کتاب «ملوک کـَرت هرات» سزاوار توجه بسیار

۱۴ حوت (اسفند) ۱۳۹۹

  • تألیف پروفیسر علی محمد زهما
  • ناشر: مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر/ هرات
  • به کوشش رضا جاویدان
  • ویراستار: خلیل الله افضلی
  • برگ آرا :زکریا محمدی
  • چاپ نخست. ۱۳۹۹خورشیدی
  • شماره گان: ۵۰۰ 

 

 

 

 

 

 

 

چندی پیش مطالعۀ کتاب "ملوک کرت هرات" را با اشتیاقی که محتوی هربرگی از آن بر می انگیزد، آغاز کردم، اما به دلیل پایان بردن کار کتابی که برای چاپ به کابل فرستاده میشد، ناگزیر شدم، مطالعۀ تمام کتاب را دیرتر انجام دهم. پیشتر اندک و پراگنده به بخش هایی از آن دسترسی داشتم که در پیوند با تبصره یی پیرامون "تاریخنامۀ هرات"، تألیف سید بن محمد بن یعقوب المروی" در اوایل قرن هفتم هجری، طرف استفاده ام قرار گرفت. با دریافت کتاب ملوک کرت هرات، چندین تحسین و احترام بر انگیخته شد. نخست برای زنده یاد علی محمد زهما که با وجود مشغولیت های تعجب انگیزقلمی وفکری،  به مورد مشخص  درواقع با فاصله گیری از تاریخ عمومی نویسی و بیشتر تاریخ سیاسی، عطف دانشمندانه نموده است. در این راستا، ورق گردانی بیشمار و ابراز نظر پیرامون منابع، این فراوردۀ وی را نیز در سطح به مراتب بهتر فراز آورده است.

عنوان  مطالب کتاب افزون بر اوضاع سیاسی عبارت اند از:

جغرافیای تاریخی هرات

  قلمرو جغرافیایی آل کرت

 قلمرو سیاسی آل کرت،

علما و فضلا

 شعرا

مؤلف بزرگوار، برای پرداختن به ملوک کرت، ظرفیت ها و نقش آنها در مساعد کردن زمینه های به ویژه رویش های  فرهنگی؛ نخست هرات را با اوضاع جغرافیایی و پیشینۀ تاریخی اش معرفی میکند. این بررسی وی با توجه به دامنۀ اطلاعات و منابع مورد استفاده، نارسایی های منابع پیشینه و کمبود های آنها را در گسترۀ هرات شناسی کمک میرساند.

کتاب را زحمات ناشر و ویراستار مزیتی بخشیده است که به نوبه سزاوار تحسین وارج نهادن است. زیرا با توجه به اینکه "ملوک کرت هرات" نخست در شماره های مجلۀ عرفان نشر شده بود، با گذشت چند دهه از آن، عزیزان ناشر و ویراستار، تمامی منابع وسرچشمه هایی  را که در روشنی بهتر موضوع کمک کننده اند، باز نگریسته وبا پذیرش  کار شاقِ مسؤولانه، موارد اقتباس شده را با مراجعه به منبع  اصلی دیده اند. همچنان در بارۀ سایر  کتابها ونوشته هایی که به موضوع ملوک کرت، پرداخته اند، نیز بی لطفی نکرده، از آنها و کمبودهای نهفته در آنها نام می برند.

کتاب "ملوک کرت هرات" با چنان موضوع، زیبایی متن و تکیه گاه های پژوهشی اش، در معرفی سیمای مقطعی از تاریخ دارندۀ اهمیت چشمگیرو سزاوار مطالعه و بهره گیری است.

نشر این کتاب برای خانوادۀ فرهنگ گستر استاد زهما و عزیزان مؤسسۀ پژوهشی بایسنغر- هرات و اهل تحقیق وپژوهش های اجتماعی- تاریخی  مبارک باشد.

 

برای دریافت کتاب، این نشانی ها انتشار یافته اند:

هرات، شهرنو، ضلع شمالی ارگ. ساختمان باغ شهر، موسسۀ پژوهشی بایسنغر.

www.baysunghar.org

شماره های تلفون:  

   ۰۰۹۳۷۰۰۲۴۶۶۰۶ 

  ۱۹۲۰ ۰۰۹۳۷۹۷۶۶

                                                         *

نگارنده آرزومند استم که با  رهایی از شر"کرونا" و محدودیت های  ناشی از آن،  زمینه های دایر شدن محافل فرهنگی مساعد شود تا بتوانیم به معرفی گسترده تر این کتاب و سایر کتابهای نشرشدۀ در خور توجه بپردازیم.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

علی شاه صبّار 18.03.2021 - 07:04

 سپاسگذاریم از آگاهی در مورد چاپ این کتاب ارزشمند، اگر مهربانی صورت بگیرد، و مرکز فروش آن در کابل نیز اشاره شود، بیشتر متشکر خواهیم بود؛ با شمارۀ مبایل مرکز فروش. اظهار امتنان.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نصیر مهرین