یادداشت مدیر هفته نامۀ امید

۱۹ ثور (اردیبهشت) ۱۳۹۹

به خاطرآغاز بیست ونهمین سال انتشارهفته نامۀ امید متن ذیل را نوشتم و در صفحۀ نخست (چاپ کاغذی) شمارۀ 1069 انتشاردادم، که مشترکین گرامی در امریکا، کانادا، اروپا و آسترالیا ملاحظه ومطالعه فرموده اند.

با تأسف که در متن چاپ شده درسایت گرامی خراسان زمین، این یادداشت از نشربازمانده است. با طلب پوزش از علاقمندان امید در خراسانزمین، آنرا به صورت جداگانه به آن سایت ارزنده می فرستم. محمدقوی کوشان

 

یادداشت مدیر

 

به نام آن که « امید» آفرید

لاتقنطوا من الرّحمه الله (آیه)

سپاس بیکران مر خدای یکتا ودانا را که ابنای بشر را امید خیروبخشش و رستگاری و بهروزی بخشید وآن را نیروی حرکت به پیش وزندگی بهتر بندگانش قرار داد. همین نیروی مقدس وجاودانی به دست اندرکاران جریدۀ امید جرئت ارزانی کرد تا درعالمی ازکمی وکاستی های مالی واقتصادی، و سرزنش های خارهای مغیلانی ! این نشریۀ صادق وصمیمی با باورمنزه به برابری آحاد مردم کشور، درمقابله بازورگوییهای قوم پرستان وزبان پرستان وخودبرتربینان باقامت رسا بایستد، دادخواهی وحق خواهی نماید، به

مصداق :

مهتری گر به کام شیر در است      رو خطر کن ز کام شیر بجوی

یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه       یا چو مردانت مرگ رویا روی

جریدۀ امید که نام مبارکش ازآغاز « هفته نامۀ امید» بود، و درازای بیست و هشت سال انتشار فرازهای متداوم داشت، برگ وبارش افزون گشت، ساحۀ انتشارش ازشمال کالیفورنیا به اقصای گیتی تاآسترالیا وافریقا وآسیا و اروپا و کانادا گسترش یافت، در سراشیب پیری وبویژه پس ازبیست وپنج سالگی رو به ضعف تیراژ رفت، مثل همۀ انتشارات کاغذی درسراسرجهان! ، آگهی های تجارتی که شاهرگ تأمین پولی اش بود روبه کاهش گذاشت تاجایی که امروز بجز دواعلان تجارتی، دیگرعایدی ازین بابت ندارد. لاجرم دوباره به قطع نخستین شماره هایش که همین شکل فعلی است، رجعت کرد. البته باید بلافاصله افزودکه این رجعت ازنظرشکل چاپ کاغذی است، ورنه امید به هیچ وجه مرتجع نشده وبه ارتجاع نمی گراید بلکه ازآن تنفردارد !

ازسایت گرامی «خراسان زمین» ممنونیم که آرشیف تقریباچهار سالۀ امید را دراین سایت گنجانیده وهرشمارۀ تازه رانیز پژواک می دهند.

شوخی گگی جدی اما شیرین: اگرمشترکین ارجمندوخوانندگان عزیز مایل باشند تاشیرینی بیست ونه سالگی جریده را مجرایی بدهند، لطفاچک خویش رادروجه(محمدکوشان) نوشته وارسال بفرمایند ! عدد(1) رابه خواهش بنده وتعدادصفرهایش رابه خواهش خویش قید نمایند، اما زنهارکه بیشتراز سه صفر درج نفرمایند !!

بااین شمارۀ 1069 امید بیست ونهمین سال نشراتش راآغازمی کند، واز بارگاه الهی توفیق ادامۀ کار وادامۀ همکاری قلمی دانشمندان وبزرگان دانش وپژوهش را استدعا دارد.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد قوی کوشان