تسلیم نشو

۷ حمل (فروردین) ۱۳۹۹

جو سیاسی رقت بارموجود درکشور به ما می آموزاند که باید راه نجات آنرا خردمندانه جستجوکرد. اکنون کشورما دربدترین سازوبرگ سیاسی، اقتصادی وامنیتی قرار دارد ، باید هوشیارانه جُنبید .

حکومت وحدت ملی دست نشانده آمریکا درفرآیند پنج سال وشش ماه تنها جنایت آفرید . 60 هزار سرباز اردو را بوسیله طالبان بقتل رسانید . زیاده از 200 هزارشهروند ملکی این سرزمین را بِکُشت وزخمی ساخت. مقدار تولید مواد مخدر را به 9 هزار تُن ارتقاء داد .نزدیک به سه میلیون شهروندان جامعه را معتاد به مواد مخدرگردانید ، یک میلیون شهروندان این کشور را مجبور به اِشتغال کِشت خشخاش نمود. وبا اجرای پیشبرد سیاست مشترک (جنگ وانتحار وانفجار ) طالب ودولت غنی ، هزاران هزارجوان این سرزمین را به  کشورهای بیگانه متواری ساخت .  

دولت ائتلافی غنی ــ عبدالله ، درمدت زمان حیات بی مقدارش ملزم بود که: تغییر قانون اساسی ،  مشکل امنیت ، تقرب تولید کِشت خشخاش به صفر ، ایجاد یک نظام پارلمانی مبتنی برتساوی حقوق شهروندی ، رشد فرهنگ ــ دانش ومعرفت انسانی ، محو فقر وبیکاری ، مشکل مسکن وسرپناه ــ مجراسازی ولوله کشی ، استخراج قانونمند کانسار(معادن)، رشد صنایع دستی ، ایجاد صنایع ثقیله ، آسفالت سراسری همه خیابانهای کشور ، تعمیرراه آهن بمثابه پل ارتباطی میان ولایات ، تعمیردستگاههای بند برق آبی ، حراتی وبادی ، ایجاد متوازن فابریکات تولیدی درهمه استانها وشهرستانها ، وده ها پروژه های دیگر تولیدی وزیرساختی جامعه مدنی در کشوررا تحقق پذیرمی گردانیدند ؟ که نه کردند  .  

دررهبری دولت ائتلافی اشرف غنی ؛  عبدالله در سمت رئیس اجرایی کدام صلاحیت ونقش سازندۀ  نداشت. همین سیاست ملایمت ومدارا کنِ عبدالله ــ سبب شد که اشرف غنی گستاخانه رهبری اقتصاد وفرهنگ وسیاست کشوررا بر بنیاد راه وروش قومگرایی دردست خود گیرد .  وبمدت زیاده ازپنج سال صلاحیت های مجلس نمایندگان را ازمیان برداشت . رئیس واعضای دیوان عالی قضا ، دادستان کُـل ورئیس مجلس سنا را با تخویف  وآزمند ساختن ــ  دربند اراده خود درآورد وهرگونه آواز را درگلوی تک تک آنها خفه کرد.وکشورراباشماتت تیره بوسیله فرمانهای قرون وسطایی مانند یک دیکتاتوررهبری نمود.

اشرف غنی باجانبداری مستقیم آمریکا و نمایندۀ ویژه سرمنشی ملل متحد وپشتیبانی غیرمستقیم گروه طالبان در انتخابات 2019  ریاست جمهوری افغانستان مرتکب تقلب آشکارگردید  . بااینهمه ارتکاب تقلب از جانب اشرف غنی ، درانتخابات عبدالله عبدالله بیشترین رای مردم را ازآن خود کرد . اما  اشرف غنی با پشتیبانی بیگانگان پیروزی انتخابات را بسود خود اعلام داد . اتفاق چنین یک رویداد ، تقابل عمل خودایستایی ــ ابراز وجود وحقخواهی را در کشورسبب گردید . که درنتیجه ــ هم عبدالله عبدالله منحیث رئیس جمهوری منتخب مراسم تحلیف را بجا آورد وهم اشرف غنی متقلب  .

اکنون دریک کشور دو رئیس جمهوری وجود دارد . که تااینجا مسئله روشن بیان شد .

قابل یادآوری می دانم که درافغانستان ملیت های بزرگی همچو ازبیکها، هزاره ها ، پشتونها (افغان) و تاجیکها ــ ساکن می باشند . که تقریباً نزدیک به  72 در صد نفوس آنها را فارسی زبانان (ازبیکها و هزاره ها وتاجیکها ) وباقی دیگر آنرا ملیت پشتون (افغان) تشکیل می دهد.

دراین تقسیم بندی ازبیکها ، هزاره ها ، تاجیکها وبرخی پشتونهایِ دگراندیش از ریاست جمهوری همه شمول عبدالله عبدالله پشتیبانی می کنند. وباقیماندۀ قلیلی ازمردم ــ از دولت خود کامۀ اشرف غنی .

چه تفاوت های راهبردیی میان برنامه های سیاسی این دو فرد وجود داشته می تواند :

به اندیشه ما مردم از هردوی اینها رنجیده هستند . ودر دولت قبلی هردو در ارتکاب همه سیاست های ناکام دولت ائتلافی شامل هستند. اما بگونه خیلی نسبی میتوان پیش بینی کرد که :

اگرعبدالله عبدالله با تیمش برسرنوشت مردم ما حاکم بشود امکان آوردن امنیت ، ایجاد نظام پارلمانی مردمسالار، تغییر قانون اساسی بر بنیاد تعادل حقوق شهروندی ، تأمین حق متعادل مشارکت در حاکمیت سیاسی وحق متعادل ملکیت برزمین ، آزادی و خودمختاری :  قوه مقننه ، قوه اجرائیه وقوه قضائیه ... وبرخی ممکنه های دیگر میتواند امکان پذیر باشد .

برخلاف  اگر بار دیگر خدای ناخواسته اشرف غنی برسرنوشت مردم ما حاکم گردد ، بجزتداوم جنگ وجنایت ، قتل وکشتار جمعی وفردی ، غضب دارایی عامه ورشد تولید مواد مخدر وتقویه نیروهای طالب به مثابه قدرت رزمی ماشین سرکوب کننده ای نیروهای تکامل پسند بومی این کشور، چیزی دیگر را نمیتوان در خیال مجسم کرد.  

قابل تذکر می دانم که انگیزه احساسِ اشک روان یتیمان ،  سوزش جگر بیوه زنان ، ریزش خون پاک گلو بریدگان ، آه سحر گاه مادران غمدیده ، چیغ لب بستۀ گرسنگان ، تولید واعمال هزاران درد والم بالای مردم از جانب حکومت حامد کرزی ــ اشرف غنی ، اگر امروز در آسمان ابر آلود قدرت شما اهریمنان پوشانیده شده ودر چهاردیواری های قانون جنگل ارگ زندانی و خموش است ، اما فردا این درد و نالــــــه و خشم استخوان سوز به دژ مقاومت ستمدیدگان  و اراده  استواروشکست ناپذیرمردم تبدیل می گردد .

همین اکنون میتوان گمان زد که رژیم وابسته ونامشروع اشرف غنیِ  ارگ نشین در بستر سکون می لرزد ، و بیم از به پا خیزی وحق خواهی اراده جمعی دارد  . زیرا تلاش جلب وجذب نیروهای اهریمن طالب (این کرکس صفتان وسپاهیان کورنهادهای سرمایه ) دربدنه دولت ازجانب کرزی وغنی  وخلیلزاد  ، زیر نام های دروغین صلح وآشتی انجام می پذیرد ، نمونه بارز بیم وخوف ازدست دادن قدرت و حاکمیت سیاسی تک قومی آنها ــ در افغانستان می باشد.

الان مردم منبع تولید جنگ وجنایت در کشورراخوب درک کرده ودانسته اند که تنها حکومت تک قومی وابسته به بیگانگان با همیاری طالبان مولد این همه جنگ وجنایت هستند . بااین نگرش مردم امسال اراده کردند که به تشکیل چنین یک حکومت تک قومی پیرسالخورده نـــــــه بگویند وبه تداوم حیات بیشرمانه واهریمنانه ای این گونه حکومتهای وابسته برای همیشه خاتمه دهند . کنارزدن حکومت تک قومی اراده مسلم زمان وخود باوری واعتماد به نفس مردم ماست . بزرگان ـ کنفسیوس ، ـ بنجامین  فرانکلین درمورد اراده وخود باوری  چنین می فرمایند :

ـــ ” آب قطره قطره می چکد وبا پایداری و سماجت ، سنگ بزرگ را سوراخ می کند ؛

ـــ موش با پشت کار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود ؛

ـــ ضربه های پی در پی تبر کوچک ، درخت کهن را ازپای در می آورد .

ـــ ” با صبر و بردباری ، برگ توت تبدیل به پیراهن ابریشمی می شود . ”

به امید امنیت وآزای درکشورمابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

داکتر عبید الله فضلپور30.03.2020 - 17:01

  استاد کامجوی عزیز تحلیل تان خیلی عالی وواقعیت های زمان است قلم تان رساباد.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   بصیر کامجو