«ففتا» تحقق معاملۀ حزب اسلامی و قبیله پرستان ارگ کابل را آغاز فاز جدید جنگها در کشور میداند

۱۰ میزان (مهر) ۱۳۹۵

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) تحقق معاملۀ گرگ آشتی حزب اسلامی حکمتیار وقبیله پرستان ارگ کابل را  بمثابۀ آغاز فاز جدید جنگها در کشورپیش بینی مینماید

نیازمردم افغانستان به برقراری صلح وثبات که برپا دارندۀ رفاه وامنیت در یک فضای عادلانه وعاری از هرگونه حق تلفی وترویج نفاق، خشونت، نابرابریهای قومی وملیتی، تفرقه های دینی ومذهبی، پروژه های استخباراتی اجانب، فرهنگ معافیت برای جنایتکاران وستمگاران باشد هیچ جای بحث بخود ندارد.

       مردم ستمدیدۀ این کشوراز سالیان سال بدینسو منتظر رسیدن این لحظات مسیحایی وروز موعوددر حیات جمعی ازهم پاشیده وعمیقاً برهم خوردۀ وحدت وهمبستگی سرتاسری میهن خویش اند که، در طول سده های واپسین، بخصوص طی چهار دهۀ اخیر تاریخ  با توطئه های سازمانیافته ومتنوعی از استقامت های چپ وراست تمامی داشته های مادی ومعنوی ایشان برباد وزندگی روزمرۀ توده ها درطوفانی از بازی های مافیایی واستخباراتی روبه تزاید ومرموز گرفتار بوده واز رسیدن به سرمنزل نجات روز تا روزدورتر ونا امید تر میشوند.

   به باور ما، برزمین افتادن هر سلاح کشنده از دست هرفرد مسلحی که باشد یک قدم نیک ونجات بخش جان انسانهای بیگناه وهردم شهید میهن ماست واستقبال از آن را به خود و مردم عذابکشیدۀ کشور واجب میدانیم.

  به شرط آن که این سلاح بر زمین افتاده واقعاً بر زمین باقی مانده ودارندۀ قبلی آن، در همسویی با پروژه های تدوین شدۀ جدید جنگ های استخباراتی از داخل وخارج  با سلاحهای جدید تر ومخوف ترمسلح نگردیده ، دربرابر مردم، میهن وقوانین نافذ در جامعه تسلیم وپاسخگو باشد.

  همهمۀ وهم آلود عقد مفاهمۀ آشتی حکمتیار باتیم اشرف غنی احمد زی از هر طرف بالاست. شاید هم در چند روز آینده مردم افغانستان شاهد بیچاره وبازهم قربانی شدۀ یک معاملۀ استخباراتی مافیایی دیگری ازبیرون وتبانی قبیله سالاران تمامیت طلب با این معاملۀ فاجعه زا از داخل کشور باشند که،  با زمینه سازی های عنیقاً استخباراتی فاشیستی، عقد قرارداد صلح  دولت با حکمتیار، بدون در نظر داشت خواست وارادۀ مردم در رابطه با این مسأله، بشکل یک جانبه ازجانب تیکه داران کنونی ارگ کابل تحت رهبری وهدایت قصر سفید، در حال عملی شدن است.

درینجا هر فردی از افراد جامعۀ افغانستان حق دارد که سوال نماید:

 آیا میتوان کوچکترین نتیجۀ مثبتی را که،  همانا فراهم شدن امکانات ومجال یک نفس راحت تر ومبرا از انفجار، انتحار وقتل در عمق اینهمه بلایای فقر وفساد برای مردم خسته از جنگ، فساد، تبعیض، تعصب، بیگانه پرستی، نفاق، برتری جویی، عظمت طلبی، تمامیت خواهی، نژاد پرستی بنیاد گرایی وغیرۀ کشورباشد، از عقد این قرارداددر انتظار بود؟ 

  با کمال تأسف که، نحوۀ معاملات فرا قانونی وعمیقاً حساب شدۀ تیم قبیله سالاران ارگ کابل با گلب الدین حکمتیار وحزب اسلامی وابسته بدو نشان میدهد که، این معامله  نه تنها متضمن برزمین افتادن سلاح قاتل ونجات جان یک عدۀ بیگناه بعداز آن نیست، واضحاً بازگو کنندۀ یک معاملۀ فاشیستی قبیلوی از قبل حساب شدۀ آشکارای چند جانبه، درراستای تقویت مناسبات قبیله سالاری مشهود ومسلط در دولت کنونی و تداوم جنایات سنگین تر از قبل، با تکیه بر مصئونیتهای حاصله از این توافق نامه توسط این امیر جلاد وشرکاء در جهت نیل به تکمیل پروژه های حاکمیت تک ملیتی وتوسعۀ جنگ با انتقال پایگاه های اساسی آن به شمال ولگد مال کردن حقوق وآزادی های نسبی مردم آن ساحات، در همآهنگی کامل با بر نامه های توسعه طلبانۀ اشغالگران خارجی بخصوص ایالات متحدۀ امریکا را در افغانستان ومنطقه میباشد.

    فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان با ملاحظۀ علامات عدیده وشوم این پیوند نامقدس  قبیله سالاران حاکم در هردو جانب معامله که توسط اراده وخواست اربابان جهانی ایشان هدایت میگردد ، مردم هردم شهید کشور را هوشدار باش، ونیروهای آگاه ومتعهد سرتا سری اعم ازروشنفکران، ملی اندیشان، روحانیون حق پرست، فرهنگیان ، تجار ملی، رزمندگان صفوف قوای مسلح ، کارمندان صادق ومیهن دوست دولت وغیره رادر داخل وخارج از کشور درراستای افشای عوامل آشکار وپنهان داخلی وخارجی این معامله، ونیات خبیثانۀ طراحان این دسیسه  دعوت به اتحاد وعمل هر لحظه روشنگرانه نموده، وهرگونه غفلت را درین مورد معادل بابی تفاوتی دربرابر غرق شدن آشکارا و بیشتر از پیش این کشور ویران در متن جنگهای ویرانگر وغیر انسانی وحشیانه تر از گذشته میداند.

                                              شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

                                                         اروپا- اطریش 25 سپتامبر 2016                    به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   توردیقل میمنگی