یلدا شب هجران

۵ جدی (دی) ۱۴۰۲

نـشـد پیدا دل از پیـچ و خـم زلف زرافـشانی

هزاران دل فـدای چشم مست و لعـل خندانی

شب یلدای هجران کی به پایان میرسد یارب

زلب های سکوت دل به گردون رفته افغانی

انار گـونه و تربـوز لب ها را دریـن غربت

نـدیـدم دور کُـرسی در شـب سـرد زمستانی

کجا شد اختلاط و قصه و شهنامه خوانی ها

بـیاد حـافـظ از دیــوان دل خـوانـیـد عـنوانی

تمـوز داغ ســوزانـیـد مغــز اسـتـخـوانــم را

دلم خـون شـد برای برف ویخبندان وبارانی

دل افراطیون از سنگ و آهـن تیره تر باشد

که جشن شـوروشادی را کند بیغوله ویرانی

فغانستان شده زندان وغزه غرق درخونست

تجـاوزگـر چه آرد غیر تخـریب و پریشانی

فلسطین پیش چشمِ کورعالم زار می سـوزد

نـشـد پـیــدا درون کاخ ها یک ذره وجدانی

ز آه کـودکان اهـریمـن خونخـوار می لرزد

اهـورای خـرد رسـوا کـنـد اهـداف شـیطانی

جهان درآتش وخون می زند جولان فریادی

که در جنگ سـوم سـالـم نمـانـد هیچ انسانی

اگـر در عـالـم عـشق و محبت آمـدی از دل

مپندار و مگو با کس بغیر از مهرو احسانی

شکـوه و همت و قـدر و مقام عـشق را نازم

که پشت پا زنـد بر دیهیم و اورنگ سلطانی

ز خط و خال حسن پاکزادان درس می گیرم

نخوانم درس عشق وعاشقی را در دبستانی

شـنـیدم از نـسـیم صبحـدم نجـوای دل؛ لیکن

رسا شد نغمه های بلبل مسـت و غـزلخوانی

بسـازم فـرش راه دوسـتـی از تار و پـود دل

که با احساس پاک آرسته گردد بزم مهمانی

در اقیانـوس بی پـایان عـشق واقـعی غـرقـم

نه ابعادی در آن بینم نـه آغاز و سـرانجامی

اگـر آیینۀ عـشـق و محـبت کـرده ای دل را

نیفـتـد در نگاه شش جهـت جز نقـش جانانیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رسول پویان