پیام ففتا در رابطه با ائتلاف اخیر حکمتیار و تمامیت طلبان در دولت افغانستان

۱ جوزا (خُرداد) ۱۳۹۶

پیام فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان (ففتا) دررابطه با ائتلاف اخیرحکمتیار

و تمامیت طلبان در دولت افغانستان

بازیهای نامقدس تمامیت طلبان با نیازصلح وعدالت مردم افغانستان

بزرگترین خیانت وجنایت بحق مجموع هم میهنان ماست

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، رویای رسیدن به صلح، امنیت وعدالت واقعی راکه از سالیان سال بدینسو مردم خسته از جنگ وبدبختی های غیر قابل مهارافغانسان جویای راه رسیدن بدان اند، مقدس ترین نیاز وآرزوی انسانی ایشان درگذشته، حال وفرداارزیابی نموده وبازی با این نیاز مقدس مردم مارا از هر آدرسی که صورت گیرد جنایت وخیانت نا بخشودنی به حساب میآورد .

اما ناخدایان جنگ وسیه روزی کشور، همانگونه که از گذشته های دور تا امروزتمامی  مقدسات وارزشهای انسانی جامعه  را یکجا با انسانهای مسکون درین خطه ، به قید مالکیت خویش کشیده واز آنها طبق دلخواه ومصلحت منافع آزمندانۀ خود وگردانندگان جهانی ومنطقوی جنگ ها بهره برداری نموده و مینمایند، از مفهوم مقدس وانسانی صلح وعدالت نیز ، هر از آنگاهی که، لازم بدانند همچون یک سلاح معاملاتی مبتذل ومعمولی در جهت اغفال، تخدیر، تخویف،  تحریف، تطمیع وارضاء جامعه، با هدف ادامۀ جنگ وبحران بهره جسته ، ازنیاز مقدس صلح برعلیه صلح بهره جویی اهریمنانه به عمل میآورند.

         چه کسی باورکرده میتواند که گلب الدین حکمتیاروهمسنگران او با انصراف از افکار وعقاید عظمت طلبانه وفاشیستی که درروح وروان خویش طی سالیان دراز پرورش وبا آن زندگی نموده ، در راستای تحقق آن افکار وعقایدازانجام هیچ جنایتی خودداری ننموده اند، بی هیچ محاسبۀ یکباره سلاح به زمین میگذارند وصلح را بمثابۀ امر خیر به همه پذیرا میشوند؟

 بازهم چه کسی میتواند قبول کند که اشرف غنی ودیگرغاصبین ارگ کابل با گلب الدین بدون درنظر داشت علایق ومنافع قبیلوی وتباری به صلح وتفاهم میرسند ودرراه خیرعموم مردم بدون در نظر داشت اهداف وبرنامه های تمامیت طلبی واسیر سازی بیشتر از پیش سایر باشندگان کشور از جنگ دست برمیدارند!

 فرق اساسی بین اشرف غنی، حامد کرزی، گلب الدین حکمتیار، حنیف اتمر، ملا عمر، ملا عبدالرسول، ملا منصور، شهنواز تنی، جنرال طاقت، اسماعیل یون، حفیظالله امین، تره کی، انورالحق احدی، فاروق وردک، کریم خرم ،سیاف وغیره قبیله پرستان در چیست؟ در صورتیکه تمامی این قبیله پرستان فقط یک آرمان دارند که ، آن عبارت است از قلع وقمع تمامی اقوام وملیت های غیر پشتون در افغانستان ویا حد اقل بیرون راندن ایشان از قلمرو دولت وسیاست بعنوان باشندگان درجه دو وسه در کشوروبس.

  استفادۀ افزاری از نیاز های مقدس ومشروع انسانی در راستای دستیابی به اهداف واغراض نامشروع وتمامیت طلبانۀ سیاسی که ، در محافل حاکمۀ کشور ما شیوع گسترده وتاریخی دارد ، یکی از علل وعوامل اصلی و اساسی تمامی بدبختی ها وسیه روزی های باشندگان این سرزمین درگذشته وحال است که، محتوای اصلی واساسی اینگونه بازی هارا صرفاً غصب وانحصار قدرت از نام وعنوان مستقیم وغیرمستقیم این ویا آن قبیله وقوم، این ویا آن مذهب ، این ویا آن زبان و فرهنگ ودر برخی مواقع هم این ویا آن حزب وآیدآلوژی به نفع مدعیان قدرت وحاکمیت وبگونۀ غالب قبیله سالاران جاه طلب ومردم ستیز بخود اختصاص میدهد.

    برای گردانندگان این بازی ها، معامله و استفادۀ افزاری از نام خدا، قرآن ، پیغمبر، دین، قوم، ملت، مذهب ، نژاد ، وطن، وجدان، ناموس ودرشریطی هم صلح، دموکراسی، آزادی، عدالت، حقوق بشر، حقوق زنان، ترقی، مظلومیت، محکومیت، محرومیت وهر آن چیز دیگری که رهگشای رسیدن آنان  به اهداف شوم وغیر انسانی شان شده بتواند هیچ مانعی بخود ندارد.

  پلان وپروژه های صلح وآشتی دولت های برسراقتدار با طالبان وحزب اسلامی حکمتیار هم یکی ازبخش های اساسی واستراتیژیک پلان وپروژۀ ادامۀ جنگ ونبرد درین سرزمین ویران وعذابکشیده  ازنام صلح وآشتی برعلیه یک صلح واقعی بر خاسته از نیاز واقعی مردم این سرزمین میباشد که ، از مدت شانزده سال بدینسو یکجا با ده ها جبهۀ فعال همه روزۀ  دیگرجنگ از داخل وخارج ، با عناوین مختلف برادران ناراضی ویا مخالفین مسلح سیاسی وغیره فعال بوده، درجهت تحقق اهداف وبرنامه های خاصی که نیل بدانها بخشی ازاهداف اساسی ومشترک اشغالگران خارجی وایادی ایشان درافغانستان ومنطقه میباشد، بگونۀ مستمرومخرب آن مورد استفادۀ افزاری قرارگرفته ومیگیرد.

  این بخش پروژۀ جنگ که، درواقعییت امرخطرناکترین وویرانگر ترین بخش آنرا، بمثابۀ ستون پنجم  بخود اختصاص میدهد ، سنگرداران واقعی صلح راکه همانا مردم ونمایندگان آگاه ومتعهد ایشان درین راستا باشد خلع سلاح وبرعکس حلقات مافیایی جنگ را در لباس صلح وآشتی شامل پروسه میسازد که وظیفۀ اصلی آن عقیم ساختن پروسۀ صلح واقعی، با بکار گیری مانور های دروغین صلح  به نفع ادامۀ جنگ واشغال کشور میباشد .

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا»مهمترین اهداف وبرنامه های اینگونه پروسۀ صلح وآشتی های کذایی ونمایشی را بمثابۀ ستون پنجم این جنگ ها درکشورارزیابی ودرمعرض آگاهی هموطنان قرارمیدهد :

- توسعه وتحکیم انحصار قدرت به نفع تمامیت طلبان ومدعیان برتری های قومی وقبیلوی در داخل دولت.

- مشتعل ساختن هر چه بیشتر نفاق وتفرقۀ قومی وقبیلوی وبجان هم انداختن اقوام وملیت های همزیست درین سرزمین  

- عقیم سازی پروسۀ تکوین دموکراسی ومردم سالاری، به نفع اعادۀ مناسبات قبیلوی، رشد جریانات عقبگرای مذهبی با استفادۀ افزاری از نام صلح.

- سرکوب سازمانیافته وهدفمند جریانات آزادیخواهی وعدالتخواهی مردم افغانستان با مشارکت نیروهای عقبگرا ومزدور

فراهم سازی زمینه های تعدیل قانون اساسی به نفع بنیاد گرایی وسرکوب دموکراسی.

- خلع سلاح جریانات مدافع آزادی بیان، تجمعات اعتراضی، مدافعین حقوق بشر، نهضت مساوات خواهی زنان، مبارزین محو مناسبات قبیلوی وتساوی حقوق کلیه اقوام وملیت های ساکن افغانستان بر اساس حقوق شهروندی متکی به قانون، تحول طلبان پیشرو وغیره از طریق آوردن تعدیلات در قانون اساسی به نفع جریانات تمامیت طلب وعقبگرا. 

 

- فراهم سازی زمینه های وحدت عملی قبیله سالاران تمامیت طلب از جناح مختلف چپ، راست ومیانه با استفاده از نام صلح وآشتی.

 -فراهم سازی زمینه های حضور دایمی اشغالگران درافغانستان با مساعد سازی شرایط رشد وتوسعۀ جنگها وانتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال.

- مغشوش ساختن ذهنیت مردم افغانستان وجامعۀ جهانی در رابطه با تفکیک  موافقین ومخالفین صلح  به نفع گردانندگان ومجریان داخلی وخارجی جنگ وبحران درکشور.

- اکمال بموقع نیروهای جنگ طلب ونجات بموقع ایشان ازسقوط حتمی از طریق رها سازی اسرای جنگی طالبان وحزب اسلامی در نزد دولت وواگزاری مناطق استرتیژیک  به ایشان از نام صلح.

-  مغشوش سازی خط شناخت وتفکیک جنگ سالاران ازحلقات ونیرو های واقعی مدافع صلح ودموکراسی در کشور.

 حقیقت ماهوی این بازی های شیطانی را ماهمین اکنون که گلب الدین حکمتیار بعدازارتکاب ورهبری چهل سال جنگ نیابتی به نمایندگی از تمامی نیرو های جنگ افروز واسارتگر جهان، منطقه وکشورکه، با کاروانی از سوگند خورده ترین دشمنان سلاح بدوش مردم این سرزمین ، از پناهگاه های خویش در پاکستان وارد افغانستان وشهر کابل گردید بخوبی مشاهده ودریافت نموده میتوانیم که در گفتار وکردار امروزی حکمتیار کوچکترین تفاوتی با تفکر وعملکرد های گذشتۀ او بچشم نمیخورد.

    درچنین یک شرایط دشوار وپیچیده، فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان، بیشتر از هر زمان دیگری مبارزه در راه تحقق صلح واقعی وعادلانه در سرتاسر کشور را، درهمسویی وهمکاری فعال وسازنده با تمامی نیرو ها وحلقات عدالتخواه وانسانی اندیش، وظیفۀ اساسی واستراتیژیک خود دانسته، ازکلیه  تلاشهای واقعی وسازندۀ صلح ، ازهرمرجع ملی وبین المللی که صادرشود، با شرط دموکراتیک بودن، آزادیبخش بودن، عدالت خواهانه بودن وغیر مغرضانه بودن این تلاشها استقبال وپشتیبانی بی شائیبه نموده، مبارزۀ جدی وآگاهانه بر علیه تمامی پروژه های ستون پنجمی را از نام وعنوان صلح وآشتی، بمثابۀ آغازفاز نوین بحران وظیفۀ تأخیر ناپذیر خود وکلیه نیرو های عدالت خواه وصلح طلب واقعی کشورقرارمیدهد.

 ففتا اعتقاد راسخ دارد بدینکه:

1-  حکمتیار با تکیه بر پرورش ذاتی قدرت طلبانه  وعظمت طلبانۀ خویش هیچگاهی به یک صلح عادلانه باورو اعتقاد داشته نمیتواند، در راه نیل به قدرت حاضر به هرنوع معامله با تمامی مراجعی که مصدر پشتیبانی از کار وفعالیت های سیاسی ونظامی اوباشد بوده ودرین راه هیچ چیزی، حتی حکم قرآن ویا چیزی بنام وجدان هم  مانع او شده نمیتواند!

2- تکیۀ حکمتیار بر پشتیبانی استخبارات پاکستان، عربستان سعودی، اسلامیست های تورکیه، سی آی ای امریکا  انتلجنت سرویس انگلیس وغیره که همین اکنون هم با همان روش واعتقاد وارد عمل بوده وبا مراجع فوق الذکر ارتباط بیشتر از پیش دارد، به او هیچگاهی مجال اندیشیدن بخیر وسعادت مردم افغانستان را نمیدهد.

3- صلح نامنهاد حکمتیار با پروژه های جدید جهانی جنگ امریکا در آسیا واروپا وافریقا پیوند ناگسستنی دارد.

4- تکیۀ ذاتی حکمتیار به منطق زور وقدرت که با نحوۀ قدرت نمایی وحشیانه وغیر انسانی حکمتیارحین وارد شدن او بکابل که با مشایعت لشکر خون آشام چندین هزار نفری آدمکشان تا دندان مسلح در برابر دیدگان حیرت زدۀ مردم کابل و حضور داشت ده ها خبر نگار از ده ها رسانۀ اطلاعات جمعی صورت گرفت، خود بزرگترین دلیل ایمان بی خدشۀ حکمتیار به زور وقلدریست، نه صلح وآشتی.

5-  تمامیت طلبی حکمتیارو آشتی ناپذیر بودن کینتوزانۀ اوبا مخالفین سیاسی، عقیدتی ، قومی،قبیلوی وغیرۀ اوکه بی هیچ پرده پوشی در سخنرانی های اولین ساعات ورودش به لغمان، جلال آباد وکابل از طریق رسانه ها بمردم ابلاغ، بعداً هم در تجمع چندین هزاران نفری هوادارانش در استادیوم ورزشی کابل تکرار وتأیید گردید، یکبار دیگر قبیله پرستی عنودانه وتغیر ناپذیر او وهوادارانش را برملا میسازد.

6- ابراز همبستگی آشکار او با طالبان  ونامشروع خواندن جنگ بر علیه این گروه خون آشام در گذشته وحال، خود گویای حقیقت فردای این صلح به نفع دوام جنگ در جبهات دیگر است.

7- حکم تکفیردیپلماتیک او بر علیه زنان وخبر نگاران، اعلان جنگ بر علیه شرکای دولت کنونی ازاقوام وملیت های مختلف این سرزمین ازآدرس شرکت سهامی خواندن دولت بر سراقتدار، اعلان موضع گیری آیندۀ او در رابطه با ایجاد یک دولت قدرتمند مرکزی با رد قاطعانۀ نظام پارلمانی، منوط ساختن مشروعیت دولت به تطبیق شریعت وغیره را به صراحت میتوان برنامۀ عمل آیندۀ او ارزیابی کرد.

   با تکیه برموارد فوق یکجا با صد ها مورد ناگفتۀ دیگری که، همه وهمه بیانگر اهداف وبرنامه های این جنگ سالار کهنه کار وقصاب شهر کابل میباشد، مردم نجیب افغانستان بخصوص اقوام وملیتهای محکوم کشورآگاه ومطمئین باشند که، حکمتیار ومتحدان او ، نه تنها که خواهان پیوستن به پروسۀ صلح  با گذاشتن سلاح بر زمین وادامۀ زندگی بمثابۀ شهروندان متساوی الحقوق درین کشور نیستند، بلکه با تکیه به منطق زور وقلدری ومطمئین بودن از حمایتهای بی دریغ استخبارات های منطقه وجهان، خواهان ایجاد یک دولت دلخواه تمامیت طلب فاشیستی مذهبی وایجاد یک قفس آهنین ضد آزادی، دموکراسی، عدالت، برابری، پیشرفت، ترقی در افغانستان تحت لفافۀ صلح وآشتی میباشند.

 فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان  با در ک وارزیابی این واقعییتها، ازمردم ومراجع با صلاحیت مردمی در افغانستان جداً تقاضا مینماید که بیشتر از این زمینه را به مانور های اغواگرانۀ صلح، بخاطر ادامۀ جنگ واهداف تکتیکی واستراتیژیکی دشمنان داخلی وخارجی صلح وامنیت مساعد نساخته ، جنگسالارانی همچون حکمتیار وطالبان را که در واقعییت امر دو روی یک سکه بشمار میروند، صرف به شرط قبول خلع سلاح عام وتام، قبول بی قید وشرط قانون اساسی کشور، محترم شمردن دموکراسی وارزشهای متمم آن، احترام گذاشتن بی قید وشرط به حقوق زنان، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، قبول حقوق متساوی شهروندی برای کلیه اقوام وملیت های افغانستان، قبول آزادی بیان ،آمادگی به پاسخ گویی درقبال اعمال وجنایات گذشته در یک دادگاه با صلاحیت ، مبرا ساختن از هر نوع معافیت  در قبال جنایات صادر شده از جانب ایشان به پروسۀ صلح پذیرفته در غیر آن جنگی را که این نیرو های اهریمنی با آغازآن تا این مرحله رسیده اند، بگذارند که با خرد وتوان مردم در پناه قانون وحکم تاریخ راه حل بخود پیدا نماید.

  بباوراعضا وهواداران فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان این راه عبارت است از دوام مبارزه تا نابودی مطلق این جنایتکاران ومزدوران با تکیه بر منطق پیروزی حق بر باطل  وعدالت بر جنایت است وبس.

حق پیروز میشود ومردم ما درراستای عدالتخواهی کاملن بر حق اند

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا»

اروپا- شنبه بیستم می 2017به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   فـفـتـا