ناموران خراسان


تزند یا معاصر
ملی / سیاسی
فیض محمد کاتب هزاره میر مسجدی خان
شاه امان الله خان عبدالرحمن لودین
شاه محمد ولی خان بدخشانی محمد کریم نزیهی "جلوه
میر بچه خان کوهدامنی امیر حبیب الله کلکانی
---------------- ----------------
فرهنگی
---------------- ----------------
---------------- ----------------
---------------- ----------------
دانشــــــــی
---------------- ----------------
---------------- ----------------
---------------- ----------------
تاریخـــی
امام ابو حنیفه زردشت
ابو مسلم خراسانی کنشکا
البیرونی ابن سینا
ابو نصر فارابی عبدالرحمن جامی
الخوارزمی رودکی سمرقندی
انوری دقیقی بلخی
فردوسی عمر خیام
مولانا جلال الدین محمد بلخی امام بخاری
رابعه بلخی خواجه عبدالله انصاری
علی شیر نوایی ابو عبید جوزجانی
ناصر خسرو سنایی غزنوی
کمال الدین بهزاد نظامی سمرقندی
حنظله بادغیسی غزالی
---------------- ----------------
این رویه تازه ساخته شده است. به زودی نامهای بیشتر، و زیستنامه ها، به آن افزوده خواهند شد. اگر زیستنامهء هر یکی از این کَسان را دردست داشته باشید، مهربانی نموده به ما بفرستید. سپاس