افغانستان و دموکراسی - ۹

۳۰ دلو (بهمن) ۱۳۹۹

ره آوردهای این "دموکراسی"

 

 

-         در این "دموکراسی"، بر روی مظاهرۀ مسالمت آمیز شلیک شده و ازموترهای آبپاش با آب های کثیف استفاده شد. مظاهرۀ مسالمت آمیز ومدنی جنبش روشنایی، با استفاده از ذخایر انتحاری به خاک وخون کشیده شد.

-          وزرای چپاولگر طرف لطف قرار گرفته، یگان مامور پائین رتبه به محکمه سپرده شده اند.

 

-         با پاکستان که بد خواهی اش در قبال افغانستان شناخته شده است، پیمان بستند و وزیر دزد معارف، آنرا افشا کرد، زیرا پروژۀ مکتب های خیالی اش افشأ شده است، بعد هر دوطرف خاموشی را به عنوان یکی از مظاهر اعمال مافیایی، ترجیح دادند.

 

-         این "دموکراسی" کشت مواد مخدر را رونق بی مانند داد. با آنکه ملاحظه میشود که ده ها هزار هکتار زمین برای کشت مواد مخدر در اختیار قاچاقبران این مواد است، اما از درآمد و معامله با آن سود برده و اقدامی علیه آن نکردند.

 

-         دراین "دموکراسی" رشوت ستانی در همه جا بیداد میکند.

-         از برکت پولهایی که در جیب "رهبران جهاد" قرارگرفت و از برکت دالرهای این "دموکراسی"، "شورای علمأ" ومساجد سیاسی رونق بی مانند یافته و ملاها با گرفتن معاش از حکومت و پولدارانی که استفادۀ ابزاری از دین جز کارنامه های شان است،- ودر کنار آنها بدون تردید پولهای عربستان و ایران- ، به پخش و بذر نفرت و خشونت انگیزی و توجیه سلب حقوق بشری و به ویژه پافشاری برای پایمال نمودن هر چه بیشتر حق شهروندی و حقوق زنان مشغول شده اند.

                                                    ادامه داردبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نصیر مهرین