نگاهي به جريانات جاري كشور

١١ جدی (دی) ١٣٩٠

سال 2014 سال سرنوشت ساز وآزمون بزرگ براي مردم افغانستان خواهدبود،ازاينرو جمع وجوش،تحرك وشتابها،اتحادوايتلاف ها جهت رسيدن به حاكميت سرعت بيشتركسب نموده،خاصتا احضارات وآمادگي جهت رسيدن به قدرت ويا حفظ قدرت .،بعد ازختم دوره رياست جمهوري درسال   2014همزمان باخروج نيروهاي ناتوازكشور، در سرلوحهء كاري احزاب سياسي ،نهادهاي جامعه ءمدني وجناح هاي مسلح اپوزسيون چون طالبان وحزت اسلامي قراردارد.

امريكاوكشورهاي اروپايي دراين دادوستدها،بگيروببندها،نيزفعاليت هاي چشمگيري  داشته ،ودر راستاي اهداف نامكشوف ونامرئي خود كه براي ديگران قابل فهم ودرك نيست ،نهايت درتب وتاب اند، ازآنجمله گشايش دفترنمايندگي طالبان درقطر، دروهله ء اول ايچاداين نمايندگي با مخالفت  دولت مواجه گشت، ولي درتحليل نهائي دولت افغانستان چارهء جزء پذيرفتن آن نداشت "اف،بي،آي" طي اعلاميهءازخارج ساختن نام ملامحمدعمرآخوند ازلست سياه آن سازمان خبرداد ،گرجه وزارت خارجهءامريكا با عجله اعلام داشت كه هنوزنام رهبر طالبان ازلست سياه وزارت خارجهءامريكا حذف نشده است، ايجاد دفتر حزب اسلامي درجلال آباد ،ايجاد دفترطالبان در قطر، وخارج ساختن نام رهبر طالبان ازلست سياه امريكا يك سناريوي واحد است.

درجناح هاي ديگرتشكيل جبهه ملي به رهبري احمد ضيا مسعود با تركيب حزب وحدت مردم افغانستان وحزب جنبش ملي اسلامي افغانستات وگنگره ملي طي نشست در كابل اعلان موجوديت نمود اما درهمين نشست دوكتور عبدالطيف پدرام رهبرگنگره ملي ازاين ايتلاف به عنوان اعتراض خارج شد،وجناب پدرام دلايل را در زمينه ارايه نداشت خروج پدرام حدس وگمان هاي زيادي در باره اين اتحاد بوجود اورد،عدم باور مردم به اين ايتلاف ناشي از عدم ثبات در موضع گيري هاي سياسي اين دو جريان نهفته است كه ميتواند بصورت درا ماتيك با چرخش يكصد هشتاد درجه تغير جهت نمايد ،در آن صورت اقاي ضيا مسعود به تنهايي اين بارگران را بدوش خواهد كشيد ! نقش وادعا اين دو جريان كه خود را" ريس جمهورساز" ميپينداشتند نتوانستند امتياز هاي تعهد شده بعد ازانتخابات رياست جمهوري را  بدست اورند ، به اصطلاح "آنها  قماررا باختند وحريف را نيز از دست دادند"از سوي ديگر تلاش هاي جدي ازطرف تيم حاكم جهت ائتلاف باصلاح الدين رباني سرپرست جميعت اسلامي  درجريان است،  ،  ،وزمزمه هاي در قسمت نقش صلاح الدين رباني در شوراي صلح نيز در ذهنيت ها تداعي ميابد ،معلوم نيست كه آقاي صلاح الدين رباني بعداز ابقاي او بحيث سرپرست جميعت اسلامي ،پست رياست شوراي صلح را خواهد پذيرفت.

ايتلاف ديگري بنام" ايتلاف ملي" كه "ايتلاف تغيرواميد" جزء آن بود طي گرد همايي ونشست در كابل اعلان موجوديت نمود در اين ايتلاف محمد يونس قانوني در كنار دكتور عبدالله قرار داشت، شايد اين ايتلاف هم نتواند زياد دوام آورد،زيرا ايتلاف تغيرواميد كه جز اين ايتلاف شده، خود حزب سياسي نيست، بلكه او ايتلاف شناخته شدۀ است كه در رقابت انتخاباتي رياست جمهوري حكم رقيب ريس جمهور فعلي را داشت.

در ضمن تشكيل حزب جديدي از تكنوكراتها كه در آن وزير داخله اسبق آقاي اتمر نقش محوري دارد در حلقات روشن فكري در كابل وولايات فعاليت هاي خويش را گسترش داده،وبه سازماندهي تحت نام عدالت وقانون پرداخته  ،، شايعات وجود دارد كه بعضي نهادهاي مدني جوامع غرب  با توجه وسرمايه گذاري وتشويق روشن فكران جهت تشكيل اين جزب نقش عمدۀ را ايفا  مينمايند ،دستۀ ديگري از روشنفكران وديگر انديشان بعد از تجليل هفتاوهفتمين سال روز تولد شهيد محمد طاهر بدخشي شوراي تفاهم جهت نزديكي شاخه هاي پيرو خط فكري آن شهيد تشكيل دادند، در وهلۀ اول جهت ايجاد اين شورا تفاهم به ميان آمد ،ولي جلسات پيهم آن شورا نسبت اختلافات وديدگاهاي متضاد به نتيجۀ مثبت منتج نشد، وحزب آزادگان كه يكي از شاخه هاي اين اتحاد بود با شورا مقاطعه نموده واز عضويت آن خارج شد. گنگرۀملي با وصف آنكه طرحها وبرداشت هاي همسان با شوراي تفاهم داشت نيز از همكاري بااين شورا ابا ورزيد، تركيب نا متجانس حاكميت كه مسوليت تمام بحران و نا امني ،فساد، فقر وتنگدستي را بدوش دارد ، ابزار هاي نيرومندي  امكانات دولتي  دراختيار آنها قرارداشته، چون انتخابات هاي رياست جمهوري  وپارالماني ازاين امكانات سود خواهند جست . وايتلاف وسنع وگسترده ءرا به ميان آورده، جهت حفظ اين حاكميت به تلاش هاي مذبوحانه ادامه خواهند داد. آغاز مذاكرات در "قطر" جو وفضاي جديد را دركشور پديد خواهد آورد و اين همه اتحاد وايتلاف ها ديگر گون خواهند شد،نيروهاي باالقوه ديگر ازمتن طالبان سر بدر خواهد كرد تغيير وتحول بنيادي در آرايش نيزوها پديد خواهدگشت.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آصفه صبا07.01.2012 - 09:16

 برادر بزرگوار عبدالمچيد سكندري سلام، از لطف و شفقت و ذره نوازي شما سپاسگذارم، مسرورم بدين وسيله از محل زندگي شما اطلاع بدست آوردم. حرمت بي پايان به شما. آصفه صبا جوزجان شهر شبرغان

ع.م.اسکندری06.01.2012 - 16:50

 خواهر عزیز آصفه جان صبا! خدمت شما عرض سلام و ارادت میکنم. من کمتر بر نوشتهء کسی تبصرهء نوشته ام؛مگراین نوشته کوتاه ولی پُر محتوای شمامرا واداشت تا این چند سطر را بنویسم: درین نوشتار کوتاه واقعا شما توانمندانه حوادث مهم سیاسی کشوردر یک سال را جا داده اید.گفتار سلیس و بررسی موجز،دقیق و روشنفکرانه. من کمتر نوشتهء رابدین زیبایی خوانده ام. موفق و سرفراز باشید. ع.م.اسکندری شهر لیستر- انگلستان
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   آصفه صبا