نامۀ سرگشادۀ «ففتا» عنوانی نخبگان سیاسی اقوام و ملیتهای محروم افغانستان

۲۵ سرطان (تیر) ۱۳۹۶

نامۀ سرگشادۀ فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) عنوانی نخبگان سیاسی اقوام و ملیتهای محروم افغانستان

یکشنبه- دوم ماه جولای 2017 میلادی

 

عالیجنابان، السّلام علیکم!

با استقبال از تفاهم حاصله ی انقره در میان رهبران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، که در مطابقت با نیاز زمان و ایجاد یک خط مقاومت قانونمند دموکراتیک برعلیه تمامیت طلبی و تمرکز گرایی قبیله محور حاکم در ارگ کابل، شکل گیری و یک بار دیگر روزنه های امید را برای رسیدن به صلح و عدالت واقعی و جلوگیری از انکشاف فتنه و نفاق بین القومی، به روی مردم سراسر کشور کشوده است، این یادداشت ها را تدوین و خدمت شما و مردم عزیز خویش اهداء میداریم:

تفاهمی که ضرورت شکل گیری آن از مدتها قبل محسوس و مردم سرتاسر کشور منتظر وقوع آن بودند. زیرا پروژه ی نفاق و تفرقه ی قومی و سیاسی که شیوع روز افزون آن، از نام دموکراسی و مردمسالاری مناسبات نوپا و لرزان شبه دموکراتیک شانزده ساله را در کشور، از داخل ارگ ریاست جمهوری با همکاری های تنگاتنگ حزب اسلامی حکمتیار و طالبان به عنوان اپوزیسیون مسلح، هدف گرفته است، با گذشت هر روز انکشاف بیشتر از پیش حاصل و با طالبانی ساختن فضای سیاسی و امنیتی کشور، خواهان از بین بردن تمامی دستآورد های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیمه دموکراتیک شانزده سال اخیر می باشد.

    تحقق این پروژه ی منحوس به غیر از تمامیت طلبان قبیله سالار، به نفع هیچ یکی از اقوام و ملیت های ساکن این سرزمین نبوده، هستی کشور را در کلیه ابعاد آن به نابودی خواهد کشانید.

      پس بیایید همه با هم متحد شویم، تا برعلیه دشمنان منافع مردم و میهن خویش آگاهانه و متحدانه وارد عمل گردیده، دسایس آنان را به هرنام و عنوانی که باشد محکوم به شکست و نابودی نماییم.

     فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان حضور و اتحاد واقعی و صادقانه ی جمیع سازمان ها و رزمندگان راه آزادی و عدالت را در ین صفحات خونین روزگار، با حوادث غیر قابل مهار و فاجعه بار لحظه ها، ساعات و ایام در کشور، یک واقعیت عینی به حساب آورده، اتحاد آگاهانه و صادقانه ی این احزاب و سازمان ها را، یک ضرورت اجتناب ناپذیر، دررابطه با حل مشکل بی عدالتی ها، منجمله حل عادلانه و دموکراتیک بیدادگری ملی در رابطه با اقوام و ملیت های محکوم اوزبیک، هزاره، تاجیک، تورکمن و غیره ارزیابی می نماید، که قبیله سالاران حاکم کشور طی سالیان متمادی تاریخ، این خلق ها را صرف به جرم پیوند و تعلق فطری به همین نام ها، از حقوق انسانی ایشان در جامعه محروم و راه مشارکت عادلانه در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به روی ایشان همیشه و با حیله های مختلف مسدود نموده اند.

     این ستمدیدگان تاریخ اکنون هم با تحمل همین بیداد گری ها در جامعه حضور دارند و آماده ی سهم گیری در کلیه صفحات مبارزات دادخواهانه ی روزگار خود، با قبول هر نوع قربانی در سنگر دفاع از حقوق انسانی خویش، تا رسیدن به آزادی و عدالت واقعی و همگانی می باشند!! تا در راستای احقاق حقوق مشروع و انسانی خویش، زنجیر بیعدالتی و نا برابری را برای همیش و در برابر هر انسان این سرزمین از میان بردارند!

       این مبارزه به فرجام خواهد رسید وبستر بیداد از پهنه ی این خطه رخت برخواهد بست! بدان شرط که پیشگامان مبارزه، درین راه صادقانه با مردم و در خدمت خواسته های مشروع و برحق ایشان باشند و از تداوم تفرقه های میان خودی مرسوم و شوم، که موجبات تفرقه و نفاق میان خودی مظلومین با تبعیت از ایشان می گردد، به شدت بپرهیزند.

    مظلومینی که در بند زنجیرهای مظلومیت همه باهم اند و هیچ اختلافی هم باهم ندارند، مگر اینکه با غفلت و نا آگاهی به جای اتحاد زنجیر شکن، به جان هم افتند و امر بزرگ آزادی و عدالت را فدای منفعت های کوچک و میان تهی خویش و سردمداران خویشتن سازند.               چنانچه خلق های ستمدیده ی این سرزمین، مادامی که در بند اسارت و محرومیت جمعی قرار داشتند و این محرومیت را در زندگی روزمره ی خویش همه باهم درک و تحمل می نمودند، همیشه متحد به هم بودند و پشتیبان هم!

   سنگرهای مبارزاتی خلق های هزاره، تورکمن، تاجیک، اوزبیک، قرغیز، قزاق، تاتار، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشه یی ، قزلباش، هندو، سیکهه و تمامی ستمدیدگان کشور باهم یکی بود! ولی پای مدعیان قدرت برخاسته از متن مظلومین و ستمدیدگان، با شکل گیری داعیه های برتری جویانه ی مظلومین بر علیه مظلومین (در واقعیت پاسخگوی منافع و خواست کوتاه مدت و کوچک بعضی از سردمداران)! وحدت مبارزاتی مظلومین را به سختی ضربه زد و هژمونیسمِ در حال نابودی را، که نابودی آخرین دژ بقا و مقاومت آن در تاریخ کشور، نوید بخش آزادی و عدالت برای تمامی باشندگان این مرزبوم، بدور از برتری جویی های مرسوم وتحمیقی درین کشور بود، جان تازه بخشید و سرنوشت شوم امروزی را از پروژه ی بن اول در سال 2001 میلادی تا به امروز و فردا به عاریت آورد. سرنوشتی که بازهم بزرگترین ثقلت آن به دوش مردم هردم شهید ماست و هرآن اشتباهی که از رهبران سر زند، کیفر خواست آنرا مردم می پردازند!

 ولی تاریخ خود قاضی عادل است و بیرحم، که روز حشر را هم در پی دارد!!!

     این ستمدیدگان برهمه ی آگاهان و پیشگامان جامعه ی خویش دینی دارند، که این دین را  آنان با ایثار بی حد و حصر همه دار و ندار زندگی خویش، بر دوش نخبگان جوامع محکوم قرار داده اند و نام هر یکی از شخصیت های بارز و مطرح، با مظلومیت همین ستمدیدگان پا برهنه و بدبخت، سخت در پیوند است و جایگاه رفیع هریکی از آنان با خون هزاران فرزند برومند این ستمدیدگان آبیاری گردیده تا ایشان مالک این نام و نشان ها باشند!

   پس علمبرداری صادقانه و بی ریای راه نجات همین مظلومین بی گناه تاریخ در برابر نخبگان یک دین است و یک فرض که هر گونه تغافل و معامله گری در رابطه با آن گناهیست بزرگ و نا بخشودنی.

      بزرگواران ارجمند! هر آن راهی را که تا حال پیموده اید به جای خود، ولی اکنون تاریخ دارد با بیرحمی تمام تکرار می شود و جلاد های تاریخ هزاره کشی و اوزبیک سوزی و تاجیک ستیزی در هیاکل احمد زی ها، کرزی ها، اتمر ها، تنی ها، حکمتیار ها، لودین ها، یون ها و طاقت ها، با شدت روز افزون در حال تکوین و عریان گردیدن است.

      صادقانه باهم متحد شوید و از اعاده ی قدرت فاشیسم قبیله، که با بی رحمی تمام مصروف عمل و تدارک عملیات جدید بر علیه همه ی مردم ماست بازداری نمایید. اتحادی که نبود آن همین حالا با وضاحت تمام محسوس است و موجب جسوری و جری شدن ستمبارگان فاشیسم قبیله تا بی نهایت! که اگر شما با هر بهانه ای از اتحاد مبارزاتی صادقانه و هدفمند دوری جویید، بازهم خون های بیشتری بر زمین خواهد ریخت و حقوق بیشماری پامال خواهد گردید، که در گام نخست شما به عنوان امانتداران پیشوایی این مردم، در پیشگاه تاریخ و وجدان خویشتن مسئول و در روز حشر هم در نزد پروردگار تان حساب ده خواهید بود.

      پس یک پارچه و متحد شدن شما درین شرایط، یک ضرورت حیاتی، برای وحدت و یک پارچگی مردم و رهایی همه باهم از قید اسارت و بیعدالتی هاست!

 در بکار بست این امر مقدس تعلل روا مدارید و با هم متحد شوید، متحد باقی بمانید، مردم با شما خواهند بود وما با شما خواهیم بود، به شرط آن که شما با هم و در راه نجات مردم خویش صمیمانه و صادقانه در کنار هم باشید، از معامله گری ها با منافع و خواست مردم با هر مرجعی که باشد دوری جویید!

 مظلومیت و محرومیت ستمدیدگان اوزبیک، هزاره، تورکمن، بلوچ، نورستانی، ایماق، پشه یی، قزلباش، هند، سیکهه، قرغیز، قزاق، تاتار، پشتون و غیره به هیچ وجهی از هم متفاوت نیست، مگر در فهم و درک مفهوم مظلومیت!  

    اتحاد مبارزاتی شما ضامن رهایی تمامی باشندگان سرزمین ماست. اوزبیک، هزاره، تورکمن، تاجیک، بلوچ، نورستانی، پشه یی، قرغیز، قزاق، قزلباش، هندو، سیکهه، تاتار و غیره باشندگان این سرزمین به حق و آزادی نایل نمی شوند، مگر با هم و در کنار همدیگر که آگاهی و صداقت ضامن اتحاد ایشان در مبارزه باشد.

    ملیت پشتون از اسارت گرگان خودی خویش هیچگاهی رها نمی گردد، مگر با رهایی تمام باشندگان کشور از قید بی عدالتی و نا برابری ها! مستبدین هژمونیست و خویش برتر بین قبایلی در افغانستان، قبل بر آنکه بر اقوام و ملیت های دیگر ستمگاری و بیعدالتی را جاری سازند، توده های مظلوم قوم و قبیله ی خویش را، با استفاده از مفاهیم تحمیقی و باور های اغواگرانه ی منِ برتر به اسارت کشیده و می کشند، که با اتکا بر تجارب تاریخی کافه ی بشریت، مبارزات آگاهانه و عدالتخواهانه ی مظلومین به همان پیمانه ای که راه را برای محو بیعدالتی برای محکومین و ستمدیدگان دیگر باز می نماید، توده های تحمیق شده و اسیر قبایل حاکم را نیز از چنگ گرگان خودی ایشان نجات می بخشد، زیرا: هر قوم اسارتگر به اندازه ی اقوام و ملیت های اسیری که در قید اسارت خویش دارد، خود نیز اسیر است!

آزادی نمی میرد، عدالت به گور نمی رود و حق پیروز می شود!

 زنده باد اتحاد و همبستگی در راه آزادی و عدالت در سرتاسر این سرزمین!

                     فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا)به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   فـفـتـا