گزارش دیداری همایش سالگرد درگذشت شادروان محبوب الله کوشانی

۱ دلو (بهمن) ۱۴۰۲

فرستنده: کریم شاه میر، عضو شورای اروپایی حزب آزادگان افغانستان

 

این گزارش دیداری در همایش یکسالگی درگذشت جاودانیاد محبوب الله کوشانی که به تاریخ ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۱ در شهر ایسن کشور آلمان برگزار گردیده بود، تصویربرداری شده است. آقای کوشانی در مدت تقریباً چهار دهۀ اخیر مسئولیت رهبری سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان (سازا) و سپس از حزب آزادگان افغانستان را به عهده داشتند. بنیانگذار و نخستین رهبر "سازا" شادروان محمد طاهر بدخشی بود که در اواخر دهۀ پنجاه خورشیدی به دست جلادان رژیم ترکی – امین در زندان پل چرخی جام شهادت نوشید. بعد از شهادت بدخشی مسئولیت رهبری "سازا" به دوش محبوب الله کوشانی که از زندان پل چرخی رژیم ترکی – امین جان به سلامت برده بود، گذاشته شد. آقای کوشانی تا دم آخر این مسئولیت را با امانتداری کامل ادا نمودند.

این گزارش دیداری تا کنون در نزد خانوادۀ آقای کوشانی قرار داشت. اما شورای اروپایی حزب آزادگان افغانستان لازم دانست که این ویدیو به دست نشر سپرده شود. زیرا سخنرانی ها و پیامهای که بزرگان در این همایش ایراد نموده اند، از ارزش تاریخی – سیاسی برخوردار اند. این سخنرانی ها و پیامها از یک جانب بر زوایای مختلف شخصیت سیاسی – اجتماعی آن آزادمرد از دیدگاه های متفاوت روشنی می اندازند، و از جانب دیگر دربارۀ جایگاه و تاثیرگذاری "سازا" و سپس حزب آزادگان در مقاطع مختلف بر جو سیاسی نیم قرن اخیر در کشور، نقد و بررسی جدی مینمایند. بنا بر همین دلایل، شورای اروپایی حزب آزادگان افغانستان با خانوادۀ آن شادروان در تماس شدند و درخواست نمودند که این ویدیو در دسترس ایشان قرارداده شود تا آنرا به نشر برسانند، که خوشبختانه خانوادۀ آن بزرگمرد بر این درخواست لبیک گفتند.

اینک این گزارش دیداری از روزنۀ انترنت به دسترس علاقمندان قرار میگیرد.        

 

با مهر بیکران،

کریم شاه میر، عضو شورای اروپایی حزب آزادگان افغانستان

 

پیوند گزارش:

همایش یکسالگی درگذشت آزادمرد فرهیخته و مبارز نستوه راه آزادی و برابری، شادروان محبوب الله کوشانی - YouTubeبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   حزب آزادگان