طرح پیشنهادی انجمن خانواده های شهدای افغانستان برای صلح ، تشکیل دولت کارآ و مدرن ملی ، تامین عدالت اجتماعی و آغاز جدید در کشو ر

۲۲ جدی (دی) ۱۳۹۹

 

برای خواندن این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   انجمن خانوادۀ شهدای افغانستان