تاجيکان در قرن بيستم - متن کامل کتاب

٤ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

کتاب "تاجيکان در قرن بيستم" به شرح رويدادها و تحولات سياسی و فکری تاجيکان در سده‌ای بيستم به‌ويژه در تاجيکستان از زبان بازيگران اين رويدادها و شاهدان عينی، تاريخ‌نگاران و پژوهشگران می‌پردازد.

تحـولات سياسی و فرهنگی قرن بـيستـم در تاريخ معاصر آسيای‌ميانه از جمله تاجـيکسـتان بسيار تند و چند جانبه بوده است، اما استبداد حاکم و عدم دسترسی به اسناد و مدارک عمدتاً مانع آن شده است که تحـولات فکری ـ سياسی و اقـتصادی ـ اجـتماعی مردمان منطقه مورد پژوهش‌هـای تاريخی به ميزان گسترده قرار گيرد. در اين اثر نگرشی توأم با ترديد و تنـقيد به تاريخ معاصر منطقه و نگاه تـازه‌ای به رويـدادهـای تاريخی قرن بـيستـم در اين حوزه صورت پذيرفته است.

در اين کتاب کارنامه و زمـانه تاجـيکـان آسيای‌ميانه (تاجـيکسـتان) در قرن بـيستـم بازنگری، بـررسی و کند و کاو شده است. اين امر بـراساس اسناد سر به مهر بايگانی‌هـای دولتی اتحاد شوروی پيشين که اکنون باز شده‌اند و همچـنان آرشيوهـای شخصی، گـفتگو با پژوهشگران، تاريخ‌نگاران، چشم‌ديدها و خاطرات شرکت کنندگان و شاهدان عينی رويدادها که هنوز زنده ‌اند، صورت پذيرفته است. در بسياری از موارد رويـدادهـای تاريخی از ديدگاه‌هـای متفاوت روايت و تفسير شده است.

بافت کتاب در واقع ترکيب جالبی از تاريخ کتبی و شفاهی را به دست می‌دهد که با ارائـه‌ای اسناد، تـفسيرها، بـرداشت‌ها و نگاه‌هـای متـفاوت از رويـدادهـای قـرن بـيستـم تاجـيکسـتان اوضاع جمهوری را با بيان ساده و شيوا بازگو می‌کند. آشنائی مـؤلـف با تاريخ قرن بـيستـم منطقه و بهره‌بـرداری از بايگانی‌هـای اتحاد شوروی پيشين همراه با بيان ساده و بافت درهم تـنيده رويـدادها، اثر را جذاب و خوش‌خوان ساخته است و بـرای آشنائی به تاريخ تاجـيکـان ماوراءالنهر (فرارود) در قـرن بـيستـم اثری مناسب است.

شوربخـتانه بايد گفت که بسياری از فارسی‌زبانان بنابـر دلايل مختلف از تاريخ پرآشوب آسيای‌ميانه از جمله از کارنامه و زمانه هم‌زبانان خود در فرارود به ويژه در قرن بـيستـم چندان آگاهی ندارند.

در اين کتاب بـطور کل تصوير شفاهی از رويـدادهـای قرن بـيستـم از امارت بخارا تا پيدايش تاجـيکسـتان صاحب استقلال با نگرش تازه ترسيم شده است و تحول افکار سياسی و اجـتماعی تاجـيکـان با همه فراز و نشيب‌هـای آن در قرن بـيستـم در فرارود به صورت اجمال روايت و تفسير شده است که در امر روشن ساختن زوايای تاريک تاريخ آسيای‌ميانه، کمک می‌کند و از سوی ديگر آموختن تجربه‌های آنها در امر ارتقای هوشياری سياسی و آگاهی ملی و پاسداری فرهنگ باستانی، سـنـن تاريخی از گزند روزگار مـمد واقع خواهد شد و تجربه کارنامه و زمانه آنها توشه‌ی راه آينده نيز خواهد بود.

 

برای خواندن کتاب "تاجيکان در قرن بيستم" اينجا را فشار بدهید.
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سلیـم ایوبزاد