عزت نفس

۶ اسد (مرداد) ۱۴۰۰

گنجی درون کلبۀ ویرانۀ خودیم

سلطان بوریای فقیرانۀ خودیم

از جام غیر جرعه ای لب تر نمی کنیم

دُردی کشِ صبوحِ غریبانۀ خودیم

ما ریزه خوار خوان اجانب نبوده ایم

قانع به قرص نان سبوسانۀ خودیم

از آستین کهنۀ ما ننگ و عار نیست

مدیون خویش و همت مردانۀ خودیم

با بال غیر لاف پریدن ز ابلهیست

عنقای پر شکسته ای در لانه ٔ خودیم

هرچند پای رفتن ما را شکسته اند

لنگان روان به جانب جانانۀ خودیم

ما صید دام و دانۀ دشمن نمی شویم

سیمرغ کوه قاف به کاشانۀ خودیمبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   راشد رستمی