فشردۀ زندگینامۀ زنده یاد جنرال عبدالصمد

۱۸ میزان (مهر) ۱۳۹۹

 

برای خوانش این نوشته به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عبدالمطلب صمدی