افغانستان و دموکراسی - ۶

۱۴ جدی (دی) ۱۳۹۹

ره آوردهای این دموکراسی

 

 

بخش نخست ره آورد های این دموکراسی را در شمارۀ پیشن دیدیم، دراینجا ادامۀ آنرا از نظر میگذرانیم:

 

-         آلوده به فحشأ و استفاده های جنسی.استفاده های سؤ جنسی در این دموکراسی کم مانند است.

-         رئیس امنیت اشرف غنی، جنرال حبیب الرحمان احمدزی، گواهی داد که در داخل ارگ فحشا حضور داشته و کارمندان حلقۀ مافیایی از زنان سؤ استفاده می کنند.

-         استفاده جنسی در لوگر از 500 کودک بازتاب تکاندهنده یافت.

-         بارها زنان از تمایلات جنسی و شوم زورمندان شکایت کرده اند.

-         ترس زنان و دختران شامل کار ودرس، روبه فزونی نهاد.

-         سرخمی در برابر سازمان های جاسوسی بیگانه.

-         استفاده از دین و مذهب و مسجد.

-         آلوده با انواع تبعیض های جهل آلود.

-         مهاجر ساز.

-         حل اختلاف شبکه ها و جابجایی "رئیس ها" از خارج صورت میگیرد.

-         دشمنی با فرهنگیان و منتقدان تسلیم ناشده.

-         خریدن دلقک های فرهنگی – سیاسی و استخدام آنها برای رنگ وروغن دادن سران شبکۀ مافیا.

-           اندوه های تراکم نمودۀ مردم غمخواری  نیافت. نیازهای مردمی که سالها طعم تلخ رنج  و ستم های گوناگون را چشیده اند، محلی از اعراب نیافت.

-         گرایش ها و تمایلات موجود و دیرینۀ قومی، زبانی، مذهبی در جامعه، به یکی از ابزار مهم تبدیل شد و به شکل بی سابقه اش در معرض استفاده قرار گرفت. افراد و گروه هایی که بیشتر این تمایلات را با رفتار تبعیض آمیز و برتری جویانه دامن زدند، آزادی و دست دراز را در بستر این "دموکراسی" خویش یافتند که پیهم در قدرت بمانند و قوم سالاری برتری جویانه را در پیش گیرند و نه استعداد سالاری را.

-         رفتارهای توطئه آمیز، دروغگویی به مردم، تقلب در انتخابات، پنهان نمودن واقعیت ها کار همیشگی شد.

-         این "دموکراسی" و شکل یافتن گروه های تبهکار درقدرت، بر بنیاد علایق قومی و قبیله یی با طالبان، جنایت ضد بشری، انسانکشی های روزمره ودرکل خطر تروریسم طالبانی را به فراموشخانه سپرد. رویکش چنان علایق و اعمال ضدانسانی، "صلح خواهی" این "دموکراسی" بود.

-         پیکرفساد آمیز گرداننده گان  این "دموکراسی" تنها با ملیاردها دالرغرب، فربه نشده است، بلکه پولهای علنی و پنهانی جمهوری اسلامی ایران وعربستان سعودی و پاکستان نیز در جیب سران مافیایی و بانکهای آنها حضور فساد انگیز یافت.

-         به معارف و فرهنگ خنجر زد. چهره هایی را در کار گماشت که با فرهنگ و معارف کمترین آشنایی را هم نداشتند. نه تنها در زمین که در خیال و آسمان هم مکتب تأسیس نمودند. اما همه را باد و باران برد!

-         این "دموکراسی" و صلح خواهی اش، نمونۀ گلب الدین حکمتیار را پیش کشید. جنایتکاری که از این دموکراسی و دالر وخرج دسترخوان، حامیان آن بهره مند است و هر روز با یاوه سرایی، نمک شناسی! خویش را ابراز میدارد. "صلح خواهی " توطئه آمیزی که بازگشت طالبان جهالت صفت و خشونت گستر را نیزدر برنامه داشت.

-         "این دموکراسی" چهره های با انرژی و بزرگ شده در بسترخونریزی، جهل وتروریست پروری، مانند فرزندان حکمتیار و حکمتیارها را، برای "پارلمان افغانستان" پرورش داده است تا بر نسلی بتازند که علیه جهل، خود فروشی، تبعیض، مردم آزاری و خونریزی موضع گرفته و قامت افراشته اند.

افغانستان که شاهد سرازیر شدن بیش از صد ملیارد دالر است، ملیونها انسان اش در زیر خط فقر قرار گرفتند.

                ادامه دارد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   نصیر مهرین