در مورد تاریخ شاهنشاهی غوریان تاجیک

۲۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

Emadudiddin payesh06.05.2021 - 18:01

 تحقیق خوب

داکتر عبید الله فضلپور29.09.2016 - 19:30

  بسیار نوشته خوب وجامع ومعلومات تاریخی خوبی است جناب کامجو ی عزیز
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بصیر کامجو