فراخوان همایش نکوداشت از ٧٨ مین سالروز تولد شهید محمد طاهر بدخشی رح تحت سرخط "سیرتفکر ملی در افغانستان"

١١ دلو (بهمن) ١٣٨٩

به نام‌آنکه‌خون شهادت ‌را تقدیس نمود و پیام شهید را ماندگارگردانید

 

 

درسال‌های آغازین سده روان جنبش سیاسی اصلاحات تحت نام "نهضت دموکراسی ومشروطه خواهی" درافغانستان‌براثراعمال خشونت‌حاکم‌ برجامعه‌وناآگاهی‌های سیاسی واجتماعی مردم باچالش‌هایی مواجه گردید.درنخستین دهه‌ی این قرن‌شماری ازپیش‌کسوتان جنبش بیداری مشروطه خواهی ونهضت استقلال با اتهامات بی اساس ومحاکمه‌های دروغین وقلابی‌ازسوی جانشینان استعمار مجازات وعده ای بااعضای خانواده‌های شان سربه نیست شدند، اما مبارزه مردم باایثاروقربانی‌های بیشتردرسنگربندی‌های حق وباطل ادامه یافت. این واقعیت درتاریخ معاصرافغانستان با اثبات قطعی شامل شعور عامه وحافظه سیال زمان گردیده است.

 دربحبوحه‌ی جنگ دوم جهانی، باتدوین برنامه‌های تبارگرایی، این مفکوره را جزوی سیاست رسمی نظام‌های استبدادی افغانستان نمود. سیاست نفاق وقوم ستیزی رژیم‌های مطلق العنان درراستای تحقق برنامه‌ی تبارگرایی جای انسان مداری، همدیگرپذیری، تفاهم  و وفاق ملی راگرفت وآهنگ نفاق واعتمادزدایی رادرکشوربه صدادرآورد.

دردهه‌ی موسوم به دموکراسی که احزاب وسازمان‌های سیاسی کشور دست به تشکیلات وهمایشهای سیاسی زدند، شهید محمد طاهر بدخشی یکی از پایه گذاران جمعیت دموکراتیک خلق بود که با طرح و حل عادلانه‌ی مسأله‌ی ملی با واکنش‌های تمامیت خواهانه گروه فاشیستی این حزب رو به رو گردید؛ بنابرین در تفاهم و همبستگی با سایر اندیشمندان تفکر ملی راه دادخواهی ملی و مبارزه‌ی ملی را اساس گذاری کرد و درین راه تا شهادت به پیش رفت. دیدگاه بدخشی درطرح مسأله‌ی ملی برپایه تأمین عدالت وبرادری ومعیارهایی برای تمثیل حقوق شهروندی ودموکراتیک مردم، اتحاد داوطلبانه همه اقوام برادرافغانستان برپایه‌ی‌عدالت‌ملی همچون زیربنای ساختاریک جامعه‌ی متحد وفارغ ازنتاقضات قومی بود که نیاز امروز ماست.

 آنگونه که پیداست، کشورپس ازسه دهه حیات پرچالش ودشوار، حضورسیاسی- نظامی اردوگاه‌های شرق وغرب وپیمان‌های نظامی "وارسا" و"ناتو" راباخون بهترین فرزندان خویش تجربه نموده است. هنوزکشور درمعرض کشاکش‌های اقتدارگرایانه ابرقدرتهای منطقه‌ای وجهانی ومردم دربرابربحران‌های خطیروخون افشانی قراردارند. به باورما باادامه همچوفضای انفعالی، پراگندگی ورخوت نیروهای سیاسی ملی درکشورسبب گردیده است که این نیروها زیر ضربات و نابسامانی ها بیش از پیش ناتوان و نابود گردند. ازین رو به پاسداشت از٧٨مین سالروز تولد آن شهید بزرگوار و یادکرد ازهمه شهداء وقربانیان راه آزادی وعدالت اجتماعی، بررسی تحولات امروز، چالش‌های سیاسی- نظامی ونقش ونسبت نیروهای ملی برای پیراستن نهضت سیاسی نوین و بانیت تقویت روان مقاومتگرانه مردم دربرابر تهاجم وزورگویی وتخریب‌های پردامنه دهشت افگنی دشمنان عدیده داخلی وخارجی افغانستان، درصدربرنامه وآجندای همایش مزبور قرارداده می شود.

 امروزکه در٧٨ مین سالزاد آن فرزانه‌ی آگاه ومبارزنستوه راه آزادی و دموکراسی ومنادی عدالت‌اجتماعی قرارگرفته‌ایم، شماری ازهواداران، هم‌اندیشان وعدالت‌خواهان، نمایندگان احزاب وشخصیت‌های مستقل ملی وفرهنگی درپی همایش نکوداشت ازافکارواندیشه‌های او بارای زنی پرداخته ودست اندرکار برگزاری یک همایش ملی گردیده اند.

به باور ایشان جوهراندیشه‌های بدخشی وپاک باخته گان راه آزادی وعدالت ملی درکشور می‌تواند محورپرقوت تجمع همه نیروهای ملی قرارگیرد، وچتر همسویی وهمکاری این نیروها را درجهت مقابله بانابسامانی‌های لحظه کنونی و همسویی شان درمسیرفردا برافرازد.

 ستادملی تدارک‌ همایش ملی؛ نکوداری ازمقام واهمیت اندیشه ملی واندیشه گران مردم دوست را به عنوان رستاخیز نوین به منظور طرح وبیان جایگاه اندیشه ملی ملهم ازتجارب گرانسنگ معاصرمردم ما و نیروهای مومن به آینده سرزمین مردآفرین کشورضرورت جدی و کارسازتلقی می‌نماید.

 بربنیادهمین باورازهمه مردم مومن ومسلمان افغانستان، نیروهای ملی، فرزندان آزادمنش کشور بدور از وابستگی به نیروهای اهریمنی و ضد ملی درهرکجایی که هستند، صمیمانه دعوت می‌نماید تادرجایگاه فعال سیاسی وباورمند به مبارزه پی‌گیربا تندباد بحران‌های‌هستی برافگن وآفات ناشی ازمداخله گری‌های متداوم بیگانگان برکشور، باوسایل ممکن درین همایش ملی حضوربه هم رسانند. دعوت ما برآنست تا جانبداران منافع ملی باحضور پررنگ خویش‌گفتمان‌ملی"سیرتفکرملی درافغانستان" رابابررسی‌های نقادانه وتعیین جایگاه ونقش واقعی مردم درساخت وسازنظام سیاسی وبحران مزمن کنونی افغانستان همراهی کنند. این فراخوان با توجه به نگرانی مردم افغانستان، نابسامانی وآشفتگی عمومی‌جامعه دربرابر گسترش ناسودمند تحولات وریشه دارشدن بحران های فراگیراجتماعی ونیزبه خاطر پراکندگی و بحران اعتماد احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، مطبوعات ورسانه ها دراولویت وشتاب کنونی قرارگرفته است. باورماآنست که بحث‌های همایش ملی یادمان شهیدبدخشی وداعیه داران اندیشه ملی بسیارسنگین وبرخاسته ازتعیین جایگاه باورملی به اندیشه وفاق عموم مردم درتحولات سیاسی آینده افغانستان قلمداد می گردد. همایش بدان باوراست که نیم سده سرگذشت سرگردان فعالان سیاسی این سرزمین باافت وخیزهای متلاطم آن بایست بازشناسی وجمع‌بندی شود و پس ازنقد و بررسی لازم پیش نویس یک برنامه علمی وتجربی باارجحیت منافع ملی درمطابقت بانیازمندی‌های معاصرجامعه افغانستان دریک منشورمشترک وفراخوان صمیمانه وبرخاسته ازتپش عقول و قلوب وطن دوستانه به همه نیروهای هم اندیش وفعالان سیاسی کشورپیشکش گردد

برای مشارکت درین همایش و ابرازنظردرزمینه باستاد ملی برگزارکننده به نشانی ذیل تماس حاصل بفرمائید.ازطرف ستادملی‌برگزارکننده ٧٨  مین سالزاد محمد طاهربدخشی"سیرتفکرملی درافغانستان"

 

 

Email:   Dr_nedai@hotmail.com

Dr_nedai@yahoo.com 

z.z@gmail.com    

 

 

جریان های که در برگزاری پیام خواهند خواند:

اقتدارملی

مستضعفین

نهضت فراگیرمتحد ملی

حزب وحدت

انجمن قلم افغانستان

بنیاد پژوهشگران افغانستان تحت رهبری سلطان علی کشتمند

پیام کاندید اکادمیسن دستگیرپنجشیری از امریکا

پیام دستگیرنایل از لندن

پیام جمیله بدخشی از جرمنی

 

بنیاد های فرهنگی که ازبخش های گوناگون کشور هستند که در برگزاری پیام می خوانند

 

 

 

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

دانشمند فرهیخته!............

در آستانه‌ی هشتادمین سالزاد زنده یاد محمدطاهربدخشی شخصیت ملی،  فرهنگی، نستوه و ‌مبارز راه آزادی و دموکراسی همایشی تحت سرخط"سیرتفکرملی درافغانستان"برگزار می گردد. حضورتان درین همایش شکوه آفرین خواهد بود.

زمان......

مکان......

ستادملی برگزاری همایش

 

یادکرد:

0799300147

0785453592

0785453502

 

 

1.     استاد جلال

2.     ظهوری

3.     استادسیحون

4.     رزمجو

5.     داکترمردای

6.     استاد نیستانی

7.     شیوای شرق

8.     داکتر صاحب هیکل

 

 

 

محمد طاهر بدخشی مبتکر داعیه‌ی سبز عدالت مبتنی برحاکمیت قانون وتساوی ارزش‌های تباری در سرزمین دردمند و عذاب کشیده ی افغانستان بود. (پیوند)

 

دملی مسأله دملی آند پر بنست  (آقای ظهور رزمجو)

مصلحت‌ها در امور ملی و خصوصی باعث فساد گسترده می گردد. (ندایی)

 

اقلیت‌های ملی همانند ملیت‌های اکثر حق دارند به رشد آزادانه فرهنگ، اقتصاد، زبان و سایر ویژگهای سیاسی خود دسترسی داشته باشند.

نباید به بهانه‌ی آشفته بودن اوضاع و ملاحظات سیاسی حل عادلانه‌ی مسأله‌ی ملی را  در فراموشخانه ی تاریخ نگهداشت.

 زنده یاد محمد طاهربدخشی  شخصیت والایی است که ملی می اندیشید و تبارگرایی را مردود می شمرد.

 حل عادلانه‌ی مسأله‌ی ملی باید بدون خشونت و تعصب صورت بگیرد.

 به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عبدالمنان شیوا