بخش زبان ها


دری (فارسی)

پشتو

ازبکی ترکمنی

نورستانی

بلوچی

پشه یی

شغنانی

پراچی

.....

.....