ای رستاخیزیان خیزید رستاخیز شد!

۲۹ سرطان (تیر) ۱۴۰۰

ما مرده ایم مردۀ در خون تپیده ایم

ما کودکان زود به پیری رسیده ایم

 

این بخشی از شعر نادر نادر نادرپور شاعر بلند آوازه است که هم اکنون به حال مردم ما راست می آید.بنابرین ما بی تردید به رستاخیز نیازمندیم .به صدای صور اسرافیلی که نظم گورستان های تاریخی را به هم ریزد و مردم خفته درخواب مرگ قرون را به عرصه بازگرداند . چه بس نوید بخش است که امروز جنبش رستاخیز را شاهدیم .رستاخیزی که شایسته و بایسته مردم ما وبه ویژه نسل جوان ماست . درود پر شور به طلایه داران جنبش رستاخیز وهمت و شهامت رستاخیزیان. و این سرود ناچیز من بدرقه راه شان.


بازماندن در سکوت شب ملال انگیز شد

نوبهار آرزوها سایۀ پاییز شد

بس بود ماندن به تلخی های بن بست ستم

کاسه های صبرمان از زهر غم لبریز شد

وقت تغییر آمد و هنگام رستاخیز شد

آهای رستاخیزیان خیزید رستاخیز شد

سرکشد از خاوران اکنون درفش خون تان

قله قله هندوکش فریاد دیگر گون تان

دره دره کوه بابا می خروشد تا هری

هیرمند مست و موج آمو و هامون تان

جبهۀ دانش به ضد لشکر چنگیز شد

آهای رستاخیزیان خیزید رستاخیز شد

داد خواهی های تان پیوسته می آید به گوش

خون ایمان در رگان شهر باز آید به جوش

خیز برهم زن سکوت مرده گان خاک را

صور اسرافیل از نای تو می آرد خروش

کوچه ها در کوچه ها فریاد شورانگیز شد

آهای رستاخیزیان خیزید رستاخیز شد

بیمی از شب نیست اکنون شب به پایان آمده

آفتاب روشنایی از خراسان آمده

آبدیده جوهر پولاد ناب نسل نو

در خیابان هان خون چون خون جوشان آمده

رنگ زد از خون تان خورشید رنگ آمیز شد

آهای رستاخیزیان خیزید رستاخیز شدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین11.08.2021 - 05:58

  تصحیح اشتباه: ( اکثر: بیشتر و اکثراً: بیشترانه )( اقل: کمتر و اقلاً: کمترانه) ( کثیر: بیش و کثیراً: بیشانه )( قلیل: کم و قلیلاً: کمانه )( حدی اقل: اندی کمتر یا چندی کمتر. این را هم دست کم می گویند.)

شاهین03.08.2021 - 01:52

  دنباله : ( مردوار: مردانه ) ( مردواري : مردانه گی ). ( بزرگوار: بزرگانه. و بزرگواري : بزرگانه گی ) ۱-( سوگوار: سوگانه. سوگواري: سوگانه گی ). ۲-( سوگوار: سوگمان: سوگ گذار: سوگنه از نهیدن و سوگ گیر مانند ماتم انداز ) ( سوگواري: سوگمانی، سوگ گذاری، سوگنهی، سوگ گیری و ماتم اندازی ) ( تن: شخص ) ( تنوار: شخصاً: تنانه. )( تنواري: شخصیت: تنانه گی ). این هم کپی کشی شخصیت‌.

شاهین03.08.2021 - 00:35

  اندکی روشنی در باره پسوند ( یت ) عربی که کاسته نماند و در پارسی ( ی، ین، گری، آنه گی... ) هم می شود. مثال: ( کثیر: بیش )( اکثر: بیشتر )( اکثریت: بیشترین )( اکثراً: بیشانه ). و دُژش یا ضدش: ( قلیل: کم )( اقل: کمتر ) ( اقلیت: کمترین ) ( اقلاً: کمانه ). که بنام ( اسم کیفیت: اسم چونانگی. که کیف:چون. و یت: آنگی و ی و ین و گری است. و اگر از اینگونه پسوند کار بگیریم پس: ( شخص: تن و شخصیت: تنگری ) می شود.( فعال: کُناک و فعالیت: کُناکی ) ( فاعل: کُننده و فاعلیت: کُنندگی )( مفعول: کُنسته و مفعولیت: کُنستگی )( که گاهی آدمیت را آدمگری و خریت را خرگری ) می گویند. یادداشت: ( مردی و مردانگی یکی اند یعنی فلان کس مردی دارد یا فلان کس مردانگی دارد. ) ( چیستی؟: نادرست. و چیانگی: درست.) ( کیستی: نادرست و کیگری یا کیانگی: درست. ) پس:( کیانه گی و چیانه گی: کیستی و چیستی. ماهیت و منیت اگر اشتباه نکنم. ). این بود برای جوانان با استعداد که در واژه سازی پیش رویشان شیطان چراغ باشد. کامگار و پیروز باشید.

شاهین27.07.2021 - 03:24

  درود بر شما بزرگوار! بسیار سرودی خوش آیند. هینه از برکت شما بزرگوار در همین کشتذار یک سرودانگی نصیب جوانان میشود. ( تن: شخص )( تنی: شخصی )( تنانه: شخصاً )( تنانَگی: شخصیت )( تنی + آنه = تنییانه: شخصیت )( خویشتن: خودی شخص ) جمله:- ( تنانه گی هر تن بر همان خویشتن وابسته است: شخصیت هر شخص بر خودی همان شخص مربوط است.) پیروز باشید. درست.

داکتر عبید الله فضلپور22.07.2021 - 09:36

 بسیار سروده ی عالی ودلنشین مطابق شرایط موجود درکشور.راسی که رستاخیز است.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   شبگیر پولادیان