تماس با ما


شما میتوانید نامه ها و نبشته های تانرا به نشانی تارنگار زیر به ما بفرستید. از نشر دوباره ی نبشته های که از روزنه ی انترنت نشر شده باشند پوزش میخواهیم، مگر آنکه دلیل ویژه ای داشته باشیم. خراسان زمین در ویرایش نبشته های رسیده دست باز دارد. سپاس

info@khorasanzameen.net