کشت قانونی در غربال سیاف!

٢٤ دلو (بهمن) ١٣٨٩

شاید به نفع قانونی و همه بقایای جبهه ی متحد سابق باشد که روی یک چهره ی جدید کنار بیایند.

انتخابات ریاست شورا به نتیجه ای نمی رسد زیرا به اساس آیین نامه ی داخلی این شورا، تنها کسی می تواند به ریاست برسد که در نتیجه ی انتخابات 50+1 فیصد کل آرا را به دست آورده باشد. مخالفان سیاف و قانونی نقطه ی ضعف را تشخیص نموده و با رأی سفید هر دو را به زانو دراوردند.

در انتخابات اول، نخست قانونی چند رأی بیش از سیاف آورد و در مرحله ی دوم سیاف چند رأی بیش از قانونی گرفت و هر دو نتوانستند که رأی اکثریت را به دست آورند و در نتیجه از حق نامزدی محروم گردیدند.

اکنون آقای قانونی تصور می کند که با ادامه ی بازی "رأی سفید" می تواند آیین نامه ی فعلی شورا را تغییر بدهد که امیدوار است با تغییر آیین نامه بتواند دوباره بخت آزمایی کند؛ غافل از پهنای دام سیاف که گسترده تر از آن است که او بتواند در برابرش به پیروزی برسد.

سیاف، با آرامش تمام، منتظر فرصتی است که قانونی رایگان برایش فراهم می سازد. حاصل کشت قانونی را سیاف بر خواهد داشت.

سیاف در دور دوم توانست بیش از قانونی رأی بیاورد زیرا مورد حمایت بسیاری از نماینده های هزاره تبار بود چون آن ها قانونی را عامل اصلی رأی نیاوردن وزرای هزاره تباری می دانند که از سوی کرزی به مجلس نمایندگان، برای دریافت رأی اعتماد، پیشنهاد شده بودند.

احمد بهزاد و به ویژه حفیظ منصور آشکارا مسوولیت آرای سفیدی را که باعث شکست هر دو پهلوان شده بود به عهده گرفتند.

حمایت داکتر عبدالله از قانونی دلیلی خاصی دارد: او می خواهد قانونی در پارلمان مصروف بماند تا در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری، رقیب و موی دماغش نباشد.

آنچه روشن به نظر می رسد این است که امکان بازگشت پیروزمندانه ی محمد یونس قانونی به ریاست شورا بسیار دشوار به نظر می رسد. تلاش های او برای تغییر آیین نامه ی داخلی شورا به نفع سیاف تمام خواهد شد و زمینه را برای پیروزی سیاف مساعد خواهد ساخت.

 شاید به نفع قانونی و همه بقایای جبهه ی متحد سابق باشد که روی یک چهره ی جدید کنار بیایند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   فهیم اندیشه