افغانستان در نخستین فرھنگ جغرافیایی کمپنی ھند شرقی

۱۶ دلو (بهمن) ۱۳۹۹

 

برای دستیابی به این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهین07.03.2021 - 19:31

  واژه ی قندهار ابدال از:( گانذر و گنذار : Gandhar ) به معنی دربار است که نام کهن کابل در زمان امپراتوری های پارس بوده است و پایتختش:( گانذره و گنذاره Gandhara ابدال: گلدره ) است. و در زمان یونانیان: ( کابذر و کابور: کابول ) است به معنی دربار. و پایتختش:( کابذره: کاپیسه: کاپیسا و کابوره : کابورا ) است و یک آستان یا ولایتش: ( پیشکابور: پیشابور: پیشاور ) است. و گاهی کابلستان گفته می شد. ابدال واژه ی کابذر: ( کابذ، کافذ، کابه، کافه، کابیذ، کابیس، کابوذ، کابوس، قاپوس، کابور ) در قدیم سازی بوده بنام ساز کابیس که در فرهنگ ها بنام ساز قاپوس آمده، یعنی ساز کابل!
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد