زندگی

۹ دلو (بهمن) ۱۳۹۹

صبحگاهان که شفق پشت درت می آید   

گوش کن نغمه و آهنگ سجود

همره ی زمزمه چلچله ها  

همقدم باهمه ذرات وجود

سجده شکر بجا آر و نمازی بگزار..

شکر یک روز دگر

شکر یک فرصت نو 

شکر اینکه نفس گرم خدا 

باز در پیکر تو جان دگر می بخشد 

باز در مرده ٔ تو روح و اثر میبخشد

دست پر مهر  خدا دست ترا میگیرد

باز خورشید ترا  از ره دور

به لب مجمری از آتش عشق

به سراپرده نور 

از دل ظلمت و تاریکی شب،

باز ترا میخواند

قدر این تحفه زیبای خدا را بشناس

غصه را در دل خود راه مده!

با دو خمیازه و لبخند،

با کمی قهوه تلخ، 

یا که یک پیاله ِ چای  

با گل بوسه ز لب های عزیز دل خود

زندگی را ز نو آغاز نما

٭٭٭

گل امید که در باغ  دلت کشت کنی،

نمی باران  ِ تلاش

شبنم عشق و وفا

کم کمک ساقه ی صد مریم و یاس

ز دل مزرعه ی سینه تو می رویند.

صد بهاران گل پیروزی , همه  سبز شده می بوییند

 

***

زندگی یعنی امید..

زندگی یعنی تلاش..

زندگی یعنی همین لحظه ،

همین ثانیه ها 

زندگی یعنی همین چرخ زدن دور و بر  نور خدا!

پا به پا ی همه ذرات وجود

همه ی ارض و سما ٔ

زندگی یعنی همین رقص و سماع 

زندگی مجمری از سوختن و ساختن است..

زندگی کورهٔ صد رنج و بلا ست

زندگی ذوب شدن ،  آختن است

زندگی یک شدن است

جاده هموار نباشد 

همه پر پیچ و خم استبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   راشد رستمی