سناتور روراباکر: ما امریکایی ها غول و دبنگیم

۳۱ سنبله (شهریور) ۱۴۰۰

هنگامی که نسبت جنگ شش روزۀ اعراب با اسراییل به سود ناتو تمام شد جهان اسلام سخت صدمه دید سران ممالک عضوملل متحد درمقرملل متحد درنیویارک جمع شدند. به نماینده گی از مردم ما شهید میوندوال رئیس حکومت هم اشتراک ورزیدند.

یک روز قبل محترم عبدالرحمن پژواک رفیق صمیمی و هم صنفی اش که نماینده دایمی وطن ما درملل متحد بود، برایش گفته بود بیانیه ات را بده که من ببینم، درجواب شنیده بود بچیم اگر گپ های مره می شنوی بیا فردا در تالار بشنو!

نظربه استعداد خداوندی که پروردگارعالمیان نصیبش کرده بود هیچگاه هنگام ایراد بیانیه وی قلم و کاغذ دردست نداشت و دُر میسُفت. این بیانیه اش که به زبان انگلیسی روان با ادبیات عالی وشجاعت مدت 45 دقیقه را در بر گرفت پخش شد.

میوندوال ازعقب مکروفون ملل متحد به امریکا و ممالک غربی اخطار داد که دست از پشتیبانی بیدریغ اسراییل غاصب طفلک یکدانه تان بردارید وهم ازجنگ در ویتنام، که حاصلش جزبدنامی، خسارات اقتصادی، تلفات جانی، دیگرحاصلی ندارد منصرف شوید!

 

وزیرخارجه امریکا زارزار مینالید که میوندوال از یک مملکت فقیر ما را بی آبرو کرد، می خواهد مارا درس بدهد! این بیانیه اش که به زبان انگلیسی روان با ادبیات عالی و شجاعت پخش شد، اکثریت رئیسان دول اورا ستودند، در وطن ما به اثر خواهش شنوندگان باربار از رادیو با ترجمه اش پخش شد.

جنگ ویتنام  اگست 1975 به رسوایی وشکست افتضاح آمیزتلفات 55 هزارعسکر، مصرف صدها ملیارد دالر و صدها هزارمعیوب که عدۀ زیاد آنها خودکشی کردند تمام شد و تاریخ امریکا را با خط مشقی سیاه برای ابد در جهان نوشت. و هشتاد ملیارد دالرمقروض ممالک که مهمات خوراکه باب البسه و دیگرضروریات جنگ بود شد. بطور مثال ازآن جمله 6  ملیارد قرضدارمملکت دنمارک نسبت فرستادن مواد غذایی بود این 80 ملیارد دالررا هم بدون پشتوانه چاپ و قروض خود را پرداخت که ازآن به بعد دالرجهانگیرشد

 

امریکایی ها بعد حادثه ی 911  و ندادن تسلیمی بن لادن تصمیم با اخراج طالبان از اوغانستان گرفتند به فکر نصب  حکومتی نوی شدند. جورج بوش پسر از حاضرین مجلس می پرسد که برای این که خلای حکومت پیدا نشود بایدرئیس  جمهور باشد رئیس سیا میگوید همین جا شخصی بنام کرزی دردهلیز های دفاتر ما بالا و پایین می شود. بوش میگوید همانرا بگیرید و بعدا صحنه سازی در شهر بن آلمان در ماه نومبر 2001 گرفته میشود.

درین مجلس 14 تن حق رأی داشتند که کرزی فقط 2 رأی بُرد اما سیا همان 2 رأی را بر 12 معتبرخواند استاد معظم پروفیسور عبدالستار سیرت سابق مشاور ظاهر شاه وجوان ترین وزیر عدلیه در کابینهء شهید میوندوال و استاد در دانشگاه کابل و دانشگاه  القرا در مکهء معظمه جریان را برایم چنین گفت: من خودم در مجلس رأی گیری حضور نداشتم من دراطاق جداگانه با نمایندهء ملل متحد آقای لختر ابراهیمی که به زبان عربی صحبت میکردیم برایم گفت رئیس جمهور ماه ها قبلا تعیین شده خود را زحمت مده. وقتی من از انتصاب آقای کرزی خبر شدم برای هیئت امریکایی گفتیم بیست سال است که در مجالس ما کرزی شرکت دارد یکبار هم از وی پیشنهاد معقول نظریه ی قابل شنیدنی باشد یا حس وطن دوستی در مقبابل بیگانه پرستی نشنیدیم. هیئت امریکایی گفت وی پشتون است برای شان گفتم زلمی محمود غازی پسر عم شاه پشتون و کارآزموده است که برای شما و ما شخصیت مناسبی است ویا آقای واصفی که وزیر زراعت وکیل پارلمان و رئیس پارلمان بود انتخاب کنید گفته های مارا چند بار با مقامات بالایی بردند و شنیدند اما واضحا گفتند انتخاب ما همان است که گفتیم برای شان گفتیم هر روز باشد از انتصاب خود سخت پشیمان میشوید.

 

جورج بوش پسر گفته بود؛  من از افغاکستان دومین کوریای جنوبی میسازم.

 و این بار بدنامی شان بدتر از آن بود. قرار گفته جو بایدن 1.9.21 با مصارف «روزانه 300 ملیون دالر 2460 کشته  20744  زخمی  و روزانه 18 نفر خودکشی میکنند» بعد از 20 سال اول مذاکره و گفت گو را بدون اطلاع حکومت ما یا کدام نمایدهء ملت ما با طالبان که 20 سال  قبل آنهایی را که قتل عام کرده بودند سر مذاکره را باز کردند بعد یک سال چانه زنی  200 حکومتی مارا بدست یک باند جهول بخشیدند ریش از ما واکش بدست دیگران که خود نمایانگرتسلیمی تمامی خاک ما بود سپردند .و با گرفتن تصمیم آنی بازهم ملت مظلوم مارا تنهای تنها گذاشتند. راه فرار را بر قرار ترجیح داده خودرا رسوای عالم و سر افگنی که ثبت تاریخ برای ابد شد دادند. مانند هتلر به دست خود آباد کردند و به پای خود ویران  امریکایی ها می خواستند از فاصله ی 10 هزار کیلو متری از واشنگتن توسط دست نشانده ی سیا بالای ما  حکو مت کنند. آنهایی که فرق بامیه و بامیان را نمی توانند. اما فقط با انتخاب جاسوس احمق خود آرزوی ملت مظلومی را نادیده گرفتند و کرزی مزور و مکار را که هیچ گونه تجربهء کاری نداشت وطن ماراتسلیمش کردند در حال که مارا به مرگ گرفته بودند که به تب راضی شویم.

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   سید آقا هنری