چاپ دوم «گفتمان بحران افغانستان»، نگاهی بر «رکود نسبی تاریخی» و چالشهای معاصر در سرزمین هندوکش

۳۰ سرطان (تیر) ۱۴۰۱

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتر سید موسی صمیمی