اعلامیۀ حزب آزادگان افغانستان، پیرامون مصالحه و مذاکرات صلح در افغانستان

۱۸ دلو (بهمن) ۱۳۹۷

کشور ما بیش از هر زمان دیگری به صلح، امنیت، بازسازی، توسعۀ اقتصادی-اجتماعی نیاز مبرم دارد چون همزیستی باهمی، مشارکت اجتماعی، نهادسازی کارا، باامنیت و صلح نهادینه در پیوند می‎باشد.

حق زندگی، کار و شغل، همزیستی مسالمت آمیز شهروندان و سایر حقوق ذاتی آن‎ها، در دور باطل پیامدهای زیانبار در درگیری‎های پیهم نقض شده، فقر و عقب‎ماندگی همه سویۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آن تحمیل می‎گردد.

مردم این سرزمین حق دارند در محیط مصوون و سالم بدون تبعیض و امتیاز، آزادی و کرامت انسانی، تأمین امنیت و آرامش را شاهد باشند و با حفظ منافع ملی، همبستگی اجتماعی و برپایی تفاهم ملی صلح و آشتی را نهادینه سازند.

کشورهای درگیر نبرد و مداخلۀ نظامی در افغانستان، با گسترش و طولانی شدن درگیری‎ها، در پی بازنگری برنامه‎های دورنمایی و راهکارهای اجرائی خویش برای توجیه خروج از این جغرافیا می‎باشند.

این کشورها بدون دید استراتیژیک از اهداف و برنامه‎های هراس‎افگنان، کانال‎های مخفی و علنی مذاکره را در تبانی با کشورهای حامی هراس افگنی گشوده اند.

حاکمیت برخاسته از استراتیژی جنگ ضد هراس افگنی نیز از بدو تأسیس آن بنا بر علایق و تمایل اتنیکی با توسل به امتیازدهی و تمکین در برابر دشمنان آسایش مردم و نادیده انگاشتن جغرافیایی ترور و خشونت گسترده و فراگیر هراس‎افگنی، با ایجاد نهاد ناکارآمد مشورتی صلح، سیاست مماشات و انفعال را در پیش گرفته و با گذشت زمان دامنۀ ترور و خشونت ویرانگر ابعاد گسترده یافت.

تحقق صلح و قطع جنگ با ریشه یابی علل و انگیزه‎ها و عوامل آن در رابطه است‌. نهادینه شدن ذهنیت جنگ تقدسی و توجیه آن، حضور چالش‎زای نیروهای خارجی و جنایات هولناک آن‎ها در برابر افراد بی‎دفاع ملکی، شکل‎گیری منافع غارت‎گرانۀ اقتصاد جنگی به عنوان شیوۀ زندگی و معیشت گروه‎های درگیر جنگ، ایدیولوژیک اندیشی و توجیه مشروعیت نبرد، حمایت از هراس‎افگنان توسط کشورهای حامی تروریزم و نهادهای بومی، حمایت مالی از هراس افگنان در سطح ملی، منطقه ئی و بین‎المللی، ضعف اقتدار دستگاه سیاسی و تمکین در برابر تروریزم، از موارد عمدۀ نهادینه شدن جنگ و درگیری در این سرزمین می‎باشد.

هراس افگنان در پی سیاست‎های ناکارایی امنیتی و شکست دیپلوماسی آن به جلب حمایت حامیان منطقه‎یی و بین‎المللی به سازماندهی و بسیج نیروها پرداخته، دامنه درگیری در این جغرافیا را فراگیر نمودند و بالمقابل با نهادها و کشورهای بازیگر صحنه امنیت بین‎المللی، به مانور دیپلوماتیک نیز دست یافتند و نهادهای نام نهاد دولت را در مذاکرات صلح دور می‎زنند‌.

راه اندازی مذاکرات صلح ایالات متحده آمریکا با طالبان و حمایت پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی از این فرایند، کشورهای دور و نزدیک مداخله‎گر را واداشت تا با مشارکت در این نمایش، از قافله عقب نمانند که رقابقت شدید منطقه‎ای و بین‎المللی را دامن زده است‌.

مدعیان پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان فاقد دید دورنمایی در مورد صلح عادلانه بوده، عدالت برای آسیب دیده‎گان و قربانیان درگیری‎های سال‎های پسین و جنایات ضد بشری گروه‎های تروریستی را نادیده انگاشته و به قطع ریشه‎های منازعه توجه ننموده، از اهداف، برنامه‎ها و استراتیژی‎های هراس افگنان پیوند ایدیولوژیک آن‎ها با گروه‎های تندرو منطقه‎ای و جهانی چشم پوشی می‎نمایند.

صلح با کاربرد اقتدار دولت مشروع، برپایی سیاست‎های ملی و امنیتی، بازسازی و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت شهروندان از ارزش‎های مدنی تعمق حقوق شهروندی، آزادی و همبستگی مردم این سرزمین مقدور است‌. قطع منابع تمویلی داخلی و خارجی هراس افگنان، ایستادگی مدنی شهروندان در برابر استبداد و تمامیت خواهی گروه‎های تندرو، تعقیب دیپلوماسی پویا برای جلب حمایت دولت‎های همسایه، منطقه و جهان، برای برپایی امنیت با ثبات و پایدار، متضمن صلح و امنیت در کشور می‎باشد.

 

هیأت اجرائیه حزب آزادگان افعانستانبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   حزب آزادگان