طرح ایتلاف را جدی بگیرید

۷ دلو (بهمن) ۱۳۹۷

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) آنچه در اذهان عامه جای گرفته و واقعیت قضیه نیز همین است که تیم برنده در انتخابات ریاست جمهوری آینده از دل سفارت آمریکا برمی آید. اما می شود همیشه آنگونه نباشد که سفارت آمریکا می خواهد!

از نگاه حزبی و قومی اگر به رای مردم در انتخابات نگریسته شود و انتخابات بر اساس رای باشد (که تاکنون نبوده است در حالکیه می توانست باشد) بطور یقین برنده انتخابات نه آن تیمی است که سفارت آمریکا درنظر دارد. بل آن تیمی خواهد بود که مردم انتخاب کرده اند.

وضعیت کنونی حزب اسلامی حکمتیار مشخص است که حتی افراد نزدیک به وی نیز به او رای نخواهند داد و تمامی کشورهای همسایه و خارجی با روی کار آمدن تیم ضعیف وی مخالف هستند. پس هیچ شانسی برای حکمتیار نیست مگر آنکه به یکی از تیم های قوی انتخاباتی بپیوندند، در آنصورت شاید برای وی فرصت های دیگر حکومتی در آینده داده شود.

وضعیت هزاره ها و هر دو حزب وحدت و حزب حرکت هم مشخص است که به دلیل پراکندگی تنظیمی و فریب سران این احزاب توسط تیم های استخباراتی آمریکا و ارگ، که نتوانستند یکپارچگی و اتحاد خود را حفظ نموده بجای دنبال کردن قدرت و پول و شهرت، به مردم بیچاره و دربدر هزاره بیندشیند، از یکدیگر دور شدند و هرکدام به نحوی آلت دست دیگر تیم ها و اقوام قرار گرفتند و امروز دیگران از قوت ها و قدرت های آنان استفاده می کنند.

ترک تباران و ازبک ها نیز به دلیل عدم بینش سیاسی و عدم اعتماد به اتکای قومی، در این دور از انتخابات بازنده خواهند بود. زیرا در دور قبلی که مردم اعتماد کردند ولی سران به شمول جنرال دوستم نتوانستند اعتماد مردمی را حفظ و نگهداری کرده و از آن برای رسیدگی بیشتر به این قوم بهره ببرند، دیگر آن اعتماد ضعیف شده و دولت حامی ترک تباران نیز دیگر آنگونه که قبلا روی دوستم حساب می کرد، در این دور انتخابات حساب نمی کند.

در این میان تاجیک ها نیز به دلیل پراکندگی بیش از وقت و تفرق غیر قابل پیش بینی، آنگونه در برهم زدن اتحاد و هماهنگی از دیگران سبقت گرفتند که گویی در اتحاد مسابقه می دهند!

شاید بتوان گفت، در چهار دهه اخیر آن میزان که سران قوم تاجیک به مردم خود خیانت کردند و هرگز مصالح آنان را در هیچ زمینه ای درنظر نگرفتند، در تاریخ این قوم بی نظیر است و مانند ندارد.

آمریکا با نقشه از قبل طراحی شده آنچنان سران این قوم را خوار و ذلیل کرد که اکثر افراد تاثیر گذار شان، نوکر اجانب شده و بجای درنظر گرفتن مصالح و منافع مردم، به پول و قدرت و شهرت می اندیشند و بجای رسیدگی به مردم، تمامی آنان را در معاملات تجاری شان دست به دست فروخته اند.

بگذریم!

و اما تنها راه رسیدن به یک تیم قوی انتخاباتی در این دور از انتخابات ریاست جمهوری (اگر برگزار شود) ایتلاف سه جریان تاثیر گذار مردمی است که تا کنون وابستگی خاصی به کشورهای بیرونی و قدرت های درونی نداشته با اندوخته های خودشان وارد میدان شده اند.

لطیف پدرام، فرامرز تمنا و احمدولی مسعود از جمله نامزدانی هستند که در میان روشنفگران جامعه امروزی طرفداران خودشان را دارند اما هیچکدام شان بصورت واحد از جانب کشور خارجی حمایت نمی شوند. این سه نفر به تنهایی هیچ کاری از پیش نخواهند برد مگر اینکه بهم نزدیک شده یک تیم واحد انتخاباتی تشکیل دهند. در آنصورت است که زمینه برتری آنها نسبت به تیم مطرح به تشخیص می رسد.

در صورت ایتلاف این سه تیم انتخاباتی، برخی کشورها به کمک شان آمده آنان را در مقابل قدرت قبیله حمایت خواهند کرد. از همه اینها مهمتر اینکه، مردم یکبار دیگر بسوی یک اتحاد تیمی قوی در انتخابات لبخند زده و به آینده پیروزی افرادی متعهد امیدوار می شوند و بطور یقین در تمامی جهات با این تیم همراه خواهند بود.

از منظر بیرونی نیز این ایتلاف باعث امیدواری هایی برای کشورهای رقیب آمریکا در منطقه و جهان می شود. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و کلا اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ایران و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه که همه این کشورها با آمریکا در حیطه منافع شان در افغانستان رقیب محسوب می شوند و تا کنون به دلیل عدم اعتماد به یک جریان قوی در داخل کشور، از رقابت جدی با آمریکا در صحنه های سیاسی و اجتماعی خودداری کرده اند که با ایجاد یک تیم قوی که همین ایتلاف باشد، وارد میدان خواهند شد. اینجا است که باید تیم قبیله دست و پای خود را جمع کند و سفارت آمریکا نقشه هایش نقش برباد گردد. به امید آن روز!

 

نشر شده در شبکۀ اطلاع رسانی افغانستان
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهنشاه 30.01.2019 - 05:15

 سپاس کوشان گرامی، دُرهای سفتۀ شما را چیدم و خواندم، و خیلی علاقمندم، که تمایلم را با نوشتۀ شما ابراز نمایم، ولی هراس دارم که به پنجشیری زدایی متهم نشوم. اینجا اگر خواسته باشی حقیقتی را بازگو کنی، فوراً دروازۀ دشمنی حتی از جانب برادرت در مقابلت باز میشود. شما را خداوند توفیق بیشتر ارزانی فرماید.

mohammad koshan28.01.2019 - 23:38

  جناب شهریار آریابد وحضورمعظم شاه وآنهم شاهنشاه، عرض ادب وارادت تقدیم است ! به خود توان نمی بینم تا بحضور شهریار و شاهنشاه زبان بگشایم یا قلم بدست بگیرم. تحلیلهای تان نسبتا گوشه های مهمی ازحقایق را بازگفت. اما در هردواظهارنظرها، نکته هایی دور ازنظرقرارگرفته وبروجودتخالفها بیشتر تاکیدشده است. درحالیکه کاملا نه چنین است نه چنان ! این نکته خیلی حساس وموثراست که وقتی چهاروزیر ازپنچشیر داشتیم، خود تاجیکهاهم حیران بودند که (آدم) فقط درپنجشیر یافت می شود؟ آنهم آدم عاقل و وطندوست ودوربین؟ گذشت زمان هویداساخت که نه، پنجشیر یکی تکخال داشت، که درهمۀ مسایل زندگی اجتماعی وسیاسی وفرهنگی حتی امور مذهبی یکتای زمان بود، رحمت خداوند برمسعودبزرگ. دیگر درپنجشیر شخصیتی که حتی یک هزارم آن بلوغ همدیگرپذیری و سروری داشته باشد، درکسی پیدا نشد، مگر غرورکاذب پنجشیری بودن شان سبب شد تا هیچ یک تاجیک را از سراسر سرزمین گستردۀ تاجیکان همطراز وهمسان خود بشمارند! یعنی تا ابدالدهر سرخر جاهلیت خویش سوار بودند وهستند وخواهند بود ! اینکه یک قوم بزرگ باگرانبارهای فرهنگ انسان ساز فدای پنجشیری شود برای شان اهمیتی نداشت نداردونخواهد داشت! سبک مغزی ها وخودعقل عالم پسندی های پنجشیری های مدعی عقل وفهم، دیگرتاجیکان را به جان رسانیده، وهیچ محلی از اعتبار واحترام درمیان شان وجود ندارد تابه (پنجشیری) های مدعی ابراز بدارند. اگرهم شخصی دربرابر زورگویی هاو اجحافی که به مردم شان درسراسرکشورگپی بزند، پاسخ شان این است: من آنم که رستم بود پهلوان !!!! واما این شخصیتهای خوبی که درنوشته های تان برجسته شده اند، تاجایی که بنده هم آگاهم، بهترین هایند، پاک اند، پاکدست، پاکنفس، پاک کردار وخوشنام. ایکاش چنین وسعت نظری داشته باشندکه به هم بپیوندند و امکان تغییر احوال کشور را فراهم آورند. بنده به سهم خودبرای شان درجمعی که ایجاد خواهند کرد، توفیق الهی می خواهم . باسپاس

شهریار آریابد28.01.2019 - 08:17

  درود بر فرهیختگان خراسان باستان با درود به روان پاک احمد شاه مسعود بزرگمرد تاجیک و ستاره درخشان دره پنجشیر و به امید یکپارچگی مردم کهن و ریشه دار آریایی ، در روزگار کنونی تنها راه رستگاری مردم ستمدیده خراسان بزرگ یگانگی دانایان و فرهیختگان و دوری از گرایش های قومی و قبیله ای است که بیشترین آسیب را ببار آورده ، از اینرو با کنار گذاشتن ناهمسویی های اندک و از خودگذشتگی می توان به سوی اینده ای روشن گام برداشت و شکوه باستان را زنده کرد . به امید فردایی بهتر

شاهنشاه 28.01.2019 - 04:49

  دوست من، یعنی نویسندۀ این متن! با آنکه از نوشتۀ شمابوی قومی استشمام میشود، ولی با آنهم عناصر منطقی در این تحلیل فراوان دیده میشود. مشکل در اینجاست که تاجکها در درازنای تاریخ این سرزمین کمتر به تعصب قومی فکر کرده اند و همواره منافع شخصی و خانوادگی خود را بر منافع قومی و حتی ملی ترجیح داده اند، که حوادث سالهای 1371 خ به بعد شاهد مدعای ماست. یک اشارۀ ضمنی من اینست که: اگر تعصب را دامن بزنی، تا درون خانواده ات رخته پیدا میکند. یاد تان باشد زمانی بود که ما چهار وزارت بسیار حساس کشور را از برادران تاجک پنجشیری خود داشتیم؛ فهیم در دفاع، عبد الله در خارجه، قانونی در داخله و ... در امنیت ملی. چطور این برادران ما همۀ تاجکان افغانستان را نادیده گرفتند، تاجکان کابل، تاجکان غربی، تاجکان شمال و شمالشرق، تاجکان جنوب و سایر تاجکان. البته این به احتمال صرف خصیصۀ تاجکان پنجشیر نخواهد بود، منتها در این راه پیشقدمترند، و سایر تاجکان کشور هم با همین خصوصیت. اگر یاد تان مانده باشد، در یکی از انتخابات ریاست جمهوری، چهار نفر کاندید برای ریاست جمهوری از شهرستان درواز بدخشان، و در همان وقت چهار نفر کاندید هم از شهرستان پنجشیر ولایت پروان بودند. چون تفاهم و اتحادی میان تاجکان نمیتواند شکل بگیرد یا لااقل در این راه کاری صورت نمیگیرد، بنااً تاجکان چگونه میتوانند در این سرزمین پر از معامله امیدوار باشند که روزی تاجکی به اساس انتخابات و رأی آزاد، کرسی ریاست جمهوری را تصاحب نماید. ورنه همین ظرفیت چند طرفه ای که در میان تاجکان افغانستان وجود دارد، اگر در اختیار پشتونها میبود، زمین را به آسمان گره میزدند. تاجکان در طول تاریخ در این کشور از هیچ فرصتی استفاده نکرده اند، و اگر میخواستند میتوانستند استفاده نمایند. خوب حال چه توقع میرود، که آیا آقایان لطیف پدرام و احمد ولی مسعود و فرامرز تمنا آنقدر شهامت خواهند داشت که بخاطر منافع قوم تاجک به تفاهم برسند و یکی را برگزینند. همین اکنون که تنظیم جمعیت سنگ تاجک بودن را بر سینه میکوبد، ملاحظه بفرمایید که آقای عطا نور در کجاست، صلاح الدین ربانی و یونس قانونی و اسماعیل خان و دکتر عبد الله و سایر تاجکان، در کجای سیاست و انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت گرفته اند؟ ولی بخاطر تحقق این تصور عالی و خیال انگیز شما من هم دعا میکنم. به امید
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   رویدادها