گفت و شنود رادیو نوای جوانان با محمد اکرام اندیشمند در بارۀ انتخابات ریاست پارلمان

٧ حوت (اسفند) ١٣٨٩

گفت و شنود رادیو نوای جوانان با محمد اکرام اندیشمند به تاریخ  ۰۲ - ۰۲ - ۲۰۱۱ در بارۀ انتخابات ریاست پارلمان.

 

بشنویدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رادیو نوای جوانان