مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان

٢٢ حوت (اسفند) ١٣٨٩

بنابرادامه اوضاع نابسامان و بی توجهی دوامدار به حقوق اساسی مردم به ویژه در قرن معاصر قرار است اولین کنفرانس مبارزات اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان در ماه جون (جوزا ) دایر گردد

در این کنفرانس اهداف پیشنویس طرحی پیشنهادی با تفاهم اشتراک کننده گان و تعدیل ، تغیر و تایید موادات اساسنامه ، تشکیل اعضا ، مسولیت های فردی اعضا ، برنامه های کاری کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت ، ثبت سازمان ، باز کردن حساب بانکی ، انتخاب ریس و معاون و مسول مالی و دایر نمودن مجالس بعدی مورد بحث قرار میگیرد.

این سازمان حامی مردمان بی دفاع است و تلاش میورزد تا وطنپرستان واقعی و نیرو های دموکرات را با هم نزدیک ساخته و روی پیرامون دستیابی به راه حل فوری، عادلانه و پایدار برای مشکلات و نگرانی های دوامدار مردم در داخل و خارج از کشور کار نماید.

دانشمندان که علاقه سخنرانی را در این کنفرانس داشته باشند تحت عناوین زیر میتوانند مقاله های شان را بنویسند:

حقوق بشر چیست؟

حقوق بشر را در افغانستان از کدام زاویه باید مورد ارزیابی قرار داد؟

عوامل  بحران های گوناگون در افغانستان چیست؟

  یاداشت:

آنهاییکه خواسته باشند عضویت این پروژه بسیار ویژه یعنی مبارزات اروپایی حقوق بشر در افغانستان را حاصل نمایند یا توانمندی کمک مالی را داشته باشند لطفا با ما تماس بگیرند.همچنین از تمام اقشار از جمله، اعضای پارلمان بریتانیا و اروپا، وزرا، اتاق های بازرگانی، مشاوران، تجاران ، دانشجویان، اساتید، متخصصین و همه مردمان که عشق و علاقه به این مبارزه دارند دعوت مینماییم عضو این سازمان شوند.

 

برای خوانش پیشنویس طرح پیشنهادی به اینجا اشاره کنید.

برای دریافت فورمۀ عضویت به اینجا اشاره کنید. 

 

 

سال نو به شما فرخنده باد

داکتر نورالحق نسیمی 


Tel: 02072776242, 02073580222.


Mob: 0044-757-698-9225


Unit A11 Hatcham Park Mews, New Cross SE14 5QA.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

جوره بای29.04.2012 - 14:07

 یاد "دزد قند پارسی" بخیر
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر نورالحق نسیمی