طالبان چرا موفق شدند؟ پاسخ را از زبان قهرمان ملی بشنوید!

۱۸ سنبله (شهریور) ۱۴۰۰

به مناسبت هژدهم سنبله، روز شهادت آن بزرگمرد


در این ویدیو که معلوم میشود تا همین اواخر جلو نشرش را شخص یا اشخاصی گرفته بوده اند، قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود از فساد گسترده در میان سران مجاهدین شکایت دارد و آنها را به زراندوزی و "حرامخوری" متهم میکند، و حتی به زبان شوخی میگوید که کاش طالبان حاضر به مذاکره شوند و از جنگ دست بکشند تا او این سران فاسد مجاهدین را به طالبان بسپارد که آنها را مانند داکتر نجیب به دار بیاویزند و همه از شر شان بی غم شوند.

گرچه این ویدیو در بارۀ سقوط اول کابل در دهۀ نود میادی به دست طالبان است، اما در بارۀ سقوط کنونی کابل به دست طالبان نیز بسیار صدق میکند.

 

در اینجا تماشا کنید.

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خراسان زمین