نشست كابل، فدراليسم يگانه گزينه براي برون رفت از بحران در كشور

٣ اسد (مرداد) ١٣٩٠

نشست كابل

حزب كنگره ی ملي افغانستان بر گزار می كند:

فدراليسم؛ يگانه گزينه براي برون رفت از بحران در كشور

 

حزب كنگره ی ملي افغانستان، با درك رسالت تاريخي و تعهد به جامعه و موقعيت حساس و بحراني در كشور، وظيفه ی خود مي داند كه در برابر بحران ها و نا بسامانی های روز افزون آرام نه نشسته و موقف خود را در برابر اين همه نا برابری ها روشن نمايد. از اين رو نشست يك روزه ی علمي را زير نام "فدراليسم؛ يگانه گزينه براي برون رفت از بحران در كشور" با جمعی از روشن فكران، استادان دانشگاه ها، نخبه گان سياسی و جوان ها بر گزار می كند.

بنابراين، از ورجاوند گرامی خواهشمنديم با حضور گرم خويش، برنامه را سبز و رنگين نمايند. منتظر ديدار تان هستيم.

زمان: روز پنجشنبه، 6 مرداد (اسد) 1390 خورشيد ی ساعت 8:30 پيش از چاشت الی پايان.

نشانی: هوتل افغانسان نوين، چمن حضوری، رو بروی كابل ننداری، كابل – افغانستان.

تماس: 0700665971 / 0788734946

پيام نگار: nationalcongress.party@gmail.com

ياد داشت: هنگام ورود به برنامه، دعوت نامه را با خود داشته باشيد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

راستین26.07.2011 - 05:24

 یک از راه خوب بهتر همین است که هر کس خودش تصمیم بگیرد خود سرنوشت خود را انتخاب نماید این نشست هم همین است هر کس در هر منطقه خودبه میل خود قانون بسازد حق کس را تلف نکند به مردم احترام داشته باشد زمان پشین باری سری کس تهاجم نکند من هم طرف دار این دیگاه هستم
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   حزب کنگرۀ ملی