هند یگانه دوست واقعی افغانستان!

۱۳ سرطان (تیر) ۱۳۹۵

هند یگانه کشور است که  دومین جمعیت جهان را تشکیل میدهد ، کشور که دموکراسی  را بشکل واقعی تمثیل میکند، به زبان های مختلیف وادیان مختلف احترام قایل است ، رهبری انرا نارندرا مودی به عهده دارد ،  مودی نخست وزیر هند که از حزب حاکم بهارتا جانتا پارتی از سال 1393 توانست جایگزین آ قای من موهان سنگ از حزب گنگره شود ، حزب بهارتا جانتا پارتی ازجمله حزب مقتدر وتوانمند در هند بشما رمیرود ، که در انتخابات شگفت انگیز سال 1393 توانست بعداز 20 سال فعالیت سیاسی پیروز خود را بدون ایتلاف با سایر احزاب بزرگ ومطرح هند 287 کرسی از مجموعه 543 کرسی پارلمان هند که بنام لوک سبا یاد میشود بدست بیاورد .


نارندرا مودی یکی از شخصیت های برجسته هند بشما رمیرود که قبل از سمت نخست وزیر سر وزیر در ایالت گجرات هند بود ، او ازجمله رهبران متعهد ، عملگرا وکارکشته بشمارمیرود ،آقای مودی در شعارهای مبارزات سیاسی خویش بیشتر روی عملگرایی  تاکید میکرد وبه این عنوان رهبرعملگرا نیز شهرت فراوان دارد ، از زمان بدست گرفتن قدرت هند تلاش های فراوان را بخاطر رشد وتوسعه اقتصادهند انجام داده ؛ تا هند بتواند درصدر قدرت های اقتصادی جهان بشماربرود ، ودرضمن آقای مودی توانسته روابطه  کمک های دوستانه خویش را باکشور های همسایه بصورت همه جانبه  گسترش بدهد ، نخست وزیر هند بعداز پیروزی  وگرفتن کرسی نخست وزیر دومرتبه به افغانستان سفر کرده ، این دوسفر اش نسبت به سایر رهبران کشور های همسایه برای مردم افغانستان سودمند تربوده وبا مشت پراز محبت وصمیت دل مردم افغانستان را شاد  وشیفته خود ساخته است ، سفر اول اش که افتتاح پارلمان افغانستان از بودجه کشور هند وسفر دومی اش افتتاح بزرگترین رویا، وآرزوی  مردم افغانستان ایجاد بند سلما بوده است ،‌ هند یگانه کشور است که برای مردم افغانستان پول های کمکی خود را بدون دست اندازی اختلاس گران حرفوی  بشکل واقعی اش به مصرف رسانده ،‌این دو پروژه بزرگ بوده است که نامبرده شده ودرضمن صد ها پروژه های خورد وکوچک دیگر را نیز هند در افغانستان تطبیق کرده که مردم افغانستان شاهد انست  ، درقسمت رشد وتوانمند سازی  منابع بشری هند مردم افغانستان را تنها نگذاشته بلکه  هند نسبت به سایر کشور های دیگر 17000 جوان تحصیل کرده را دربخش های مختلف تربیه وتقدیم افغانستان نموده ، روابط دوستی هند وافغانستان پیشنیه تاریخی دارد وهمیشه ثابت ساخته که هند دوست واقعی افغانستان وهیچ وقت منافع مردم افغانستان را فراموش نکرده است ، حتی نارندرا مودی درمجلس سنا امریکا اغاز صحبت هایش را برسر صلح وثبات مردم افغانستان لب گشود " وی تصریح کرد که ثبات در افغانستان ثبات در هند وجهان است " این سخنان مودی میرساند که افغانستان جایگاه نخست را  بخاطر دوستی برای مردم هندوستان دارد ، درین اواخردرضمن کمک های قبلی اش هند قرار است یک دانشگاه نظامی ؛ ویک شفاخانه مجهز درافغانستان بسازد ، دانشگاه نظامی درکابل ساخته میشود که نظامیان افغناستان را بصورت پیش رفته با معیارهای نظامی عالی، درقسمت مبارزه با تروریزم آموزش بدهید ویک شفاخانه مجهز در مسیر شاهراه بزرگ جلال اباد احداث نماید که نیازهای درمانی مردم را تامین نماید ،این کمک ها را نارندرا مودی علاوه برکمک های قبلی هند دردیدار با ریس جمهور غنی درحاشیه نشست شانگهای در ازبکستان وعده سپرده است که این کار هند برای مردم افغانستان ثابت میکند که هند از هیچگونه همکاری در مقابل مردم افغانستان دریغ نخواهد کرد ، ودرتلاش است که افغانستان را درقسمت خود کفا شدن همکاری وهمیاری نماید..

هند درقسمت رشد وتوسعه اقتصاد هم مردم افغانستان را حمایت وهمکاری نموده است ، تا بتواند تاجران افغانستان در قسمت سرمایه گذاری موثر وترانزیت ارزان را با ایجاد بندر چابهار فرصت جدید اقتصادی را برای تاجران افغانستان میسر ساخته که این گزینه میتواند ، یک رشد بنیادی درقسمت اقتصاد افغانستان محسوب گردد که این فرصت را هند بخاطرروابط اقتصادی هندو افغانستان طرح ریزی نموده است .

نارندرا مودی که از جمله نخبه گان واقعی است که درسرزمین هند از شهرت خاص برخوردار است ، حزب وی بیشترین طرفدار را در هند دارد وی تلاش میکند که درزمان رهبری خود هند  را درصدر قدرت های اقتصادی جهان وانمود کند.وازطرف دیگرهند در تلاش است درقسمت مبارزه نابودی وریشه کن ساختن لانه های ترروریزم وافراطیت مردم افغانستان  را بصورت واقعی حمایت وهمکاری نماید؛ هند ثبات درافغانستان را ثبات درمنطقه ودرهند میداند .

حکومت افغانستان تلاش نماید نسبت به کشور های که دوست واقعی افغانستان نیستند ، روابط دوستانه خویش را دربخش حمایت سرمایه گذاری ، تامین امنیت ، ومبارزه با تروریزم با کشور هندوستان تقویت بخشد .

 

گلاب میر رحمانی

پژوهشگر مسایل سیاسی _اجتماعی

واستاد دانشگاهبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

هاشم08.09.2021 - 07:31

 هند کشور عقب مانده ای است. هند دشمن مسلمانان هست. هند مظهر فقر فرهنگی و اقتصادی است. هند به هیچ کشوری نمی تواند خدمت کند چون تمام ارکان آن دچار فساد و عدم توسعه یافتگی است. انتخابات در هند مفهومی ندارد. هند محتاج کمکهای جهانی است. بدون کارگران هندی مقیم خارج وضعیت اقتصادی بدتری را تجربه می کرد. تعداد پناهندگان هندی در دیگر کشورها بالاترین رقم را دارد. بالاترین تضاد منافع مسلمانان با هند است.و صدها عیوب دیگر
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   گلاب میر رحمانی