درسی از روز سیاه شش جنوری 2021 در امریکا، برای رئیس جمهور، طالب، پارلمان و مردم افغانستان

۷ دلو (بهمن) ۱۳۹۹

برحسب قانون امریکا انتخابات رئیس جمهورمراحل مختلف دارد. در مرحلۀ اول، انتخاب یکنفرازجملۀ کاندیدهای متعددحزب های جمهوریخواه و دموکرات میباشد که باید درهرایالت رای داده شود، این مرحله »انتخابات اولیه یا پرایمری«نام داردکه دراخیر یک کاندید ازجمهوریخواهان و یک کاندیدهم از دموکراتها برای انتخاب رئیس جمهورمعرفی می گردد. در مرحلۀ دوم، این دونفر برای جلب رای سرتاسری مردم به مبارزۀ انتخاباتی پرداخته پلانهای خود را عرضه میدارند. به روز موعود مردم به طرق مختلف (َشخصأ، ازطریق پوسته درداخل یاازخارج امریکا) رای های خود را به مراکز انتخاباتی شهرخودتقدیم میکنندیامیفرستند. رایها ازطریق الکترونیک محاسبه شده درهر ایالت برنده باتعداد الکترو کالج آن بلادرنگ دراختیار تلویزیونها و رسانه گذاشته میشود. کسیکه موفق به اکثریت رای نشده به برندۀ انتخابات موفقیت اوراتبریک گفته مراحل انتقال قدرت صلح آمیزو باامن  را به رئیس جمهور جدید وعده میدهد. درمرحلۀ سوم، هرایالت یک هیأت انتخاباتی که »الکتروکالج« نام داده اند بازرای خودرابه کاندید ها تقدیم میدارند وکسیکه 270 رای از این گروپ نصیب شد، تائید موفقیتش اعلام می گردد. مرحلۀ چهارم،که درحقیقت یک فورمالیتی است برندۀ انتخابات دریک مجلس مشترک سناونمایندگان به ریاست معاون رئیس جمهور وقت همراه بارهبر دموکرات ها از سناتور ها و نمایندگان حاضر، رای تائید میگیرند.

انتخابات سال 2020 اضلاع متحده یکی ازشفافترین و صادقانه ترین خالی ازهرنوع تقلب بود. جمهوریخواهان مسؤول باوجود فشار وتهدید ترمپ نتایج انتخابات را قسمی که مردم برای جوبایدن و معاونش کاملا هریس یا کامله حارث رای داده بودند اعلان کرده اند. ترمپ انتخابات رابارها دزدیده ومتقلب اعلام داشته سفیدپوستان تفوق طلب خودرامتهیج میساخت. موفقیت رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور منتخب رانپذیرفت. اعتراضات متعدد به سیستم قانونی وقضایی مملکت ثبت نمودتانتایج انتخابات رادرایالاتی که درسال 2016 برده بود وحال برایش رای ندادند، ردنمایند؛ گفته شده که حدود 60 بار به شمول Supreme Court  اقامۀ دعواکردولی درهمه مقامهابه هدف نرسید وناکام شد. یعنی! به جز ترمپ و باندش دیگر همه مراجع قانونی جمهوری خواهان و دموکرات ها انتخابات سال 2020 را شفاف و صادقانه پذیرفته بودند.

ترمپ چهل وپنجمین رئیس جمهور امریکا، شخصی فاشیست مزاج وتفوق طلب سفیدپوستی است که جزگروپ معدودمثل خودش، نزد عوام مخصوصا آنهایی که دراقلیت اند و جلد پوست رنگه دارند منفور بوده یک مرد دروغگوی، شرانداز، نفرقه انداز، فریبکارکه فقط برای دوام قدرت خود میکوشد، شناخته شده است. چنین برمیآید، که او این احساس مردم رادرک کرده بودوطی سال های ریاست جمهوری خود پیامهای دروغین وافراطی برای طرفداران تفوق طلب سفیدپوستان خویش تویت میکردتاآنهابه هیجان آمده غرورتفوق طلبی و پترویت یا Patriot بودن شان به شوربیاید. باطمطراق خاص می گفت: من80 جنرال رامیشناسم که مردمان خوب و وطندوست هستند. بودجۀ دفاعی رابسیار بالا برد، تادر»روزمبادا« به کمکش قدعلم نمایندکه بیش ازواهیات چیزدیگرنبود. اعضای جمهوریخواه کانگرس را که طرفدارش بودند تعریف و انهاییکه به دروغ هایش باورنداشت هجو وبدگویی وتهدیدانتخاب نشدن دو باره، جفنگ گویی سرمی داد. ترمپ مغرورانه میگفت: بهترین رئیس جمهور تطبیق قانون یاLaw enforcement است تاپلیس روزی ازاعمال غیر قانونی و ضددموکراسی وی از او پشتیبانی نمایند؛ پرواز این تخیل مرموز وی هم سرنگون گشت. سه نفرقضات فضیلتمآب در»سوپریم کورت« که گفته بود درانتخابات ماراکمک میکنند هم ازچوکات قانون ودایرۀ مسؤولیت وجدانی خودپا فرا نگذاشتند؛ وچون از مقامات قانونی وقضایی مملکت بهره های غیرقانونی برداشته نتوانست دست به تحریک شورش و بغاوت زد.

روز شش جنوری، روزی که به ریاست معاونش مایک پنس کانگرس جلسه میداد و انتخاب جو بایدن و معاونش کامله حارث را تائید میکرد در صحن قصرسفید به پیروانش بالحن خشن هدایت دادکه انتخابات تقلبی بود و موفقیتش را دموکراتها ربوده اند، بروید راستی رابرملاکنیدو امریکا رابزرگ سازیدکه رسانه هابه آن اسمMAGA Movement داده اند. علاوتاً پسرارشدش وقانوندان شخصی اش بایک عضوجمهوریخواه پارلمان هم به همان طمطراق ترمپ طرفداران راتشویق میکردندتابسوی عمارت پارلمان راهپمایی نموده حمله ببرندو انهایی راکه خاین میدانستند پایان بیاورندو»کون شانرابگیرند« یعنی اختطاف نموده ودرقید گیرند. به اساس همین هدایت بود که یک افسر متقاعد یک بسته »تسمه اولچک های پلاستیکی« در کمر داشت.

طرفدارانش بگفته های لیدرخودلبیک گفته بلاتأمل بسوی عمارت پارلمان که به نام »کاپیتل«یادمیشود بابیرقهاوکلاههای سرخ طرفداری ترمپ، بیرق زمان جنگ داخلی کنفدریت، گروپ پِرَودبایز، کیونان ونیونازی ها برکاپیتل حمله بردند، به تخریبات وچوروچپاول آغازکردند؛ کسی پودیمی که »نانسی پلوسی« عقب آن می ایستادوسخنهای خودبه مردم ورسانه میرسانید بردوش گرفت، باغی دیگربردفتر پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که یک دموکرات مجرب و مردم دوست است تجاوز نمود وبرکرسی اش تکیه زد وپاهابرسر میزش باسخنان رکیک و روشهای نامناسب گذاشت. ضمنأ، لفافه ودیگر ملکیتهای شخصی خانم پلوسی رابا خودبرداشت. اوراق دفتری وبه یقین رسمی در روی فرش دفترش پاشان بود. کسی دیگر به دفترکانگرسمن کارولینای جنوبی جیم کلیبرن یک نماینده ارشد دموکراتهاکه دفترخصوصی اش بود یورش برده درب راشکسته و تابلیت کمپیوتری اش را دزدید. قواره ای دیگر باشاخها ورنگ نمودن روی بارنگهای سفیدوسرخ وآبی و نیزه دراز در دست دیوانه واراینسو وآنسوراه میرفت تاکه به داخل تالار رسید و برمسند رؤسای مجلس تکیه زدوبه گفتاروحرکات خود باهم قطاران مشغول بود وبه پلیس گوش نمی داد. وکیل پارلمان ایالتی ویرجینای غربی هم درمیان باغیان به طرفداری لیدر خود ترمپ قدم رنجه فرموده بود!

گروهی درشکستن شیشۀ دروازۀ درآمد مشغول بودکه بافیرپلیس برای دفاع از خانۀ مردم امریکا روبروشد وجان داد. مقتول خانم جوان افسر سابق قوای هوایی بود. جمعی هم یک کلکین را شکستند و داخل عمارت شدند اینکه به کجای عمارت داخل شدند مطلع نیستم. جمعی از شورشیان و باغیان برپلیس حمله بردند و بر آنها »سامان وزمین خموشی آتش« پرتاب کردند. متأسفاته، پرتاب کننده خودش یک افسرمتقاعد اطفائیه بود که به وسیلۀ خموشی آتش که جزء مسلکش بود احترام نداشت.

این رویدادوماجرای باغیان وتروریستهای داخلی امریکا تقریبأ شش ساعت باتخریبات وشعارها وصداهادوام داشت وبرای قتل مایک پنس شعارمیدادند Hang Mike Pence یا مای پنس را به دار بیاویزید! فقط 16 ثانیه وکمتر از100 فت مانده بودکه دختر و خانم معاون رئیس جمهورپنس رئیس مجلس تائید انتخابات، به دام شان بیافتد. یک پلیس مسلکی ومجرب دهشت گران باغی رابه صوب مخالف چمبر سنا ازپی خود روان داشت، پلیس های وظیفه شناس دیگر بابه تاخیر انداختن یورش شورشیان باغی به اعضای کانگرس وقت دادند تابه سرعت تالار راتخلیه نمایند. ولی یکتعداد پلیسهای هم بودکه درب رابرایشان بازنموده باآنها عکس یادگاری گرفتند. روی اینکه تعداد پلیس کم بود وپلیس کاپیتل درامنیت ووظیفه موفق نبودچیف پلیس برطرف و پلیس های مشکوک تحت استحواب FBI قرار گرفته اند.

به مجردخبرفعال شدن تروریستهاتوسط ترمپ محافظین داخل تالار همه اعضای کانگرس رادرمحل محفوظ نقل دادند؛این نبودن سناتورها ونمایندگان سبب تعجب تهاجمگران شدوصدا زدند:» اینها کجاهستند؟!«. اماالکسندریا وکاسیو کورتیزکه به AOC   معروف است ونمایندۀ ناحیۀ 14 نیویارک بوده همیشه بی پرده مشکلات مردم خودرابافصاحت تام بیان میکردو جمهوری خواهان و بعضی دموکراتها به وی به نظرقدرنمی نگرند، در روزشنبه 16 جنوری در CNN ادعاکردکه وی رابه محل محفوظ نبرده بودند. صحنه های دلخراش وکلا وسناتوران که خود را تا فعالیت محافظین به هر کنج وکنار و زیرچوکی ودیوارچه هاپنهان کرده بودند، یک قسم بی عزتی برای شان رخ داده بود! رویدادی بودکه جهان برامریکا وضعف حفاظت کاپیتال وبی نظمی هابلاتأمل برتبصره های افسرده کنندۀ مردم باشهامت وقانون پسند وپترویت های راستین اضلاع متحدراکه  مرکب از همه اقوام ملل متحد اند، بارآورد.

قرار راپور مخصوصیکه شام روز شنبه 16 جنوری از CNN پخش شد سیر زمان رویداد چنین خلاصه شده است:

12:49 بعد از ظهر وقت شرق امریکا ترمپ به اجتماع طرفداران یاغی خود گفت مایک پنس باید انتخابات را ردکند واگر نکند من چندان خوش نمی باشم؛ به پیروی از همین کنایۀ او بود که باغیان شورشی صدا میزدند »مایک پنس را به دار بیاویزید!«.

1:59بعدازظهر به عمارت کاپیتل داخل شدند. 2:11 تخریبات آغاز گردید. 2:13یکتعداد داخل تالارشدند2:14 صبح به کمک پلیس  اعضای کانگرس و مایک پنس دوباره داخل تالار شدند.2:24 صبح مایک پنس آنچه ترمپ توقع داشت قانون  شکنی نکردوبرای دوام رای گیری جهت تائید جوبایدن و کامله حارث شروع به کار نمود. و کسیکه هنوز هم به رد تائید اصرار داشت سبب شد تا سنا و نمایندگان هرکدام به چمبر های خود برگشته موضوع را مورد بحث وگفتار قراردهند. بعد ازختم این دیبیت سناتور ها به چمبر برگشتند . پنس دوباره شروع جلسه را ابلاغ نمود؛ 138 نمایندۀ جمهوری خواه با وجود دهشت وتشددتفوق طلبان سفیدپوست هنورهم رای تائید ندادند ولی چون در اقلیت بودند موفق نشدند. یکعده سناتورانیکه طرفدار رد انتخابات بودند نظر به حملات وحشیانه ودهشت افزایی که صورت گرفت صرفنظر نموده به رئیس جمهورمنتخب ومعاون رئیس جمهور منتخب رای تائید دادند.

4:00 صبح که مطابق2:00 صبح وقت کولورادو بود جلسۀ مشترک ریاست جمهوری جوباید ن با معاونیت کامله حارث را با اکثریت آراء تائید و پنس ختم مجلس را اعلان نمود، معمولأ  تائید رای الکترو کالج در مجلس مشترک در ظرف 2-3 ساعت تکمیل میشود. من تا همین مرحله همه گذارشات را تعقیب نموده بودم. 

متاسفانه، پلیس کاپیتل قرار"مایکل مور"یک ژورنالست راستین ومحبوب مردم درآنروزتنها500پلیس ازجملۀ 2300 به وظیفه گماشته بودند. کانگرسمن های شریک ویاخیرداراز رویدادتشدد آمیز و دهشت افزای شورشیان احتمالی اعضای دفتر را رخصتی داده بودند تا ازگزند دهشت و وحشت که بعضی ها به آن تروریستهای داخلی امریکا نام داده اند، در امن باشند.

خوشبختانه با فعال شدن FBI، خدمات امنیتی و پولیس اکثر تروریستان گرفتار و در گیرودار دفاع از اعمال شنیع خود به قانون دانان رو آورده اند.دو نفر ازین قانون دانان در پروگرام »کریس کومو« در CNN ظاهر شدند که دلایل شان موردقبول آقای کوموکه خود قانوندان بااستعداد است قرار نگرفت ولی هردو گفته اند که مدافع الیۀ شان به اثر امر رئیس جمهور ترمپ که برایشان بس وهوتل تهیه نموده بود بحیث یک پتریوت یا وطندوست شرکت کرده اند. ازجانب دیگر، درقانون خدمات فدرال وهم درعسکری امریکا آمده است که درصورت اوامر غیرقانونی امرآمررامخصوصأ که به ضد امنیت مردم باشد مامور دولت یا نظامی وملکی می توانند از انجام آن ابا ورزند.

تهدیدات مسلحانۀ تروریستی، این باربااستفاده ازاسلحه در روزچهارشنبه20 جنوری که روزحلف وفاداری و پیروی از قانون اساسی امریکا از طرف رئیس جمهور منتخب و معاون رئیس جمهور منتخب می باشد منابع امنیتی از امکانیت تشدد، ترور و بی امنیتی مسلح طرفداران ترمپ در سرتاسر اضلاع متحده وهمه پنجاه ایالات هوشدار داده اند و عملا واشنگتن و مخصوصأ محل تحلیف راباموجودیت اضافه از بیست هزار نظامی به یک قلعۀ دفاعیه تبدیل کرده اند. این عملیات تشویش ملیونها همشهری نامسلح و صلحدوست و امنیت خواه اضلاع متحده را سبب شده همه در هراس اند،  سخنگوی سابق قصرسفید که فقط توانست این مرد دروغگو را برای دوهفته تحمل کند به شام جمعه 15 جنوری به کریس کومو اظهار داشت: » هرچیز از دست این فرد برآمده میتواند من در 96 ساعت آینده خیلی ها در هراسم!«.

بعدازآرامش توطئه های تروریستی وناکامی اشغال کاپیتل وگفتار ترمپ:» به خانه هایتان برگردید شما مردم سپیشل یا مخصوص هستید و من شمارا دوست دارم«ازیکسوواعلان قانون شبگردی بعدازشش شام ازطرف شهردار واشنگتن دی سی ازجانب دیگر سبب شد که تروریستان ترمپ به هوتل های خودبرگردند و گفته شدکه تعدادزیادشان هنوزهم ازشهر نبرآمده اند.

اعضای کانگرس در حوالی 12 صبح وقت کولورادو به تالار برگشتند و به ریاست مایک پنس, جلسه سرنوشت تعیین کننده اعلان شد و رای تائید ریاست جمهوری جو بایدن و کامله حارث از طرف اعضا آغاز گردید. در ختم مجلس 93 سناتورکه پیشنهاد پذیرفتن »رد انتخاب رئیس جمهور منتخب و معاونش را« به رای گیری گذاشته بودند آنرا نپذیرفتندوتنها ده سناتور که ازشرکای باندتروریست ترمپ بشمارمیروند باوجود اغتشاس و تخریبات محل کار شان که خانۀ مردم است خواستندانتخاب جوبایدن و کامله حارث ازطرف سنا ردشودکه موفق نشدند. ازجملۀ این سناتورهای زیرپاکنندۀ رای مردم،  سناتوری بودکه بامشت بسته وبلند درفضاتروریستها راحمایت میکرد نامش را رسانه ها »جاش هالی« نگاشته اند. نفر دوم »تدکروز« مشهوراست که در سال 2016 ازجملۀ کاندیدریاست جمهوردریک پلتفورم باترمپ کاندید دیگر ایستاد بود. ترمپ به خانم وپدرش ازدرتوهین پی شآمد، ولی این مردقدرتجو خودخواه نه تنها خموش ماند بلکه جهت استفاده از زمینۀ برای خواب ریاست جمهوری آینده حمایت ازخانم ودفاع ازپدررانیزفراموش نموده شریک تروریستهادانسته شده است. کانگرس درفکرمجازات ایندوعضو خودمیباشد.

بعدازین مقدمۀ معلوماتی میآئیم براینکه رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی، طالب، پارلمان و مردم افغانستان ازین روز سیاه امریکا که برای بعضی ازین ها باداران شان اند، چه پندگیرند، مختصری به ایشان می گویم:

غنی احمدزی باید پندگیردکه تقلب، تفوق طلبی وتفرقه اندازی عاقبت خوب ندارد. پول ومقام ریاست جمهوروسخنان زشت ودست وپا زدنهای بیجا بریکتعداد معدودافراطیون تفوقجوی پشتون بردیگران بی تاثیر است. پشتونیزه ساختن مملکت هم جزنمایاندن تبعیض لسانی کدام ارزش دیگرندارد. قسمیکه اتکای ترمپ به دهشت افگنان وتروریستان داخلی به مفادش تمام نشد همکاری شما باآنهائیکه میگویند زبان فارسی دری لسان خارجی است یا انکه میگویند خدا باحضرت موسی درکوه طور به پشتو تکلم نمود به زیان تاریخی شما تمام خواهدشد. قسمیکه ترمپ دوستان بین المللی امریکاراازین کشور دورساخت، متضررشد. شمابانزدیکی پس پرده بادشمنان مردم افغانستان جواب ده خواهیدبود. طوریکه دروقت تصدی ترمپ تعدادزیادجوانان سیاه پوست کشته شد، درزمان تصدی شماتعدادکثیرمعززین،دانشمندان، ژورنالستان کشته شد؛ ترمپ رابادوبارامپیچ کردن جزادادند ولی چون درافغانستان هرچیز را به رکود سوق داده اید و پارلمان جدی وقوی وجودندارد باشمادرحقیقت بخت بد همراه است. ترمپ دیوار سرحدات جنوبی راجهت توقف هجرتهای غیرقانونی بناکردشما گذاشتیداین کاررا پاکستان طبق میل خودبناکندوخاک وطن راجزءسرزمین خود بسازد. لست کشال است فقط چند مثال جهت جلب توجه تان تذکریافت.

طالب در افغانستان، مانند همین دهشت افگنان وحشی که سروبر ترسان کننده  درامریکا اغتشاش سرداده اند، می باشند. شما تروریست ها با نعرۀ الله اکبر تفنگ به شانه میگیرید قتل میکنید،  مسجد میسوزانیدوتروریستان داخلی امریکا باصدای USA خانۀ مردم خراب میکنند ودست به خون کشتگان حادثه رنگین دارند. خداکندتفاوت رامتوجه شده باشیدشماخانۀ خداتخریب میکنید و آنها خانۀ مردم! ترمپ شماراخریده و اعلام داشته که طالب برای امریکا کار میکند؛ آماده باشید ممکن به خدمت انتحاریون تان درخاک امریکاازشما مدد جوید. لیدرامریکایی دهشتگرا، تشدد جویان و خشونت طرازان امریکا ترمپ نام داردولیدرشماپشتون ونوکر کامنویلت پاکستان است که پاسپورت امریکا دارد. تروریستان ترمپ خودراپترویت یاوطندوست می نامندکه شمۀ وطن دوستی درشأن نیست و شماخودرامسلمان میدانید و ذرۀ ازاعمال مسلمانی بشمول الصلخ خیر درضمیرتان وحود ندارد. راستش اینست که تا حال هیچ عمل مسلمانی  ازخودنشان نداده اید. درحقیقت شما »گینی پیگ تجربوی لابرتوار« آزمایش های انگریز و امریکا هستید؛ استعمال شدید و استعمال می شویدتابرادران مسلمان خودرا به مفاد آنها به قتل برسانید! اکنون ازتجربۀ شما تفوق طلبان پشتونخواه، تفوق طلبان سفیدپوست امریکا استفاده می کنند. بیدار شوید با مسلمانان و طندار خویش صلح نمائید و آتش بس عمومی بدون قیدو شرط اعلان کنید.

پارلمان افغانستان! بنگرید پارلمان یاکانگرس نمایندگان مردم و سنای امریکا چقدرقوی هستند چون پیروان قانون اندوبا حمایت قانون اساسی کشور بدون ترس وهراس، شجاعانه درخدمت مردم خود بوده  رئیس جمهور فرعون صفت رادوبارخلع قانونی یا امپیچ نمودند.. شمایک شهردارکابل رابه استیضاح به شوراجلب کرده  نمیتوانید. وزرای را که رای اعتماد نداده اید هنوزهم به کارهای غیر قانونی خود دوام داده اندوشماخموش هستید، دردیگر قسمتهای دنیا اینراتوهین بزرگ به خانۀ مردم میدانند.

تعدادزیاد اعضای شما به زورپول و زورمندی خودچوکی رادرشوراوسنا قپ کرده اند. وکلای امریکا قانوندانان و خطیبان مستعد و متبحر اند وکلای شما مشکل املا و انشاء دارند. آن عده وکیلانی که فهمیده وازغم مردم، تجاوزبه مال وناموس مردم، فقر وبی نوایی مردم صدا بلندمیکنند دولتمندان به ضد شان توطئه میچینندوشما قدرت دفاع از ایشان نداریدوخاموشید. چون شما به مردمی که شمارا وکیل خود ساخته اند تا ازایشان دفاع کنید و وسایل آرامش فامیل و اطفال آنها را از راه قانون فراهم سازید؛ گفته میتوانید چند نفرشما به این کار موفق شده اند؟ چقدر خوب می شدکه شماهم یک پارلمان مقتدرمیبودیدو رئیس جمهور متقلب، وعده شکن وتفرقه اندازراکه به ضدقانون اساسی بی قانونیها کرده خلع صلاحیت میکردید ونمیگذاشتید خارجیهابه امورداخلی شماتجاوزکنند وسخن سرپرست حکومت مؤقت بلندکنند. کانگرس امریکاتحمل خائنین ملی راندارند. اماشما به خائنین ملی دوست هستید، سرخم دارید و اجازه داده اید تا میدان هوایی به نام شان حک شود...کانگرس امریکااز رای مردم خوددفاع کردوشماموفق به این کار نشده وناکام هستید.  شما درقسمت ضیاع بیلونها دالر که دزدی شده  اقدام از گاو غدود کرده اید که کافی نیست. همۀ این نکات منفی فقط  برای ایجاد شهامت ازپیروی قانون وطرح قانونهاییست که به تقویت شمابیفزاید تا بتوانید ماهرانه وجدی درخدمت مردم باشید و وطن را از شر مفسدین به قوت قانون نجات دهیدوازکس هراس نداشته باشید مثلیکه دیگرممالک ترس وهراس ندارند و فشار هیچ کس را نمی پذیرند.

مردم افغانستان، خداکند روش مردم امریکا شما را بیدارتر ساخته باشد. می شنویم که شماشعورسیاسی بهترترپیداکرده ایدکه خداوندزیادکندوبشما قدرت بیشتر  نصیب سازد. مردم امریکا مرد متقلب, دروغگو وافراطی تفرقه انداز را شناختند وبه او رای ندادندوهم مسؤولین انتخابات به مقابل تهدیدوفشارهای رئیس جمهور سرخم نکردند و ارزشی قایل نشدند بلکه وظیفۀ قانونی خود را ولوکه به نقص حزب شان بود عادلانه و بیطرفانه اعلان کردند. شما به دو نورستانی مذکر و مؤنث اجازه دادید که رای بیومتریک تانرا زیر پا گذارند و بر فشار رئیس جمهور ویا خارجیان نتیجۀ انتخابات را به مفاد کسی که باخته است غیرعادلانه و کاذب اعلان کردند. شما نتوانستید از خود دفاع کنید و هم پارلمان چنانکه بیان شد نتوانست از رای که داده اید حمایت کند. رای های که شما که در زیر باران و انتظار طولانی حتی با انگشت بریده ای که توسط طالب ظالم مانع رای دادن شما شده بود  امدید تا به صندوق رای بیاندازید نادیده گرفته شد. شمابه نمایندۀ که میخواهدرای شمارا با یک شکم نان و چند دالربخرد بدانید که اوبرای خدمت به شما نه بلکه برای همان دالری که به شما داده اندکارمیکنند. شمابه وکیلهای که بیسواد، دزد و قاچاق براند، رای ندهید. وکیل تان باید مردم دوست، وطندوست، انسان دوست وقانون دان باشد؛ از تبعیض لسانی، مذهبی، قومی وقبیله ای مبرا بوده جاسوس دیگران نباشد.

اکنون وطن با این نوع روش های نادرست به مشکلات بسیار زیاد روبرو است نگذارید دهشت افگنان بدمنظربرشمافایق آید ازپلیس صادق و مردمان کارکن وزحمتکش حمایت کنید و به مقابل خائنین وطنفروش معلوم الحال از راه قانون پیشآمد نموده قانونأ به کیفر اعمال شان برسانید. ومن الله التوفیق

 

نوت: این مقاله با استفاده از منابع چشم دید نویسنده، ویدیوی مایکل مور، پروگرام های اختصاصی CNN و راپور »باغیان در داخل تالار« که توسط  راپورتر نیویارکر درCNN نشر شد، تهیه شده است.

 

نشرشده در شمارۀ ۱۰۷۸ جریدۀ امیدبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   داکتر غلام محمد دستگیر