فرگشت جهانی شدن

۲۳ جدی (دی) ۱۴۰۰

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره گنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکتر سید موسی صمیمی