کنفرانس کابل: فدرالیسم یگانه گزینه برای صلح در افغانستان، ٥ و ٦ سرطان ١٣٩٠

١٥ جوزا (خرداد) ١٣٩٠

کنگره ملی افغانستان برگزار می کند:

کنفرانس کابل

فدرالیسم: یگانه گزینه برای صلح در افغانستان

پنجم و ششم سرطان 1390

روز اول

1-   فدرالیسم: تجربه ای آموزنده در جهان؟

-         فدرالیسم پاسخی به استبداد و تمرکز گرایی و منطقه گرایی

-         دموکراسی سازی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی در فدرالیسم

-         رابطه فدرال ها و دولت مرکزی

-         ویژه‎‏گی های اقتصادی و تنظیم رابطه فدرال ها و مرکز

-         چند تجربه و چند چالش در فدرالیسم در ایالات متحده امریکا، پاکستان، هند و آلمان

پرسش و پاسخ- جمع بندی میز گرد (1)

------------------------------------------------------------------

2-   چرا فدرالیسم یگانه گزینه برای صلح و آشتی در افغانستان است؟

-         فدرالیسم یا تجزیه: چگونه به بحران دوره ای قدرت در افغانستان پایان دهیم؟

-         زمینه های مساعد برای ساختن فدرالیسم در افغانستان

-         مسأله اقوام و مناطق

-         جنگ، جنگ سالاری و قدرت طالبان در کجا ایستاده اند؟

-         مسأله کوچی ها- راه حل چیست؟

 پرسش و پاسخ- جمع بندی میز گرد (2)

 

روز دوم

جمع بندی بخش روز اول و معرفی 2 میز گرد

3-   افغانستان در قرن بیست و یکم و بدیل دولت موجود

-         امنیت در افغانستان؛ منطقه و جامعه جهانی

-         فدرالیسم و رشد طبیعی ایالات

-         دفاع ملی، سیاست خارجی و سرمایه در نظام فدرالی

-         مرزها و استقلال کشور: نمونه خط دیورند

-         افغانستان و همسایگانش

-         چند درس از اتحادیه اروپا

 

پرسش و پاسخ- جمع بندی میز گرد (2)

------------------------------------------------------------------

 

4-   چرا نظام متمرکز در افغانستان شکست خورده است؟

-         بحران در افغانستان از کجا ناشی می شود؟

-         انتخابات و مشارکت مردم

-         تنوع فرهنگی در افغانستان

-         عدم انکشاف و عقب ماندگی

 

پرسش و پاسخ- جمع بندی میز گرد (4)

 

جمع بندی کنفرانس

-         قطع نامه

-         پیام کنفرانس کابل به کنفرانس بن

-         کنفرانس مطبوعاتی

 

تماس با برگزار کنندگان: afghanistanfederalists@gmail.com

شماره های تماس:

+93-702022222

+93-700665971

+93796292723به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

تيموري-هرات07.06.2011 - 02:29

 ضمن عرض سلام واميدكامبيابي دركارهاي خير! موضوع آسيب شناسي اجتماعي،سياسي وجغرفيايي افغانستان وطرح يك راه حل معقول ومنطقي براي بحرانهاي جانفرساي طولاني كشور، يك آرزواست كه هرفرداين سرزمين درانتظارآن لحظه شماري ميكند! گمان ميكنم يك نظام فدرالي كه بتوانداختياراتي براي مردم هرمنطقه كشور بدهد ودرعين وقت مردم ازهم كنده هم نشوند،بهترين گذينه است! آن برادرمن درهلمند وقندهارزندگي ميكند؛ درانجارفتن دختربرادرمن به مكتب عيب است، لذا سبب ميشودكه يكي ازمردم هلمندياقندهارمكتب دخترانه رامنفجركند؛ امادرهرات دخترمن به مكتب ميرود وهيچ عيبي نيست ومشكلي هم رخ نميدهد؛ بتهرخواهدبودكه مردم هلمندوقندهاردختران خودرابطريقه خودتربيه بكنند ومردم هرات بطريقه خود ومشكلي هم رخ نميدهدودرعين حال ميتوانيم تابع يك كشورمقتدرومستقل بنام افغانستان هم باشيم. اميد وارم اين كنفرانسهاتوسعه يابد وبيشتر از يكبار و دوبار تشكيل شودتا راه حل درستي يافته شود. باميدآن روز! تيموري-هرات تماس (0798142071)
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   حزب کنگرۀ ملی