مصاحبه ورزشکار المپیک افغانستان با رادیو المان

۲۹ اسد (مُرداد) ۱۳۹۵

بازی های آلمپیک    2016اولین بار در امریکای جنوبی برگزار میشود . از تاریخ 15 الا 21 اگست در شهر ریو Rio کشور برابزیل ورزشکاران  جهان با برنامه ها و رشته های مختلف سهیم اند

بد نیست که در رابطه با المپیای جهانی سال 2016  فشرده  مصاحبه  روح اله  نیکپا ورزشکار افغانستانرا با رادیوی آلمان   03.08.2016 /  Deutschland Funk  DF  بشنویم آقای روح اله درسالهای 208 و 2012برای کشورش افغانستان  اولین بار در تاریخ سپورت افغانستان  جایزه مدال المپیارا را اخذ نمود .خانم ژورنالیست رادیو آلمان در مصاحبه خود تحت عنوان      zerplatzte träume von Olympia 

 (نرسیدن به آرزوهای المپیا ) با ورزشکار روح ال در منزلش مصاحبه میکند . روح اله نیکپا لباس سرخ المپیا را در تن دارد که به آستین چپ وی نوشته شده المپیای ریو سال 2016 . در الماری سالون خانه وی از دور دومدال برنجی که در المپیای پیکینگ ولندن جایزه گرفته به چشم میخورد .دو خاطره بزرگ تاریخی برای کشوریکه تقریبآ نیم قرن در جنگ خانمانسوز درگیر است. این ورزشکار جوان اولین بار جایزه المپیارا از پیکینگ کسب نمود . او درکشورش به حیث یک ستاره درخشید ومردم از وی استقبال نمودند. روح اله از جوانان هزاره است که در ایران بزرگ شد و قو م هزاره بدبختانه در افغانستان از لحاظ مذهب  شیعه بودن تبعیض میشوند .

در سال 2008 زمانیکه از المپیای پیکینگ  به وطن برگشت در میدان هوایی کابل از او به حیث قهرمان ملی مردم پذیرایی نمودند وبا موج بزرگ بیرقهای افغانستان بدرقه گردید.بعدا مردم کابل اورا بالای شانه های خود به غازی استادیوم بردند .غازی اتستادیوم محلیکه در زمان طالبان این افراطیون دینی  مردم بیگناه و خصوصا زنها را در ملآ عام بدار میزدند . پرزیذنت افغانستان هم از او استقبال نمودن وتحفه های زیادی برایش دادند.

این افتخار در سال 2012 در لندن دوباره نصیب روح اله شد او میگوید من بسیار خشنودم که این مدالهارا برای کشورم نصیب شدم ، قصه میکند وبسیار با احتیاط مدالها را به الماری دوباره بجایش میگزارد تا آسیب نبینند ونشکند.

سپورت میتواند روحیه ملت مظلومی را که سالهاست دربی امنی وترور زندگی میکنند تقویه کند . روح اله میگویید استعدادهای بسیار خوبی در کشور  داریم که میتوانند شهرت مارا به حیث کشور باغرور به دنیا معرفی کنند

روح اله میگویید من آرزو داشتم که برای بارسوم در المپیای ریو  به حیث ورزشکار تک وندو سهم بگیرم و بدبختانه درگروپ المپیک که به ریو رفتند ورزشکار تک وندو سهم ندارد.

ارگانهای سپورت والمپیک افغانستان باملیونها دلار از جانب کشورهای جهان کمک شدند . این دسگاهاای سپورتی چنان در رشوه خوری غرق اند مانند تمام نظام دولتی در کشورویران  افغانستان .

در کمیته المپیک افغانستان برعلاوه درزی  یا رخنه ای هم است ، قسمیکه یک آمرآن انتخابیست وآمر دوم آن شخصیت است که  ریس جمهور اورا حمایه میکند  !

این جدال وبی سر وسامانی ها در کمیته های دیگر المپیک هم رخنه پیدا کردهکه باعث رنج وناامیدی ورزشکاران گردیده . بدبختانه ورزشکاران چیزی عایدی ندارند وترینر ها هم معاش نمیگیرند. مرجع طبی وصحی  هم برای  ورزشکاران وجود ندارد .روح اله از سفر خود در ماه اپریل در فلپاین قطعآ راضی نبود او میگوید یک سفر پر جنجالی بود  . نبودن محل ترننیینگ و ناوقت رسیدن به محل سپورت  واینکه او زخم برداشت و میسر نشد که به دوره بعدی مسابقات راه پیدا کند

او میگوید از آنروز به بعد دیگر تمرین نکردم .  گویا ازیک  قهرمان مردمی کشور خود  یک جوان مایوس بجا منده

این جوان قهرمان افغان برای جوانان کشورش یک  Idol     ویا  معبود بود . در تمام کلوپ های سپورت عکس این جوان اویزانند در کشوریکه هیچ قهرمان  ملی ندارد شخصیت اینگونه حوانان ظروزیست .همچنان سپورت تک وندو

ازخاطر این جوان در پهلوی سپورتهای دیگری مانند فوتبال و کرکت شهرت پیدا نموده.

اینکه امسال افغانستان ورزشکار تک وندو روانه نکرد رابطه مستقیم با سیستم رشوه خوری در دستگاهای سپورتی افغانی دارد .او میگوید ( سپورت وسیاست از هم مجزا شوند اگر نتوانیم این معضله  رشوه خوری راحل کنیم هیچگاهی موفقیتی نصیب مان نخواهد شد )به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   عنایت الله حبیب