راهبرد سیاسی تشکیل کشور مستقل خراسان

۱۶ حمل (فروردین) ۱۴۰۲

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین05.04.2023 - 13:15

  ویرایش!
به هر شکلی که شود، باید از فرهنگ و زبان ما دور نگهداشته شوند، ما باید سایه ای خود را از سرشان ورداریم تا اینکه خودشان در فرهنگ، زبان و تمدن سر پای خود ایستاده شوند. اگر ما تاجیکان از این بیشتر برایشان تکیه گاه باشیم، سپس در پای خود تیشه می زنیم.
《ما تکیه گاه شده ایم، این بزرگواران باداران مان》
《ما مهاجران شده ایم، این بزرگواران مهاجمان مان》

شاهین05.04.2023 - 06:10

  به شکلی که شود باید از فرهنگ و زبان ما دور نگهداشته شوند. ما باید سایه ای خود را از سر اینها ورداریم.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بصیر کامجو