سخنرانی استاد باختری در مورد خراسان

بشنویدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عثمان19.06.2013 - 07:56

  آباد ترین بخش خراسان بزرگ در ایران است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   استاد واصف باختری