گزارش ﺳﻔر از دﯾرۀ ﻏﺎزی ﺧﺎن، از طرﯾق ﻣﻣﻠکت وزﯾری به کاﺑل

۲۶ قوس (آذر) ۱۴۰۲

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد