نگاهی بر نوشتۀ آقای فارانی

٣ جدی (دی) ١٣٩٠

بنام خداوند جان آفرین

در سایت وزین آریا یی خلاف توقع مضمونی از جناب مسعود فارانی  به نشر رسیده بود که از دو لحاظ  توجه ام را بخود معطوف کرد.

اول اینکه بار نخست بود که درین سایت وزین جناب فارانی قلم پر دازی نموده بودند و عده یی از نو یسنده گان ما که قبل از تحولات 7 ثور 1357در غربت سرای مهاجرت متواری شده بودند ، کمتر به سایت های روشنفکرانی که بعد از ورود مجا هدین به میهن و هجوم طالبان ، مهاجرت گزیده اند و با کار برد سایت های الکترو نیکی به نشر  مطالب و مضا مین می پردازند ، مضامین به اصطلاح جاندار شانرا غرض نشر ؛ ار سال کنند.

با موافقت بخشی ازین مقاله که در مورد مداخلات صریح همسایه گان در امور داخلی افغانستان نگاشته شده و جور و ستم که مردم ما از ایشان متقبل شده اند ؛ صمیمانه اظهار میدارم که  حادثه المناک دهم عا شورای امسال در نقاط مختلف افغانستان  که با تا یید و اقرار گروه های شداد پا کستانی و گروپ جنایت کار جنگوی براه افتاده بود ، اگر این را  به ایران نسبت دهیم در حا لیکه تیکه داران وهابی و پا کستانی خودشان مسوولیت این عمل شرم آور را بدوش گرفته اند مطلقا ضعف فکری ما را بر ملا میکند.

دیگر اینکه مراسم عزاداری عا شورایی که تاریخ  1400 ساله دارد به نوشتار  شما و به گفتار  دیگران هر گز از بین نمی رود و هر روز شاندار تر میشود , اهل تشیع و تسنن هردو پیرو یک دین ، یک خدا و یک قرانکریم  هستند و خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پیشوای عا لم اسلام پیغمبر همه شان است که فرو عات  نمیتواند  ایشانرا از خدای واحد ، دین مقدس اسلام ؛قران  کریم و پیغمبر خاتم  جدا کند  . خوب بیاد دارم که شهید علامه بلخی در یکی از منابر شان با صراحت اعلام کرد که اگر شیعه سنی نیست ملعون است و اگر سنی شیعه نیست ملعون است ، این کلام علامه مر حوم در وحدت و همبستگی اهل تسنن و اهل تشیع کافیست. و انانکه فصل افگنی میکنند یا جواسیس اند و یا مریض های روانی در غیر آن هیچ مشکلی بین این دو برادر وجود ندارد و نخواهد داشت و اگر در پا کستان یا کدام کشور دیگر تناقضات  

مذ هبی وجود دارد مشکل خود شان است و تقلید کردن آن همه تعصب و نفاق افگنی در بین برادران مسلمان افغان تا حال نبوده و بعد ازین هم نخواهد بود. اینکه مردم ز حمت کش هزاره  امروز توانسته اند و قادر اند تا مو تری داشته باشند و آنرا هم در مراسم مذ هبی شان استفاده کنندحاصل ز حماتی است که سا لها رنج آنرا دیده اند و امروز همان موتر و پول خود را در خد مت مراسم مذ هبی خود قرار میدهند و همان سال های که قا طبه این مردم جوالی بودند و کراچی کش می کردند همیشه در اعمار تکا یا ، تز هین محافل مذ هبی از همان پول نا چیز شان دریغ نمیکردند  و این خد مات تقلیدی و نو نیست.

نکته که میخواهم خا طر نشان سازم  این است که چرا مراسم عا شورا را با راه پیمایی وبا شکوه تجلیل نکرد؟ در حا لیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آزادی مراسم دینی  ماده دوم قانون اساسی است  و حق مسلم هر فرد دیندار است ؛ اگر نغوذ با الله درین راه پیمایی عا شو رایی دوکان ها به آتش کشیده میشد ؛ با لای مردم فیر صورت می گرفت به کسی تجاوز صورت می گرفت ، باز در آن صورت ما با فارانی صاحب همنوا می بودیم. مردم مستضعف و درد دیده  که با اجرای مراسم مذ هبی دل خوش اند این را هم به مراسم عا شو رای سیاسی مسمی کنیم دور از شیوه جوانمردیست .

حضرت امام حسین علیه السلام نواده خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) تنها از شیعه نیست ، تنها از سنی نیست از همه مردم جهان است و این قیام حسینی اسطوره و افسانه نیست کهنه شود و رومان دیگری جای آنرا بگیرد. منظور من شیعه گرایی نیست و جناب فارانی صاحب بهتر از دیگران با ما و فامیل ما شناخت کاملتر دارند و میدانند که با هر ملیت پیوند خویشاوندی داریم و نوشته ام بخاطر گرایش مذ هبی نیست.صرف واقغیت های که از نزد شان مانده یادور میشوم.

در زمان سلطنت بابای ملت  پول تکا یا را کدام کشور خار جی میداد؟ آیا تکا یا تو سط کمک مادی سفارت خانه های خارجی اعمار میشد؟ مسلم است که پول خود مردم بود که در اعمار ، تر میم و تز هین آن مصرف میشد و تا حال به همین منوال است.در همان آوان که مردم به مراتب غریب بودند تکایا با تکیه های مشکین در ایام عا شورا پوش میشد و همین رسم تا امروز با قیست.

در جا ئی دیگر اشاره شده که گو یا این راه پیمایی از یک منطقه شهر به منطقه دیگر شهر قدرت نمایی است ، مراسم عا شورایی یاد بود جشن خون حسین است نه قدرت نمایی ، شما که بار ها دیده اید هیئات سینه زن ها و نوحه خوانان با خمپاره و مسلسل ها مسلح نبودند فقط با آه و ناله و یاد بود سید شهدا تجلیل به عمل می اورند.این جنگ های مسلحانه داخل کا بل نیست که همه را به آتش بکشند این مراسم فقط کشیدن آتش قلب های عشق پرور است که با مسلسل های اشک بیرون می شود.

شما وقتیکه مبارزحزب شعله جاوید  بودید بیشتر از مردم زحمت کش هزاره سخن می زدید و همین مراسمی را که اکنون به عاشو رای سیاسی مسمی میکنید ، سخت احترام داشتید چگونه شد که حا لا با انتقاد بر خورد میکنید.

قتل نا حق نا بغه سخن شهید علی اصغر شعاع ، مسموم کردن شهید بلخی ،کشتار دسته جمعی سید حسین واعظ ؛ شیخ محمد امین افشار سید مصباح ، شهید یوسف بینش ؛ شهید علی بینش و ده ها تن دیگر ازین واعظین صرف بخا طر مراسم عا شورا و محا فل عا شو رایی بوده و ایشان هیچنوع جرم  نداشتند و حا لا شما می خواهید تکا یا سیه پوش نشود ، راه پیمایی  عا شو رایی صورت نگیرد که تلقین سیاسی  میشود.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نذیر ظفر