عزاداران ؛ عزا دار تر شدند

١٥ قوس (آذر) ١٣٩٠

فا جعهء کر بلا که مظهر در خشان حق و با طل در تاریخ جهان اسلام است ، مبین حر کت انقلاب حسینی بر ضد استبدار یزید ابن معاویه است.

طور یکه همه بینشمندان و پژو هشگران با استناد تاریخ آکاه اند ؛ حسین علیه السلام نواده پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صل الله علیه و آل وسلم کسیکه در آغوش مبارک آن حضرت بزرگ شده و بار ها حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) فر موده بودند : حسین از من و من از حسینم؛برای اتمام حجت و حفظ دین جد مطهرش از چنگال دد منشان و سفاکان و بنا به دعوت مسلیمن کوفه ؛ کاروان نور را در در ظلمتگاه زمانه اش به حر کت وا داشت و با یاران با وفایش قیام شجا عانه و ماندگار انجام داد که جهان و جها نیان گواه بر این حما سهء خونین اند.

تجلیل از عا شورای حسینی در همه کشور های اسلامی و مسلمان نشین از تاریخ فا جعهء کر بلا تا کنون مروج است و این دهه را مسلمانان با تدویر محا فل و مجا لس عزاداری ؛ خوانش نعت شریف ؛منا قب ؛ مر ثیه ؛ نوحه و قرائت کلام الله مجید و با خیرات و دعا بجا می آورند.از آن زمانها تا کنون دشمنان این قیام و این نهضت با سنگ اندازی مغرضانه در هر محفل و مجلس و با هر چال و فریب میخواستند تا از رنگینی این محا فل با شکوه بکاهند و با تو طهء های گو نا گون دست بکار می شدند اما تاریخ گواه است که این حر کات مغر ضانه پیکر جنبش حق طلبانه حسینی را متضرر شده نمی تواند و کاروان به پیش می رود وبا قو له این کلبیان نمی ایستد.

طالبان یزید منش و وها بیان شمر صفت از بدو ایجاد در نطفهء حرام تا کنون با تخریب مساجد ؛ مکا تب و قتل خلق الله بی گناه طوفان عصیان شانرا به طرف جهنم میکشانندو با فر مان باداران دالخوار شان بر سیاهی جهل و نا بکاری شان مهر تصدیق می نهند.

انتحار از لحاظ دین مقدس اسلام مطلقا حرام است و آنهم که با قتل مردم بی گناه و بی دفاع توام باشد.

این خفاشان بی شهامت و جبون( طالبان و حا میان شان)که تاب روشنی نهضت را ندارند و با افکار قرون اوسطایی شان حلقه بگوشی را به میراث برده اند ؛هر روز به ملت مستضعف ما غم می آفرینند و با تبانی چا کران پا کستانی شان از هر وسیلهء برای تخریب و قتل مردمان مان دریغ نمی کنند.

حمله انتحاری در زیارت گاه ابوالفضل  عباس ( فرزند علی علیه السلام) واقع در مراد خانی شهر کابل در روز عا شورای حسینی که جمع از مو منین برای عزای حسین ابن علی علیه السلام گرد آمده بودند ؛ یک حمله ء کفر منش و ضد تمام موازین انسانیست است ؛ آری ! در روز مصیبت و عزا داری هیچ آیینی ؛ عزا داران را به عزای بیشتر نمی نشاند مگر یزیدیان طالب و وهابیان شمرصفت.

آنانکه عا شقانه در عزای نواده پیغمبر جام شهات نوشیدند خداوند بهشت برین بر ایشان مر حمت کند و انشالله میکند و نفرین بر طالبان و حا میان قاتل و بی شرم شان که دیگر نه نزدخدا و نه نزد خلق الله روی دارند.

 

و لعنت الله علی القوم ظا لمین.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نذیر ظفر