طلوع عصر جدید در افق ژئوپولیتیک جهان

۲ حوت (اسفند) ۱۴۰۰

درجهان جنون انگیز امروز جنگ قانون زندگی گردیده است، و به گفته کلاسیک ها هدف جنگ  حفظ صلح نیست بلکه جنگها و اتحادیه ها به منظور برتری جویی ها و تفوق طلبی ها صورت می گیرد.قدرتهای بزرگ ازابزار های گوناگون فشار به خاطر منافع خود برعلیه کشور های فقیر و ناتوان استفاده می نمایند.  بعد از فروپاشی شوروی نظم جدید در روابط ملل به رهبری امریکا به جهان حاکم گردید. اکثر کشورهای جهان از آن جمله ابرقدرتی مانند روسیه بطور داوطلبانه وبا لب خندان الگو امریکا را پذیرفت . امریکا در سال‌های نود به گونه ای ابرقدرت بی رقیب به جهانیان اعلام نمود که برای حفظ ثبات و نظم در حل مناقشات منطقوی و جهانی  باید  یک ثبات دهنده باشد . اما رویداد های جهان نشان داد که امریکا  به تنهایی نه توانست ثبات را تامین نماید بلکه سیاست های یکجانبه گرانه امریکا منجر به آنارشیسم بین المللي  وبحرانها سیاسی و فجایع بشری در نقاط مختلف جهان گردید و حتی کشور های  که از سیاست مرزهای باز و بازار آزاد بعد ازجنگ سرد استقبال نمودند به جهان یک قطبه به رهبری آمریکا مشکوک گردیدند. همانطوریکه تهاجم ارتش سرخ به افعانستان یکی ازعوامل بحرانهای داخلی در شوروی سابق گردید، تهاجم امریکا به افعانستان  و شکست‌های  نظامی، اخلاقی، سیاسی واقتصادی آن طی بیست سال ضربه و لطمه شدید به حیثیت جهانی امریکا ویکه تازی آن وارد نمود و کشور ها در فکر تقویت نیروهای دفاعی خود گردیدند، روحیه ضد آمریکایی در کشور ها افزایش یافت. پیش از رویداد های افغانستان کشور ها به امریکا به دیده دوستی و یا ترس می نگریستند. 

درسال  های نود هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل از ترس جرآت  وتو را بر علیه امریکا نداشتند ، بعد از تهاجم به افعانستان، جنگ سوریه، عراق و انقلاب های رنگی در نقاط مختلف جهان، ستون جهان یک قطبه فروپاشید، روسیه وچین در شورای امنیت برعلیه یکه تازی امریکا بااستفاده از حق وتو متحد گردیدند. فرار امریکا از افعانستان و تشدید اختلافات میان ابرقدرت‌های برتر باعث تسریع طلوع عصر جدید در فلسفه ژئوپولیتیک جهان شد. شعله جنگهای ژئوپولتیک از قلب آسیا به قلب اروپا وکشور های اوقیانوسیه زبانه کشیده است . حمایت امریکا ومتحدین آن از اوکراين بر علیه روسیه می تواند عواقب خطرناک در پی داشته باشد، رویداد های اوکراين و روسیه اگر در اثر توطئه های احتمالی از کنترل خارج گردد خطرناک تر ازجنگ جهانی دوم خواهد بود.روسیه پذیرش اوکراين را به سازمان نظامی ناتو نشانه جنگ با این سازمان می داند. کاخ سفید ولادیمیر پوتین را به طعنه ابرمرد اتمی تنها و بدون دوستان می نامد در حالیکه کشور های جهان مجددابه روسیه  می نگرند و امنیت بین المللي را بدون روسيه ناممکن می دانند.. امریکا باعث تقویت روابط روسيه با چین گردید.رهبر چین روابط دو کشور اتمی را فراتر از اتحادیه نامید.. فرار امریکا از افعانستان ،بیکاری درجه داران ارتش،کاهش محبوبیت بایدن، اختلافات شدید درون حزبی و افزایش تورم، به آمریکا اجازه نه می دهد تا به خاطر اوکراين برعلیه روسيه جنگ نماید.

ولادیمیر پوتین نسبت به‌ جو بایدن به وضع مناسب تر قرار دارد.نظامیان، دیپلوماتها، پارلمان ومردم روسيه ازتصامیم پوتين حمایت می نمايند و روسيه امروز از لحاظ دفاعی بنا به باور کارشناسان نظامی قوی تر از زمان شوروی گردیده است.گسترش ناتو به اوکراين وسایر جمهوری های سابق و جابجایی سلاحهای تهاجمی در این جمهوریها بزرگترین خطر به امنیت اروپا وجهان خواهد بود. پوتین با لحن تند وهوشدار دهنده از امریکا وناتو درخواست می نماید تابه امنیت روسيه احترام بگذارند و رسما تضمین نمایند که از توسعه ناتو به جمهوری های سابق خود داری ورزند ، اگرچه امریکا به التیماتوم پوتين پاسخ منفی داده است و ناتو نیز درهای خودرا بروی اعضای جدید نمی بندد. به هراندازه که اختلافات در این زمینه میان دو ابر قدرت تشدید بیابد خطر مقابله جویی های نظامی بیشتر می گردد. تجربه تاریخی نشان داده است که روسيه درجنگهای میهنی همیشه پیروز گردیده است.پوتین اذعان نمود که هیچ قدرتی از خارج قادر به شکست روسيه نیست ، شکست ها والتهاب های سياسي همیشه از داخل بوده است. ماه عسل جهان یک قطبه خاتمه یافته است، قرن بیست ویک عصر طلوع فلسفه جدیدژئوپولیتیک است ،دراین عصر ما شاهد جهان چند قطبه و بازیگران جدید در رقابت های ژئوپولتیک خواهیم بود. جهان یک قطبه جهان خود خواهی،غرور ویکه تازی بود امیدواریم که در جهان چند قطبه با حمایت از ارتقای نقش سازمان ملل و احترام به حق حاکمیت کشورها ، صلح ، دوستی و همکاری های بشردوستانه اشتباه ها وخطا های مغرضانه و خود خواهانه گذشته تکرار نگردد.

دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگر مسایل بین الملیبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتور علی احمد کریمی