زبان افغانی یا زبان پشتو؟

١٧ میزان (مهر) ١٣٨٧

 

برای خوانش این سند تاریخی به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سهیل سبزواری