گزارش اشغال شمال هندوکش توسط افغان‏ ها

۷ قوس (آذر) ۱۴۰۱

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین30.12.2022 - 04:44

  درود بر شما بزرگوار! از بسکه بسیار خواری و زحمت می کشید باش که یک دو جوره کابذر ( مصدر ) برایتان هدیه بدهم.

۱ - ( راسیدن: راستن ): ۱ - راس یا راست شدن چیزی. ۲- راس یا راست گفتن. دُژ یا ضد دروغ گفتن.این کابذر بایشی یا لازمی است.
۲ - ( راسانیدن: راستاندن یا راسانستن): کابذر سببی.
۱- راس یا راست کردن چیزی را. ۲ - کسی را سر سخن راس یا راست آوردن.
اکنون یک پیشوند ( اف ) را در پیشروی مصدر راسیدن می پیوندانم که همین پیشوند، کابذری لازمین را هم معتدی می سازد.
چنین:
۱ - ( افراسیدن: افراستن.) بدل: ( افرازیدن: افراشتن. افراختن.) به معنی بلند و پوره راس یا راست کردن. مانند بیرق.
اینه اکنون از پیشوندی کابذرین ( اف ) آگاه شدید.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد