ساختار تباری


تاجیــــــک

هــــــزاره

پشـــــتون

ازبـــــــک

ترکمـــــن

بلــــــــوچ

نورسـتانی

پشـــــه یی

ایمـــــــاق

........

........