بخش تاریخاحمد علی کهزاد
 • خـراســان
 • هپتالان و خراسان
 • بیشتر

 • استاد واصف باختری
 • سخنرانی استاد باختری در مورد خراسان
 • بیشتر

 • امین متین
 • ويژه گی های تکامل مناسبات فيودالی مردمان افغانستان
 • رشد فیودالیزم و تشکیل دولت افغانان
 • بیشتر

 • بصیر کامجو
 • پادشاهان آریایی - شاهنشاهی کوشانیان
 • در مورد تاریخ شاهنشاهی غوریان تاجیک
 • تاریخچۀ افغانها، اهداف و استقرار حاکمیت سیاسی آنها
 • قتل عام هزاره ها بوسیلۀ امیر عبدالرحمان
 • بیشتر

 • توردیقل میمنگی
 • با سیمای تاریخی و شخصیت حقیقی محمد گل مهمند در تاریخ آشنا شوید – بخش های یکم تا پنجم
 • با سیمای تاریخی و شخصیت حقیقی محمد گل مهمند در تاریخ آشنا شوید – بخش های ٦ و ٧
 • با سیمای تاریخی و شخصیت حقیقی محمد گل مهمند در تاریخ آشنا شوید – بخش هشتم
 • با سیمای تاریخی و شخصیت حقیقی محمد گل مهمند در تاریخ آشنا شوید – بخش نهم
 • بیشتر

 • داكتر جاوید
 • بخشهای از صحبت شادروان استاد جاوید با تلویزیون مشعل در بارۀ نام های تاریخی کشور
 • بیشتر

 • دانشیار دوکتور محمد عابد حیدری
 • زندگینامۀ سلطان شهاب الدین غوری
 • بیشتر

 • داوود ملکیار
 • چگونگی قسمتی از وقایع ارگ
 • بیشتر

 • داکتر صاحبنظر مرادی
 • از احمـــدشـــاه ابـــدالی تــا عبــدالــرحمـــان خـــان
 • از ســلطنت عــبدالرحمـــان تا جمهـــوری محمــد داود خـــان
 • حد بخشی امیرعبدالرحمان یا عقـد معاهـدات تجزیۀ خراسـان
 • امیر حبیب الله خان و شاه امان الله خان
 • بیشتر

 • داکتر عنایت الله شهرانی
 • به تایید متن دو کتاب ارزشمند تألیف جناب خالد صدیق چرخی
 • بیشتر

 • داکتر فرید یونس
 • سردار محمد داود: مختصری ازاشتباهات او و بدبختی افغانستان
 • بیشتر

 • دكتور همت فاريابی
 • اوزبیک خان و نقش او در امپراتوری (آلتین اوردو) و شکلگیری ملتی به نام اوزبیک - ١
 • اوزبیک خان و نقش او در امپراتوری (آلتین اوردو) و شکلگیری ملتی به نام اوزبیک - ۲
 • بیشتر

 • دکتور علی احمد کریمی
 • موفقیت دانشمند افغانستان در اکادمی علوم تاجیکستان
 • وجدان در فرهنگ اداری دولت نام نهاد وحدت ملی!
 • چالش های آزادی مطبوعات در افغانستان
 • بیشتر

 • دکـتـور لـعـل زاد
 • چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان - ١
 • چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان - ٢
 • بحثی پیرامون نامهای تاریخی وجغرافیای دیروزی آریانا، ایران، پارس و خراسان
 • مقایسۀ برگهای از تاریخ درمورد جرگۀ احمدخان ابدالی و صابرشاه کابلی
 • بیشتر

 • رحمت الله بیژنپور
 • بخشی از نامهً سیاسی شاه محمد ولی خان آگاه به شاه امان الله
 • بیشتر

 • رحمت الله روند
 • تاریخ بدخشان – ١
 • تاریخ بدخشان - ٢
 • تاریخ بدخشان - ٣
 • تاریخ بدخشان – ٤
 • بیشتر

 • رزاق مامون
 • سه گلوله برای پادشاه
 • بیشتر

 • رسول پویان
 • جايگاه هرات در مدنيت خراسان
 • افغانستان در منطقه و جهان (مجموعۀ مقالات)
 • بیشتر

 • رویدادها
 • کتاب «جعل تاریخ و تاریخ جعل درافغانستان» از چاپ برامد
 • بیشتر

 • سلیـم ایوبزاد
 • تاجيکان در قرن بيستم - متن کامل کتاب
 • بیشتر

 • سهیل سبزواری
 • نژادهای افغانستان - متن کامل کتاب
 • پژوهشی دربارۀ اِتنوگرافی یا تبارشناسی افغانستان - متن کامل متاب
 • تاریخ افغان ها - متن کامل کتاب
 • زبان افغانی یا زبان پشتو؟
 • بیشتر

 • سید آقا هنری
 • چاپ بیست و ششم کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر»
 • بیشتر

 • صفی الله راستین
 • بررسی قیامهای مردمی از زمان امیر عبدالرحمان تا زمامداری محمد ظاهر شاه
 • بیشتر

 • عبدالقیوم ملکزاد
 • گلبَدن ‌بیگم نخستین بانوی تاریخ‌نگار در جهان اسلام
 • بیشتر

 • عزیز آریانفر
 • دولت و اپوزیسیون در افغانستان - متن کامل کتاب
 • نبرد افغانی استالین - متن کامل کتاب
 • عیاری از خراسان
 • مبارزات مردم افغانستان در راه استقلال - جنگ اول افغان و انگلیس
 • بیشتر

 • علی شاه صبّار
 • خراسانِ پروفیسور حبیبی
 • مروری بر کتاب: افغانستان ماقبل آریاییها
 • نگاهی به کتاب «راهنمای قطغن و بدخشان»
 • بیشتر

 • فرزاد مجیدپور
 • يادی از آزادۀ نترس مجيدآغا، و سازمان آزادیبخش مردم افغانستان
 • بیشتر

 • محمد اکرام اندیشمند
 • ما و پاکستان - متن کامل کتاب
 • حزب دموکراتیک خلق افغانستان؛ کودتا، حاکمیت و فروپاشی – متن کامل کتاب
 • امپراتوری عثمانی (1922-1307میلادی)
 • دولت صفوی (1501-1736میلادی)
 • بیشتر

 • محمد حیدر اختر
 • سلاله و دودمان ناظر محمد صفر خان
 • بیشتر

 • محمدعوض نبی زاده
 • یادی ازمبارزقهرمان عبدالخالق شهید
 • بیشتر

 • مهندس خلیل الله رؤوفی
 • جان کری به حکومت دست نشاندۀ خود عمر درازی بخشـید
 • بیشتر

 • میر غلام محمد غبار
 • خـراســان
 • بیشتر

 • نجم الدین کاویانی
 • نگاهی به ماجرای سفر سراج حکيم بخارايی در افغانستان
 • بیشتر

 • نصیر مهرین
 • سفر کوتاهی با والی علی احمد خان – بخش چهاردهم
 • سفر کوتاهی با والی علی احمد خان – بخش سیزدهم
 • سفر کوتاهی با والی علی احمد خان – بخش دوازدهم
 • سفر کوتاهی با والی علی احمد خان – بخش یازدهم
 • بیشتر

 • وحید تاجیک
 • الان و اکنون ما «احمد مسعود» را داریم
 • بیشتر

 • پرتو نادری
 • نصیر مهرین و بازنگری تاریخ
 • عبدالرحمان لودین (۱۲۷۲-۱۳۰۹)، کبریتی که زود خاموش شد
 • بیشتر

 • پروفیسور سید سلطانشاه هُمام
 • سخن اندر شرح درد های خراسانیان
 • بیشتر

 • کاوه جبران
 • دایرة‎المعارف آریانا سلالۀ پشتو تولنه، جعل اندر جهل - ١
 • دایرة‎المعارف آریانا سلالۀ پشتو تولنه، جعل اندر جهل - ٢
 • دایرة‎المعارف آریانا سلالۀ پشتو تولنه، جعل اندر جهل - ٣
 • بیشتر