مصداقِ نگرانی ملی طاهر بدخشی در زمانه‌ی ما

۱۳ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۸

طاهر بدخشی از نخستین سیاست‌مداران ملی‌گرا بود که می‌خواست حاکمیت ملی را در دولتداری به صورت مدرن مطرح و عملی کند. زیرا آنگاه حاکمیت در سنتی‌ترین شکل خود خانوادگی و سلطنتی بود و در بامداراترین شکل خود قومی بود. ظاهرا شاه را داوود خلع کرد. دولت جمهوری اعلام کرد. اما در راس این دولت خود داوود قرار گرفت. این‌که داوود در راس این دولت قرار گرفت به اساس اعتبار خانوادگی بود؛ داوود نیز عضو ارشد خانواده‌ی سلطنتی بود.

بعد از کودتای یک عضو خانواده سلطنتی (داوود) علیه‌ی عضو دیگر خانواده‌ی سلطنتی (پادشاه)؛ به‌گونه‌ای بحث مشروعیت قدرت سلطنتی-خانوادگی زیر سوال رفت. بنابراین گروهی بر این شدند که بحث قدرت را فراتر از مناسبات خانوادگی و سلطنتی مطرح کنند. این گروه، اعضای حزب دموکراتیک خلق بودند. علیه‌ی داوود کودتا کردند و به جمهوریت داوود پایان دادند و داوود را کشتند.

طاهر بدخشی نیز فعالیت سیاسی خویش را در روزگاری آغاز می‌کند که بحث مشروعیت پادشاهی و خانوادگی در حاکمیت زیر سوال رفته‌است؛ بحث حاکمیت ملی و مردمی مطرح است. در این‌که بحث پادشاهی و خانوادگی مشروعیت خود را از دست داده‌است، چگونه بتوان جای خالی این مشروعیت را پر کرد؛ بین مخالفان نظام پادشاهی (اعضای حزب دموکراتیک خلق) ظاهرا این مطرح بوده که حاکمیت حق اعضای حزب، حق کارگر و حق مردم است. اما پشت صحنه، بحث طوری دیگر بوده‌است.

معمولا از آن روزگار دو سخن از طاهر بدخشی نقل می‌شود. طاهر بدخشی نیز از افرادی بوده که می‌خواسته‌است حاکمیت، مردمی و مدرن شود. بنابراین طاهر بدخشی نیز در نشست و جرگه‌ی اعضای حزب دموکراتیک بوده‌است. طاهر بدخشی پی می‌برد که جلسه‌های اعضای حزب دمکراتیک پشت و رو دارد، یعنی روی صحنه و پشت صحنه دارد. در روی صحنه بحث از حاکمیت ملی و مردمی است؛ اما در پشت صحنه، تعدادی از اعضای حزب از جمله حفیظ الله امین و... می‌گفته‌اند: «قدرت سلطنتی و پادشاهی که مربوط یک خانواده‌ی پشتون بود، از بین رفته‌است؛ بنابراین چگونه باید جای خالی این قدرت خانوادگی-سلطنتی قوم پشتون را پُر کنیم که قدرت، ملی و مردمی نه بلکه قومی شود و متعلق به سیاستمدارن قوم پشتون باشد.» (این سخن منسوب به نقل از طاهر بدخشی است).

نگرانی تعدادی از اعضای حزب دموکراتیک خلق درباره‌ی حاکمیت، ملی نبوده‌است بلکه نگرانِ حاکمیت قومی بوده‌اند. اکثریت اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق از افراد قوم پشتون افغانستان بوده‌اند. طاهر بدخشی با درک منظور پشت صحنه‌ی این جلسات، راه خود را از جلسات با اعضای حزب دموکراتیک خلق جدا می‌کند. زیرا طاهر بدخشی حاکمیت ملی و مردمی می‌خواست نه حاکمیت قومی.

بنابراین طاهر بدخشی نظریه‌ی سیاسی «ستم ملی» را مطرح می‌کند. یعنی این‌که سیاست‌های قومی به ستم ملی می‌انجامد. این مردم، ملیت‌ها و ملت افغانستان استند ‌که رنج و آسیب چنین سیاست‌های نادرست قومی را خواهند کشید و در سطح ملی مورد ستم قرار خواهند گرفت. نتیجه‌گیری طاهر بدخشی از هدفِ قومی پشتِ صحنه‌ی اعضای حزب دموکراتیک این می‌شود که «بی پشتون نمی‌توان سیاست کرد، با پشتون نیز نمی‌توان سیاست کرد.» (این سخن منسوب به طاهر بدخشی است).

نخست باید معنای واژه‌ی پشتون را در این گزاره‌ی سیاسی محدود و مشخص کرد، بعد درباره‌ی محتوا و منظور این گزاره توضیح داد. منظور از پشتون در این گزاره، سیاست‌مداران پشتون است؛ سیاست‌مدارانی‌که طرح قومی در حاکمیت و قدرت دارند. مراد از پشتون، جز و کل است. نام از کل برده شده‌است، منظور جز است؛ یعنی تعدادی از افراد پشتون که سیاست‌مدار و قدرت‌طلب قومی اند. بنابراین نباید از واژه‌ی پشتون استفاده‌ی شناور شود.

توجه کنیم این گزاره به ما چه می‌گوید. این گزاره ظاهرا تناقض دارد. گزاره دو بخش دارد: «بی پشتون نمی‌توان سیاست کرد.» درست است. پشتون یکی از اقوام افغانستان است، طبعا باید در معادلات سیاسی و ملی حضور داشته‌باشد. بنابراین هرگونه سیاست حذف‌گرانه یا سیاستِ مخالفِ قوم پشتون درست نیست. «با پشتون نمی‌توان سیاست کرد.» این گزاره، ظاهرا حکم گزاره‌ی اول را نقض می‌کند. اما گزاره‌ی دوم نیاز به توضیح دارد؛ این‌که سیاست‌مدارن قوم پشتون که برداشت شان از حاکمیت ملی و قدرت قومی است، دیگران یا اقوام دیگر افغانستان را در حاکمیت ملی، در قدرت سیاسی و نظام سیاسی نمی‌خواهند. پس چگونه با کسی می‌توان کنار آمد که تو را نمی‌خواهد و برخوردش با تو حذف‌گرایانه است و اصلا وجود و حضور تو را قبول ندارد اما تو از مشارکت با او سخن می‌گویی.

گزاره‌ی دوم (با پشتون نمی‌توان سیاست کرد) در حقیقت اشاره به بن‌بست فعالیت سیاسی مدرن در افغانستان دارد. طاهر بدخشی به‌عنوان یک سیاست‌مدار نخبه و ملی‌گرا بنابه برداشت قومی در حاکمیت ملی و نظام سیاسی، بن‌بست فعالیت سیاسی را اعلام می‌کند. این یک هشدار ملی است. زیرا وقتی‌که نمی‌شود با سیاست‌مدران پشتون در مشارکت سیاسی شریک شد؛ طبعا پروسه‌ی دولت‌سازی دچار بن‌بست می‌شود.

از روزگاری‌که طاهر بدخشی این هشدار را داده‌است تا امروز، پروسه‌ی دولت‌سازی دچار بن‌بست است. برای این‌که سیاست‌مدرانِ قوم پشتون حاکمیت ملی را مشارکتی، ملی و شهروندی نمی‌خواهند؛ حاکمیت ملی را قومی می‌خواهند. طرح سیاسی دولت‌سازی در حاکمیت قومی این است‌که «ملیت-دولت» ساخته‌شود. حاکمیت باید به‌اساس منفعت یک ملیت در دولت تعریف و تطبیق شود. درحالی‌که ما باید «دولت-ملت» بسازیم. یعنی تعریف دولت مقدم بر ملیت‌ها باشد. دولت باید از ارزش و مشارکت ملیت‌ها و افراد ساخته شود.

بنابراین هر بار که پروسه‌ی دولت‌سازی دچار بن‌بست می‌شود؛ بحث همین است‌که با سیاست‌مداران قوم‌گرای پشتون نمی‌توان سیاست کرد. اصول سیاست‌کردن به‌اساس مدارا، روابط و دیپلوماسی است. موقعی‌که گروه‌ها نتوانستند سیاست کنند؛ چه اتفاق می‌افتد؟ جنگ رخ می‌دهد. این‌که در افغانستان هر دو دهه بعد جنگی رخ می‌دهد؛ در واقع به بن‌بست سیاسی در دولت‌سازی می‌رسیم که حاکمیت قومی نمی‌خواهد با جامعه، مردم و اقوام افغانستان در دولت‌سازی مدارا کند.

نشست بن در حقیقت نشستی برای دولت‌سازی در افغانستان بود. این نشست طوری طراحی شده‌بود که به‌نوعی همه‌ی سیاست‌مدارن اقوام افغانستان در آن حضور و سهم داشته‌باشند تا بتوانند نظام سیاسی و دولت با ثبات را به‌اساس منافع ملی مردم افغانستان به وجود بیاورند. متاسفانه پس از دو دهه، نه تنها به یک دولت-ملت مدرن و یک نظام سیاسی با ثبات دست نیافتیم؛ حتا دچار بن‌بست در نظام‌سازی و دولت‌سازی شدیم. انتخابات ریاست‌جمهوری را به یاد داریم که چگونه با رسوایی برگزار شد. انتخابات پارلمانی چگونه برگزار شد و آنچه‌که برای تصرف و اشغال ریاست آن می‌گذرد، همه در جریان ایم.

هنگامی‌که برخورد دموکراتیک دچار انقطاع و گسست می‌شود؛ طبعا خشونت رخ می‌دهد. در سیاست غیر دموکراتیک و قومی آنچه‌که آسیب دیده‌است کلیت کشوری بنام افغانستان و شهروندان افغانستان است. پشتون آسیب دیده‌است، تاجیک آسیب دیده‌است، هزاره آسیب دیده‌است، اوزبیک آسیب دیده‌است و هر کس از هر قوم و تباری‌که در افغانستان بوده، آسیب دیده‌است.

اینجا است‌که «ستم ملی» رخ می‌دهد. نگرانی طاهر بدخشی در سطح ملی بود. او برای ملیت پشتون، تاجیک، اوزبیک، هزاره و هر شهروند افغانستان نگرانی برابر و مساوی داشت. زیرا طرح سیاسی طاهر بدخشی این بود که با رویکرد حذف‌گرایانه و قومی نمی‌توان نظام سیاسی و دولت افغانستان را ساخت. زیرا منظور از حاکمیت ملی یک کلیت و حفظ سلامت یک کلیت است. موقعی‌که سلامت یک کلیت را نتوان حفظ کرد؛ دیگر کلیتی سالم نمی‌تواند وجود داشته‌باشد.

بنابراین نمی‌شود با یک قوم حاکمیت ملی و دولت را ساخت. حتا اگر افراد یک قوم بتوانند قدرت و حاکمیت را تصرف کنند؛ افراد آن قوم نیز راحت و مصوون در آن کشور زندگی نخواهند داشت؛ برای این‌که کلیت کشور، ملت و دولت سلامت ندارد. جنگ‌هایی‌که در افغانستان رخ داده و رخ می‌دهد پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک همه آسیب دیده و آسیب می‌بینند. فکر نکنید که پشتون فقط اشرف غنی، کرزی و چند سیاست‌مدار و بازرگان است؛ پشتون مردمانی استند که گرسنه‌اند، کشته می‌شوند، سرپناه ندارند، به درس و تحصیل دسترسی ندارند. تاجیک، اوزبیک، هزاره و... نیز همین گونه استند؛ چند تاجیک، اوزبیک و هزاره‌ای‌که به‌نوعی از قدرت آویزانند، به اینها فکر نکنید که تاجیک، اوزبیک و هزاره همه همین‌گونه صاحب بلندمنزل، پول و شرکت‌های تجارتی اند.

سیاست قومی به قوم پشتون و سایر اقوام افغانستان هیچ فایده‌ای نکرده‌است. فقط چند سیاست‌مدار قومی با سؤ استفاده از احساست قومی افراد می‌خواهند از قدرت ملی و حاکمیت ملی مردم افغانستان سؤ استفاده کنند و هر روز بر تجارت و منفعت مالی خویش بیفزایند و زندگی شخصی خود را فربه و فربه‌تر کنند. هرچه زندگی شخصی این افراد فربه می‌شود، به همان اندازه زندگی افراد اقوام افغانستان چه پشتون، چه تاجیک، چه اوزبیک و چه هزاره، لاغرتر می‌شود.

در این بن‌بست سیاسی دولت‌سازی و رسیدن به حاکمیت ملی است‌که بحث «ستم ملی» طاهر بدخشی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و همچنان به‌عنوان راه‌حل سیاسی در گفتمان سیاسی ملی مطرح باشد. زیرا در این‌همه سال ملت افغانستان است که مورد ستم واقع شده و رنج دیده‌است. دختر و پسر پشتونی‌که نمی‌توانند در خوست، پکتیا، هلمند و... درس بخوانند؛ بودن یک فرد قوم پشتون بنام اشرف غنی یا هر کسی دیگر چه تاثیری مثبت بر زندگی افراد پشتون دارد؟ یا این‌که فاروق وردک وزیر معارف باشد اما بنام کودک پشتون مکتب خیالی بسازد و هزینه‌ی مکتب خیالی را به منفعت شخصی خود اضافه کند. این‌که در دولت اشرف غنی دختر و کودکان پشتون نمی‌توانند درس بخوانند و پولی‌که برای کودک پشتون باید هزینه شود اما در وزارت معارف فاروق وردک به جیب شخصی فاروق وردک می‌رود؛ نقض حقوق بشری کودک پشتون نیست؟

اگر حاکمیت قومی واقعا صادقانه برای قوم پشتون خدمت می‌کرد و قوم پشتون را از نظر معارف مدرن و زندگی مدرن به جایی می‌رساند؛ امروز همه از آن سود می‌بردیم. متاسفانه حاکمیت قومی در سطح ملی به قوم پشتون افغانستان نیز خدمتی نکرده‌است؛ فقط احساسات قوم پشتون را به گروگان گرفته‌است، از این احساسات سؤ استفاده کرده‌است و قوم پشتون را از نظر مناسبات فکری مدرن و زندگی مدرن عقب‌مانده نگه داشته‌است. بنابراین دیدگاهِ حاکمیت قومی باعث شده تا ستم ملی بر قوم پشتون و سایر اقوام صورت بگیرد. اما ستمی‌که بر قوم پشتون صورت می‌گیرد با این احساسات سطحی‌نگرانه که یک فرد قوم پشتون در قدرت است و بودن این فرد در قدرت به معنای بودن قوم پشتون در قدرت است، کتمان و نادیده گرفته می‌شود.

اگر بخواهیم که دولت بسازیم و به حاکمیت ملی دست پیدا کنیم، باید حاکمیت ملی و دولت‌سازی را از گروگان‌گیری قومی نجات بدهیم. با نجات حاکمیت ملی از گروگان‌گیری قومی، ستم ملی نیز می‌تواند پایان یابد. دست یافتن به حاکمیت ملی درصورتی ممکن است‌که نهادهای دموکراتیک ملی را تقویت کنیم تا بتوانند انتقال قدرت را به صورت شفاف و دموکراتیک برگزار کنند. بحث اکثریت و اقلیت قومی مطرح نباشد. اصلا بحث اکثریت و اقلیت قومی در حکومتداری و دولتداری مدرن درست نیست. بحث حکومتداری باید شهروندمحور و افرادمحور باشد. تاجیک، هزاره، اوزبیک با پشتون بتوانند در یک چارچوب برون‌قومی یعنی در یک دیدگاهِ سیاسی-حزبی فعالیت سیاسی کنند. طبعا اگر قرار باشد که مبنای سیاست، قوم و حاکمیت قومی باشد؛ همان سخن طاهر بدخشی است‌که «با پشتون نمی‌توان سیاست کرد.» زیرا سیاستی‌که مبنای آن حاکمیت قومی است؛ تو در آن حاکمیت قومی جایگاه نداری، بلکه حضورت مانع تحقق سیاست قومی می‌شود. در این صورت یک فرد غیر پشتون با سیاست‌مدار پشتون سیاست نمی‌تواند و درکل افراد هیچ قوم با قوم دیگر نمی‌توانند سیاست مشترک کنند. زیرا مبنای سیاست، قومی است و هر کس سیاست قومی خود را دنبال می‌کند؛ طبعا برنامه‌های سیاسی قومی در تقابل هم قرار دارند. این تقابل باعث می‌شود که به کلیت کشوری بنام افغانستان و به یک نظام سیاسی و دولت باثبات در آن آسیب برساند. این آسیب، آسیب ملی و ستم ملی بر مردم افغانستان است. ستمی که از آن طاهر بدخشی سخن گفته‌بود اما گفتمانِ قدرت قومی آن وقت این ستم ملی را برچسب بد زد و علیه‌ی طاهر بدخشی و ملی گرایان سازمان زحمتکشان افغانستان (سازا) استفاده کرد. از طرح ستم ملی طاهر بدخشی بر مردم افغانستان نیم قرن می‌گذرد؛ متاسفانه جامعه و مردم افغانستان هنوز بنابه سیاست قومی در همان ستم ملی به سر می‌برند که طاهر بدخشی نیم قرن پیش آن را مطرح کرده‌بود.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهنشاه 11.06.2019 - 04:59

 آقای یسنا، معذرت میخواهم که با نام مستعار با شما همکلام هستم. این هم بخاطری که بعضی از دوستان نزدیکم شاید از طرح بعضی موضوعات از من برنجند، و در عین زمان میخواهم مکنونات قلبیم را بیرون بکشم. اینجا تصوری در مورد سیستم سازی را مطرح کرده اید. اینبار هم باتأسف با شما اختلاف نظر پیدا کرده ام. من هم زمانی بود، که به "سیستم" خیلی باورمند بودم، و فکر میکردم که همه چیز، یعنی همه خوبیها و بدیها از طریق سیستمها تراوش میکند، البته منظور از سیستم اجتماعی و اداری است. ولی تجربۀ چندین ساله و حتی یک عمر ما در درون این سیستمها، ذهنیتم را واژگون ساخت. من اکنون و یا خیلی وقتها شده که به نقش افراد و یا شخصیتها باور پیدا کرده ام، و از این همه "سیستمها"ئی که شما از آن یاد کرده اید و به آن باور دارید، و نمیدانم به اساس کدام تجربه به این نتیجه رسیده اید، خیلی دلسردم. بیایید، تجارب تاریخی را محک قرار دهیم: عجالتاً گویا سیستمهای سوسیالستی بهترین گزینه برای رشد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بوده است. ولی در همین سیستمها چه فکر میکنید که ذات سیستم کاری بوده و یا شخصیتها در آن نقش برازنده داشته اند. نقش افراد را در سیستم شوروی، دانه دانه از لای اوراق و نوشته ها بررسی کنید. همچنین در سیسیتم سرمایداری امریکا هم نقش افراد را تحلیل و ملاحظه بفرمایید، و بعد ببینیم که به چه نتیجه میرسید. در افغانستان نیز تا که ما بخاطر داریم فقط خانوادههای نا اتفاق و چشم گشنه حکومت کرده اند، که من نمیتوانم آنها را با کدام معیاری بسنجم، ولی با آنهم هرکدام آنها ویژگیهای خود را داشته اند. بهرحال، در کشور ما هیچ سیستم اجتماعیی که کارا از آب بدر آمده باشد نبود. اینجا سیستم شاهی، جمهوری، انقلابی دموکراتیک، جمهوری اسلامی، امارت اسلامی، تکنوکرات غربی و غیره را تجربه کردیم، ولی دیدیم که هیچیک از اینها، جامعه را رشد نداد، اما شخصیتهای این نظامها اگر میخواستند میتوانستند، جامعه را به پیشرفت سوق دهند. مثال مهم آن را میتوان در وجود شاه امان الله جستجو کرد. او قصد داشت که این سرزمین و مردم آن را از خاک بلند کند، با این نیت توانست که در حد توان خود و شرایط ممکن همان زمان، کارهائی را انجام دهد. ولی پیش از وی و بعد از وی، ما دیگر در این سرزمین، شخصیت بدرد بخور را گم کردیم و تا حال نتوانسته ایم فرد اینچنینی را بدست بیاوریم.

یسنا 10.06.2019 - 06:11

 جناب شاهنشاه از فردی با وجدان نباید صحبت کرد. چه این فرد پشتون باشد، چه تاجیک، چه اوزبیک و چه هزاره. در این دو صد سال هیچ فردی با وجدان پیدا نمی‌شد. طبعا همه می‌گویند من با وجدانم یا گروه ما افراد با وجدان زیاد داشت. ما به سیستم‌سازی و نظام‌سازی دموکراتیک و کارا نیاز داریم. هیچگاه متاسفانه این سیستم را نداشته‌ایم. همیشه حزب‌ها و... افرادمحور بوده است. همه‌چه به اساس و محور افراد می‌چرخیده است. به هرصورت ما موقعی که درباره گذشته صحبت می‌کنم در حقیقت گذشته را روایت می‌کنیم؛ زیرا گذشته، گذشته است. گذشته به عنوان واقعیت دیگر وجود ندارد، بلکه گذشته به روایت وجود دارد. این که من یا هر کسی که درباره گذشته صحبت می‌کند به اساس متن، شواهد و نقل تحلیل می‌کند. این متن، شواهد و نقل نیز نسبتا درست است و چشم‌اندازی از گذشته است نه همه گذشته. من قدرت را برای تاجیک، هزاره یا اوزبیک نمی‌خواهم، بلکه قدرت برای یک سیستم و نظام می‌خواهم که این نظام و سیستم ملی و شهروندی باشد و بحث قوم، اکثریت و اقلیت در آن مطرح نباشد. یعنی این موارد در آن محور نباشد. وقتی که سیستم و نظام نباشد فرشته ها را هم بیارید باهم بر سر منافع بیشتر جنگ می‌کنند. عرض من به اساس متن و شواهد تاریخی بود نه به اساس حضور خودم در پشت و پیش صحنه خلق و پرچم. من متولد انقلاب 57 استم.

شاهنشاه 09.06.2019 - 11:24

 آقای یسنا، شما در این بحث دو موضوع جدا از هم را یکی به دیگری پیوند داده اید، که حق مسلم شما در تحلیل موضوع است. وقتی از سیاست حزب دموکراتیک خلق در پس صحنه صحبت میکنید، انسان احساس میکند، که جناب شما در آن زمان در پیش صحنۀ سیاست حزب بوده باشید. نمیتوانم سن فعلی تان ایجاب میکند که در آن زمان در قلب رویدادها بوده اید یا خیز؟ فقط یک مشوره به شما میدهم که لطفاً لست اعضای کنگرۀ مؤسس را یکبار دیگر مرور کنید و دریابید که در این لست کیها بوده اند، و بعداً هم شخص حفیظ الله امین چگونه داخل صحنه میشود، و کودتا در داخل حزب توسط وی، تبعید بخش بزرگی از بدنۀ حزب توسط وی، مناسبات بدش با ببرک کارمل و طاهر بدخشی، و در نهایت کشتن نور محمد تره کی توسط وی، همه دال بر گروگان گرفتن حاکمیت حزب است، که کمتر فکر ما را بطرف گرایش قومی در آن زمان میکشاند. حرف دیگری هم خدمت شما؛ که بزرگترین تیوریسنهای همان زمان حزب همه غیر پشتون بوده اند، حتی در نشریه های حزب کمتر از زبان پشتو کار گرفته میشده. امیدوارم مقالات اخیر آقای پروفیسور شرعی جوزجانی را در بعضی از سایتهای انترنتی از جمله "آریایی" مرور کرده باشید. در مورد بخش کشاندن حاکمیت دولتی در سالهای بعد به حاکمیت قومی، ایرادی ندارم. ذهنیتهای روشنفکری همواره در حال تغییر به اساس گذشت زمان و اندوخت تجربه است. امروز همان انسان ملی گرا در حاکمیت آن وقت حزب، میتواند به یک آدم قومگرای متعصب مبدل شود، که این را میگویند، حکم و یا جبر زمان. در گروه "ستم ملی" هم حتی در بی قدرتی، تغییرات و انشعابات بی مورد بروز نمود، که ناشی از همان ذهنیت تعصب آلود سیاسی بود، که انگشت چندانی را بر آن نمیگذارم و یک روند طبیعی است. دقیقاً امروز تعصب پشتونخواهی در میان روشنفکران و باسوادان پشتون بیداد میکند. ولی اگر امروز پشتونها در جامعه حضور کمرنگ میداشتند، چه فکر میکنید که تاجکها، هزارهها، ازبکها و دیگران بر سر قدرت بین هم نمیافتادند؟ جواب بلی، که میافتادند. اما از دید من نقش شخصیتها در امر حکومتداری خیلی برازنده است؛ اگر امروز یک پشتون با وجدان و با ذهنیت ملی را در رأس هیرم دولت میداشتیم، شاید وضع این کشور و این ملت بهتر از این میبود، که حال داریم. اما از یک شخص روانی، جاسوس، مزدور تمام عیار، متعصب قومی و آدم نااهل چه توقع داری که تساوی حقوق اقوام و مردم را تأمین نماید؟

yaqub yasna07.06.2019 - 08:55

 جناب استاد اسکندری نقل شما و نقل من در شیوه‌ی بیان تفاوت می‌کند. مفهوم یکی است؛ یعنی بی پشتون نمی‌شود سیاست کرد و با پشتون‌ها نیز نمی‌توان سیاست کرد زیرا سیاست کردن با آنها که بخواهید شما شریک سیاسی شان باشید مشکل است. منظور از این نقل را توضیح داده‌ام. این نقل مانند جمله‌ی قصار است، نیاز به توضیح دارد. فکر می‌کنم در توضیح و منظور نقل هم‌نظر باشیم. منظور از نقل همین است که سینه به سینه است و شیوه‌ی بیان آن تفاوت می‌کند. من بیشتر توجه به پیام و منظور نقل داشته‌ام تا به این که اساسا لفظ این نقل چگونه بوده است و تا روزگار ما لفظ این نقل چقدر تغییر کرده است.

حارث عطائی 06.06.2019 - 05:27

 درود بر استاد گرامی! چیز های را که نوشته بودید قبلا هم یا شنیده بودم و یا بشکل ناچیز مطالعه کرده بودم و اکنون با یک تحلیل زیبا از آن دوره بحث آغازین ستم ملی و تا تحلیل شرایط کنونی برخورد کردم و سراپا آنرا مرور کردم که بشکل علمی و بی جهت گیری نوشته شده است.

ع.م.اسکندری05.06.2019 - 19:59

  من چنین شنیده بودم: "با پشتونها سياست کردن مشکل است ولی بدون پشتونها اصلا سياست نميشود." در مقالهء که 15 سال قبل در سایت آریایی تحت عنوان بایک سیای چند روی را افگار نکنید، نشر شد؛ به این گونه از بدخشی صاحب نقل کرده ام. بهر صورت شاید ترکیب کلمات صد فیصد درست نباشد ولی متن و معنی همین گونه بود. این مقاله را میشود هنوز هم در سایت آریایی در آدرس ذیل دید: http://www.ariaye.com/dari/qanoonasasi/eskandari.html

نورآغا خراسانی04.06.2019 - 23:44

 درود برشما استاد یسنا

حقداد آریامنش03.06.2019 - 20:12

 درود بر استاد یسنا گرامی؛ سراپا مقاله تان را مرور کردم و خیلی باریکی هایی را که تا اکنون متوجه شأن نشده بودم الان برایم واضح شدند.

یسنا03.06.2019 - 12:34

 آرش گرامی ادای نقل تفاوت می‌کند، معنا یکی است.

آرش03.06.2019 - 12:32

 با سپاس از استاد یسنا. در جایی من جملۀ بدخشی را که شما یادآور شده اید، چنین خوانده بودم: "سیاست با پشتون مشکل است؛ بی پشتون ناممکن."
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد یعقوب یسنا