بخشهای از صحبت شادروان استاد جاوید با تلویزیون مشعل در بارۀ نام های تاریخی کشور

 

بشنوید
  به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

سینا رادمنش12.09.2018 - 22:15

 خط کشی و مرز بندی مقرضانه استعمار انگلیس برای کور کردن چشم اسفندیار فرهنگ و ادب فلات ایران یعنی خراسان بزرگ بوده البته باید بپذیریم که زمینه استثمار شدن را ملتها در نتیجه خیانت و نادانی آماده می کنند

حسن کبیری از ایران 12.09.2014 - 10:22

  درود بر استاد جاوید بسیار بیانات خوبی داشتند. آریانا همان ایران است و ایران همان آریانا و خراسان مهمترین ولایت این سرزمین بزرگ . تاجیکان و خراسانیان افغانستان، ما ایرانیان شما را از خود میدانیم، شما نیز ما را از خود بدانید تا دگر باره کشور بزرگ ایران و آریانا بر جهان سروری کند. همانگونه که زمان ساسانیان و هخامنشیان این گونه بود. ما پیشتر توانستیم باز هم میتوانیم.

طباطبایی19.12.2013 - 16:52

  عالی بود
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داكتر جاوید