اعلامیۀ ففتا در رابطه به توزیع تذکره های الکترونیکی و تحمیل هویت «افغان» بر سایر اقوام

۲۶ جدی (دی) ۱۳۹۶

اعلامیۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان در رابطه به توزیع تذکره های الکترونیکی و تلاشها مبنی بر تحمیل هویت «افغان» بر سایر اقوام و ملیت ها

 پنج شنبه یازدهم ماه جنوری 2018 اتریش - اروپا

نام و هویت اصلی و تاریخی هیچ یک از اقوام و ملیتهای ساکن افغانستان قابل تعویض و معامله نیست !

تمام باشندگان افغانستان، افغانستانی اند، هرگز هم افغان نبوده اند و نخواهند شد!

همانگونه که شکل گیری پدیدۀ قومیت و ملیت در کلیه جوامع بشری، ودرکلیه نقاط جهان، یک امر طبیعی و تکاملی، بر مبنای عینیت های تاریخی وجغرافیایی، در پیوندبا پیدایش حیات جمعی بشر، از مرحلۀ جماعات اولیۀ طایفوی تا شکل گیری ملیت ها و ملت ها و جوامع فراملتی یا شهروندی معاصر، بر اساس تکامل و تکوین نیاز های ادامۀ حیات، با رجوع به سامان بخشی روابط اجتماعی و اقتصادی، پیدایش زبانها، شکل گیری فرهنگها، ظهور و زوال تمدنها وغیره می باشد، هیچ مرجع و مقام قانونی و فراقانونی در جهان از ابتدا تا امروز وجود نداشته و ندارد، که متکی بر خواست و ارادۀ مراجع قدرت و حاکمیت ها از دولت ها تا حاکمیت های حزبی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی وغیره، با دستبرد به این ناموس مقدس وتکاملی انسانها، فاجعۀ هویت سازی های جعلی و هویت زدایی های تجاوز گرانه و غیر انسانی را راه اندازی نماید.

مگر فاشیتها، نژاد پرستان وپیروان مکتب اپارتاید، که اعتقادات باطل وغیر انسانی ایشان، رجوع آنان رابه این گونه اعمال جنایتبار همیشه مجاز میشمارد!

   نام و هویت هر قوم و ملیتی به مثابۀ ناموس و امانت هستی به میراث رسیدۀ آنان از اجداد و نیاکان ایشان، تا این مرحلۀ تاریخ ومعرف کیستی و چیستی ایشان در مناسبات جمعی انسانها درین کرۀ خاکی میباشد، که به عنوان یک عطیۀ الهی، وپدیدۀ تکاملی بشرهیچ قوم وملتی بدون داشتن آنها ، از هستی وموجودیت خویش در تاریخ پاسداری نموده نمیتواند.

همانگونه که پدیدۀ  هستی وحیات، به عنوان یک عطیۀ الهی به ابنای بشر، در مقام خلیفۀ خدا درین کرۀ خاکی از هر نوع تعرض و تعدی مصون بوده و تعدی بر حریم حیات انسانها با هرنام وعنوانی که باشد، درکلیه قوانین ومذاهب گیتی جنایت و خیانت به حساب آمده، در مطابقت با احکام الهی و قوانین موضعۀ بشر درین رابطه محکوم و قابل برخورد قانونی شمرده میشود،  نام و هویت هر ملت و قبیله هم به فحوای آیة متبرکۀ: (یا ایهاالنّاس، انّا خلقناکم من ذکرواثنی، وجعلناکم شعوباً و قبایل لتعارفوا، انّ اکرمکم عندالله اتقیکم)*«ای مردم، ما شمارا از مرد وزن آفریدیم، وشمارا ملت ها وقبیله ها قراردادیم تا یکدیگر بشناسید، گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگار ترین شماست» به مثابۀ یک ناموس و هدیۀ تعارفی و تکاملی هر قوم و ملیتی، ازهر استقامت، با هرعنوانی که مورد تجاوز واقع شود، یک جنایت و خیانت مطلق وتعدی به حریم انسانی اقوام وملیتها، با هدف حذف وازبین بردن آنان محسوب و ایجاب برخورد های قانونمدار، خردمندانه و آگاهانه سرتاسری را در سطح کشور وجهان می نماید.

    بنابران هر آن مرجع و مقامی که با نادیده انگاری تقدس این میراث گرانبهای انسانی دست تعدی به حریم هویت و نام اقوام و ملیت های کشور کثرالملیة ما، دراز کند، و یا با هدف دستیابی به منافع کوچک فردی و گروهی، این متاع بی همتا را به بازار معامله گری ها عرضه نموده خواهان خرید و فروش آن با طمع دستیابی به امتیازات جاه ومقام، پول وثروت گردد، هر کس و درهر مقامی که باشد، ازین دو حالت خالی نیست: یا از مفهوم و محتوای بشری و انسان سازهویت ها، به شمول هویت اصلی و اساسی خویشتن بمثابۀ یک انسان بی اطلاع است، که جهل مرکب او درین رابطه، او را در موقعیت دست اندازی های غریزی و معامله گری های دوراز عقلانیت و منطق، در موقعیت تجاوز ومعامله گری به نام وهویت دیگر اقوام وملیتها قرار میدهد و یا با اعتقاد آگاهانه به خطوط فکری و عقیدتی فاشیستها، شئونیستها، نژاد پرستها وغیره، کشور و جهانی را که در آن زندگی می نماید، متعلق به قوم و قبیلۀ خویش پنداشته، حق باداری و فرمانروایی بر تمامی بندگان خدا در یک کشور، یک منطقه و حتی در سطح جهان را، ازآن قوم، قبیله و نژاد خود دانسته، به خود حق میدهد که با توسل به هر افزاری به قلع و قمع فزیکی و هویتی دیگر اقوام و ملیت ها بپردازند.

   محتوای حقیقی گرایشات نژاد پرستانه وبرتری جویانۀ قومی وقبیلوی دهه های واپسین حکام و مراجع عظمت طلب افغانستان، بخصوص در سالیان اخیر، که با رویکار آمدن یک قشر فاشیست بیروکراتهای وابسته به مراجع استخباراتی منطقه وجهان، درپیوند با باند گروپهای فاشیستی مذهبی طالبان، حزب اسلامی حکمتیار وغیره، در کنار مدعیان گذشتۀ عظمت طلبی و برتری جویی ها از امیر عبدالّرحمن تا کنون توأم بوده، اسپ تازی برتری جویان و تمامیت خواهان را با اتکا بر کمک وحمایت بیدریغ مراجع استخباراتی اجانب و نیرو های اشغالگر ناتو و امریکا، در استقامت هویت سازی های جعلی و هویت زدایی های نابخردانه سخت و با سرعت هر چه تمام به جولان آورده است! تا جاییکه بملاحظه میرسد ، هردو عامل یعنی :

 الف- جهالت و بی خبری از مفهوم ناموسی و الهی هویت های مختلف بشری بعنوان یک اصل قانونمند تکامل وتعارف در جهان!

ب- معتقد بودن ایشان به  اعتقادات برتری جویانۀ فاشیستی و من برترتمامیت طلبانه سازمانیافۀ دولتی بر دیگران را توأم به نمایش می گذارد.

 که این پدیدۀ منحوس به عنوان یک طاعون لاعلاج اجتماعی، وپارازیت مهلک نفاق  وتقرقۀ سیاسی، اجتماعی وفرهنگی از ابتدای پیدایش وشکل گیری خود درین خطه، همیشه ودرهرزمانی بزرگترین صدمات را بر کلیه جوانب زندگی مجموع باشندگان کشور، اعم از پشتون، تاجیک، اوزبیک، هزاره، تورکمن، پشه ای، بلوچ، نورستانی، قزلباش، قرغیز، قزاق، عرب، هندو، سیکهه، تاتار، مغول، واخی، پراچی، وغیره وارد نموده ومینماید.

  فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با اتکا برواقعیت کثیرالملیة بودن افغانستان درطول تاریخ وعطف توجه جدی به مترادف بودن بار اجتماعی تاریخی واژه های افغان و پشتون با همدیگر، که عملاً معرف هویت تاریخی و اجتماعی اقوام و قبایل پشتون به حساب می رود، تحمیل اجباری هویت افغان را بر سایر اقوام و ملیت های کشور، یک امر تجاوز کارانۀ جنایتبار و نفاق آفرین، با هدف تحکیم پایه های حاکمیت تک قومی و قبیله سالاری لگام گسیخته برعلیه دیگراقوام وملیتها وخود قبایل پشتون بر علیه همدیگر، با نگهداری ایشان در قید مناسبات قبیلوی، از جانب حکام وشرکای داخلی و خارجی قبیله سالاران، از ارگ کابل تا سهمداران این برتری جویی وتمامیت طلبی در آن سوی خط دیورندوسرتا سرجهان ارزیابی نموده، سهم گیری وهمبستگی بلا قید و شرط خویش را، درجهت مبارزه برعلیه این روند جدید استعمار داخلی، با نفی همه اشکال برتری جویی ها از هر استقامتی که باشد، در تشکیل یک جبهۀ سر تا سری اعلان نموده، از جمیع اعضا و هواداران این کانون فرهنگی در داخل و خارج از کشور تقاضا میدارد که، با احساس مسئولیت وجدانی وانسانی، درین پروسۀ مبارزاتی سهیم وتشریک مساعی درخور توان وهمه جانبۀ خویش رابا دیگر رزمندگان صدیق این آرمان بزرگ، درداخل وخارج ازکشور تأمین وبرقرار بدارند.

  هویت های فردی، خانوادگی، قومی و سرزمینی تمام باشندگان کرۀ زمین، مبتنی بر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقهای جهانی به عنوان یک حق انسانی و اجتماعی ازهر نوع  تعرض مصون بوده و هیچ مرجعی با هیچ عنوانی حق تعدی و معامله گری با این امانت الهی و ناموس معرفتی بشر را ندارد.

  تورکان  باداشتن حق طبیعی تابعیت درین کشور همیشه خویشتن را افغانستانی دانسته، هیچگاه وتحت هیچ شرایطی هم ، حاضر به قبول هویت جعلی «افغان» بمثابۀ جاگزین هویت های انسانی و طبیعی اوزبیک و تورکمن، قرغیز، قزاق، تاتار، ایماق، مغول، قزلباش، هزاره و غیره برای خود نیستند و نخواهند بود.

             هویت های ملی ما معرف هویت انسانی ماست در راه پاسداری ازآن ما هرگز به عقب بر نمی گردیم. انسان فاقد هویت، موجود خود گم کرده و سرگردانی است، که از فهم مفهوم انسانیت خویش همیشه عاجز خواهد بود.

         پس نگذارید که عظمت طلبان برتری جو و هویت ستیز، در امروز وفردا ما و فرزندان ما را به چنین موجودات بیچاره و سرگردان بی هویت جهان مبدل سازند .

 ما بی نیاز از هویت های عاریتی وتحمیلی دیگران بر اقوام وملیتهای خویشتنیم ! بگذارید همه باهم بعنوان هموطنان متساوی الحقوق درین خطه ودر کنار هم، باداشتن احترام به همدیگر، درزیرچترهویت ونامهای ملی وتاریخی خویش به زندگی ادامه دهیم واز نفاق وتفرقه ، تبعیض وتعصب در کلیه اشکال آن برای همیش بدور باشیم.

   فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

 سه شنبه نهم ماه جنوری 2018/ اروپا / اتریش

 دیپلوم انجنیر نجم الدین محمودی مسئول دوره ای هیئت مدیرۀ منتخب ففتا در سومین کنگرۀ سر تا سری آن در 25 ماه دسامبر2017 در شهر بروکسل - مرکز اتحادیۀ اروپابه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

شاهنشاه 17.01.2018 - 06:10

  آقای محمودی اعلامیۀ ففتا را که از بروکسل صادر فرموده اید، دقیقاً شامل حال برادران تورک تبار ما در افغانستان نیز خواهد شد. از دید من نحوۀ مبارزه در مقابل اندیشۀ فاشیستی و تقویۀ "افغان تباری" در داخل کشور باید سر و سامان داده شود. زیرا در داخل کشور قریب است همه باشندگان آن را "افغان" بسازند، و این منتهای وحشت است. بنااً تقاضای من این است تا به شکلی از اشکال این اعلامیه را بداخل افغانستان بفرستید و برادران ما را در داخل کشور آگاهی بدهید. نه تنها تورک تباران، بلکه تاجکان، سایر اقوام و برادران حتی قوم پشتون باید آگاه شوند از واکنش شما نسبت به اندیشه های "قومپرستانه" نه، بلکه "برتری قومی". به اقوام گوناگون افغانستان باید فهمانده شود، که چگونه محمد گل مهمند، تمام داشته های فرهنگی تورکتباران را در شهر میمنه به آتش کشید، و در عوض شهرستانهای "افغان کوت" و "پشتون کوت" را نامگذاری نمود. من همین اکنون نام اصلی این دو شهرستان را به صفت یک باشندۀ افغانستان نمیدانم، و بهمینگونه هزاران نام دیگری را به شکل تحمیلی بر مناطق مختلف این سرزمین نهاده اند. این خاین ملی (محمد گل مهمند)، که خود در جنگ سوم افغانستان و انگلیس بخاطر دریافت صندوق طلای تقلبی به امر ملی خیانت کرد و به نفع انگلیسها جنگ را توقف داد و به بهانۀ زخم، عقب نشینی کرد، بجای آنکه محکمۀ صحرایی میشد و اعدام میگردید برعکس به صفت حاکم مناطق شمال کشور تعیین شد و هزاران کارنامۀ شرم آور را در این سرزمین عملی ساخت، ولی امروز دیگر آن زمان نیست، که هر "یون" و "طاقت" در نقش "مهمند" سر بلند کند، امروز چنین سرهای پوچ به صخره های هندوکش کوبیده خواهد شد. امیدوارم فعالیت خود را در داخل کشور متمرکز بسازید، زیرا مبارزه در بیرون مانند مبارزۀ "توده ییها"ی ایران در بیرون، نتیجه خواهد داشت.

نگار گر دهلی17.01.2018 - 14:38

  من یک افغانستانی استم اما افغان نیستم و افغان شده نمیتوانم .من آن شناسنامه را بنام افغان نه می گیرم و . . .
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   فـفـتـا